Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

 

 

 

 

Από το πρακτικό 22/2011 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής.

Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σήμερα την 24 του μηνός Αυγούστου του έτους 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σιθωνίας, σε συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αριθ. 13258/19-08-2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία δόθηκε με αποδεικτικά στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σιθωνίας.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου μελών επτά (7) παρέστησαν τέσσερα (4), ήτοι:

 

 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :                                                                          AΠΟΝTEΣ

Τζίτζιος Ιωάννης                                        1.Μάντσιος Βασίλειος

Κωστίκας Στυλιανός                                 2. Γιοβανούδας Βαρσάμης

Λογοτριβή Ελένη                                        3. Δημητρός Αστ. Δημήτριος

Σπανός Μιχαήλ

 

 

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Ιωάννης Αναγνωστάρας, υπάλληλος του Δήμου Σιθωνίας, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αριθμός Απόφασης: 210/2011

«ΠΕΡΙΛΗΨΗ»

«Καθορισμός όρων προχείρου διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «ΕΡΓΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ».

 

Αριθμός θέματος:3ο

 

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. εισηγούμενος το τρίτο (3ο) θέμα της εκτός ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι με την υπ’ αριθ. 227/2011 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε η εκτέλεση του έργου: «Έργα Συντήρησης Δημαρχείου» και καθορίσθηκε ως τρόπος επιλογής εργοληπτικής επιχείρησης ο πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός της περ. (δ) του άρθρου 3 του Ν.3669/2008 (ΦΕΚ/116/Α/18.06.2008): «Κύρωση της Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημόσιων Έργων».

Ο προϋπολογισμός του έργου, όπως αυτός αναλύεται στην υπ’ αριθμ. 17/2011 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σιθωνίας, ανέρχεται στις εβδομήντα τρείς χιλιάδες επτακόσια εβδομήντα τέσσερα ευρώ και πενήντα έξι λεπτά (73.774,56€), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 23%,

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος της Ο.Ε. πρότεινε να εγκριθούν οι όροι διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού, όπως αυτοί αναφέρονται στην διακήρυξη της υπ’ αριθ. 17/2011 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σιθωνίας.

Η Οικονομική Επιτροπή, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, τον Ν.3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης», τον Ν.3669/2008: «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων» και το Π.Δ.171/87 «Όργανα που Αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις».

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ομόφωνα

α) Εγκρίνει τους όρους προχείρου μειοδοτικού διαγωνισμού όπως αυτοί αναφέρονται στην διακήρυξη της υπ’ αριθμ. 17/2011 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σιθωνίας, διακήρυξη η οποία θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής.

β) Η Δημοπρασία για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Έργα Συντήρησης Δημαρχείου», θα διεξαχθεί στις 02/09/2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00π.μ, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας, στη Νικήτη Χαλκιδικής.

γ) Ο προϋπολογισμός του έργου είναι εβδομήντα τρείς χιλιάδες επτακόσια εβδομήντα τέσσερα ευρώ και πενήντα έξι λεπτά (73.774,56€), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 23%

δ) Ψηφίζει πίστωση εβδομήντα τρείς χιλιάδες επτακόσια εβδομήντα τέσσερα ευρώ και πενήντα έξι λεπτά (73.774,56€), σε βάρος του Κ.Α. 02.10.7331.0011, του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου, οικ. έτους 2011.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό: 210/2011.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

 

Ο Πρόεδρος

 

Τα μέλη

 

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Δήμαρχος