Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 21/2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 9/2012 συνεδριάσεως
του  Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης

 

Στη Σάρτη και
στο κοινοτικό κατάστημα, σήμερα στις10-11-2012 ημέρα τις εβδομάδος Σάββατο η
και ώρα 12:00, συνήλθε το Τοπικό Συμβούλιο, σε δημόσια τακτική συνεδρίαση,
ύστερα από την 474/05-11-2012 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου του Τ.Σ. που
δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης και
επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους του Τοπικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3852/2010, για την συζήτηση και λήψη
αποφάσεων πάνω στα θέματα της ημερησίας διάταξης:

Πριν από την
έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο τριών {3} μελών βρέθηκαν παρόντα
τρία (3)

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Τσελεπής Ανέστης ,Πρόεδρος         ουδείς

2. Λαθούρη Καλή              

3. Κωτσάκης Ιορδάνης

           

           

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε o παραλίκας
Θεοδόσιος   , υπάλληλος του Δήμου, για
την τήρηση των πρακτικών.

            Ο
Πρόεδρος του τοπικού Συμβουλίου Σάρτης , ύστερα από την διαπίστωση της
απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

 

Αριθμός Απόφασης 21/2012.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

<<Αιτήσεις
πολιτών>>

 

         Θέμα: 3ο             

                                                           

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το τρίτο 
(3ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης, αναφέρει :

            1.Την υπ αριθ 472/05-11-2012 αίτηση
του Σκουλή Σταύρου του Δημητρίου   με την
οποία ζητάει να μην χρεώνεται ύδρευση καθώς και να διαγραφούν χρέη από ύδρευση
διότι σε αγρόκτημα ιδιοκτησίας του έγινε Δημοτική γεώτρηση  .

             

Ύστερα από τα
ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο Τοπικής Κοινότητας να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο
Τοπικής Κοινότητας,  μετά από διαλογική
συζήτηση

                                                    αποφασίζει ομόφωνα

            Για την αίτηση του Σκουλή Σταύρου
του Δημητρίου να μην χρεώνεται ύδρευση καθώς και να διαγραφούν τα χρέη από
ύδρευση του ανωτέρω και αποστέλλει την αίτηση αυτή στην επιτροπή επίλυσης
φορολογικών διαφορών για την τελική λήψη απόφασης και την διαγραφή του χρέους .         

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 21 /2012.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ακολούθως.

 

      Ο Πρόεδρος                                                                  Τα μέλη

       Υπογραφή                                                                  Υπογραφές

                                    

 

Ακριβές απόσπασμα

                                             Ο Πρόεδρος

 

 

                                  

                                     Τσελεπής
Αρ.Ανέστης