Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 21/2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 3ης /2012 Συνεδρίασης
του Συμβουλίου

της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης του Δήμου Σιθωνίας

 

            Στη Νικήτη και στο Δημοτικό
Κατάστημα, σήμερα την 8 Μαρτίου  2012
ημέρα Πέμπτη  και ώρα 19.00 συνήλθε το
Συμβούλιο σε δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από την 9/ 5.3.2012 έγγραφη πρόσκληση
του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο
ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους Δημοτικούς
Συμβούλους,  σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 88 του  Ν.3852/2010, για την
συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δηλαδή σε σύνολο 5 (πέντε)  Συμβούλων ήταν παρόντες  4  (τέσσερις
)   ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Τσολίδης Αθανάσιος, Γεωργακούδας Λάμπρος,  Ζαφειρούδης Αθανάσιος . Μητσιάρα
Σόνια.  

 

 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: Γιοβανέκος Τριαντάφυλλος.

 

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Καραδήμου Δήμητρα υπάλληλος του
Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. 

                           

                           ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

AΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΜΑΤΟΣ
: 3ο   

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 21/2012  

 

ΘΕΜΑ: Την κατασκευή καπακιών φρεατίων στο
Δ.Δ.Νικήτης.   

 

Ο κυρ. Πρόεδρος    εισηγούμενος το 3ο θέμα εντός
ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι  είναι
επιτακτική ανάγκη ο Δήμος να προχωρήσει 
στην κατασκευή καπακιών φρεατίων για την αποφυγή τυχών ατυχημάτων πεζών
και αυτοκινήτων.            

 

Και κάλεσε το Συμβούλιο να
αποφασίσει σχετικά.

 
Το Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση έχοντας υπόψη την εισήγηση   του   Προέδρου
και των Συμβούλων .

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Να προχωρήσει  ο Δήμος στην
 κατασκευή καπακιών φρεατίων για την
αποφυγή τυχών ατυχημάτων πεζών και αυτοκινήτων.           

        

 

 

Η απόφαση
αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 21/2012.

Έτσι συντάχθηκε το
πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                             
ΤΑ ΜΕΛΗ

(Υπογραφή)                                             
(Υπογραφές)

 

 

 

Ακριβές Απόσπασμα

Ο 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

     
ΤΣΟΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ