Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 21/2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από
το πρακτικό 7/2012 συνεδριάσεως του  Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς

 

Στη Συκιά και στο πρώην  Δημοτικό
κατάστημα, σήμερα στις 05-06-2012 ημέρα τις εβδομάδος Τρίτη  και ώρα 21:00μμ, συνήλθε το  Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας, σε δημόσια
τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 397/30-05-2012 έγγραφο πρόσκληση του
Προέδρου της  Δημοτικής Κοινότητας  που δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της
Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους του Τοπικούς
Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3852/2010, για
την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της ημερησίας διάταξης:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε
σύνολο πέντε {5} μελών
βρέθηκαν παρόντα πέντε {5}.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Τζέλιος
Αθανάσιος ,Πρόεδρος                ———–           

2. Κοντού
Ελένη

3.
Ανδριανούδης Γεώργιος

3. Δραγάνης
Αλέξανδρος

4. Πράτσα Άννα

           

            Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο
Παραλίκας Θεοδόσιος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

            Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Δημοτικής
Κοινότητας, ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης.

           

            Αριθμός Απόφασης 21/2012.

                                                            ΠΕΡΙΛΗΨΗ

         «αιτήσεις πολιτών ».

 

Θέμα:3ο

            Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το τρίτο  (3ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης, αναφέρει
ότι:

    Θέτει
υπόψη του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας τις κάτωθι αιτήσεις των δημοτών μας
προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων.

 

1)                          
Την υπ΄αριθμ. 338/30-04-2012 αίτηση της OTYSOVA RENATA του
ANTONIN   με την οποία ζητάει  έγκριση για μίσθωση αιγιαλού και παραλίας  έκτασης 144μ2 μπροστά από το κατάστημά της με
την επωνυμία <<BARAGUDA>>
στην Τορώνη για την ανάπτυξη ξαπλώστρες και ομπρέλες .

2)                          
Την υπ αριθ 372/15-05-2012 αίτηση του ΣΚΟΝΔΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
του Δημητρίου με την οποία ζητάει την εκμίσθωση χώρου αΙγιαλού και παραλίας
εκτάσεως 50 τμ μπροστά από το κατάστημά του με την επωνυμία
<<ΖΙΝΟ>> στην Τορώνη για την ανάπτυξη ξαπλώστρες και ομπρέλες .

3)                          
Την υπ΄αριθμ. 360/08-05-2012 αίτηση της ΔΡΙΣΤΑΡΗ
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗΣ  με  την οποία ζητάει 30μ2 στη θέση <<ΑΓΡΙΔΙΑ>>
Συκιάς  για την ανάπτυξη ξαπλώστρες και ομπρελες
 .

4)                          
Την υπ αριθ 336/30-04-2012 αίτηση της ΜΕΛΙΣΣΗ ΜΑΡΙΑΣ
του Στυλιανού με την οποία ζητάει την εκμίσθωση χώρου αΙγιαλού και παραλίας
εκτάσεως 15 τμ μπροστά από το κατάστημά της στην Τορώνη για την ανάπτυξη
τραπεζοκαθισμάτων .

5)                          
Την υπ αριθ 337/30-04-2012 αίτηση του ΜΕΛΙΣΣΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  του Στυλιανού με την οποία
ζητάει την εκμίσθωση χώρου αΙγιαλού και παραλίας εκτάσεως 20 τμ μπροστά από το
κατάστημά του  στην Τορώνη για την
ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων

6)                          
Την υπ αριθ 371/15-05-2012 αίτηση του ΣΤΕΦΟΥ ΙΩΑΝΝΗ του
Τριανταφύλλου με την οποία ζητάει την εκμίσθωση χώρου αΙγιαλού και παραλίας
εκτάσεως 90 τμ μπροστά από το κατάστημά του 
με την επωνυμία <<ΖΟΡΜΠΑΣ>> στο Καλαμίτσι για την ανάπτυξη
τραπεζοκαθισμάτων και ξαπλώστρες και ομπρέλες .

7)                          
Την υπ αριθ 410/05-06-2012  αίτηση του ΠΑΡΓΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του Ασημή  με την οποία ζητάει την εκμίσθωση χώρου
αΙγιαλού και παραλίας εκτάσεως 25 τμ μπροστά από το κατάστημά του  στο Καλαμίτσι για την ανάπτυξη
τραπεζοκαθισμάτων και ξαπλώστρες και ομπρέλες καθώς και για θαλάσσια σπορ.

8)                          
Την υπ αριθ 345/02-05-2012410/05-06-2012  αίτηση της ΝΙΚΟΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑΣ του Ηλία   με την οποία ζητάει την εκμίσθωση χώρου
αΙγιαλού και παραλίας εκτάσεως 50 τμ μπροστά από το κατάστημά της στο Λιναράκι
για  την ανάπτυξη  ξαπλώστρες και ομπρέλες .

9)                          
Την υπ αριθ 363/10-05-2012 αίτηση της ΛΙΩΝΗ Μ και ΣΙΑ
ΟΕ με την οποία ζητάει την εκμίσθωση  45
τμ Κοινοτικού χώρου μπροστά από το κατάστημά της για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων
καθώς και 160 τμ αιγιαλό και παραλία μπροστά από το κατάστημά της στο Καλαμίτσι
για την ανάπτυξη  ξαπλώστρες και
ομπρέλες.

10)                      
Την υπ αριθ 389/21-05-2012 αίτηση της ΣΕΡΑΦΕΙΜ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ του Αστερίου με την οποία ζητάει την εκμίσθωση χώρου αΙγιαλού και
παραλίας εκτάσεως 150 τμ μπροστά από το κατάστημά της στην περιοχή
<<Τρανός ΑιΓιάνης>> για  την
ανάπτυξη  ξαπλώστρες και ομπρέλες .

11)                      
Την υπ αριθ 329/26-04-2012 αίτηση του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ του Προδρόμου με την οποία ζητάει άδεια χρήσεως 10 τμ εντός
κάμπινγκ θάλαττα για την εκμίσθωση θαλασσίων σπορ.

12)                      
Την υπ αριθ 392/25-05-2012 αίτηση του ΚΑΛΗΜΕΡΗ ΙΩΑΝΝΗ
του Σταματίου με την οποία ζητάει την εκμίσθωση χώρου αΙγιαλού και παραλίας
εκτάσεως 50 τμ μπροστά από το κατάστημά του στην Τορώνη για την ανάπτυξη
ξαπλώστρες και ομπρέλες .

13)                      
Την υπ αριθ 412/05-06-201225-05-2012 αίτηση του
ΤΣΙΤΣΙΡΙΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του Αστερίου  με
την οποία ζητάει την εκμίσθωση χώρου αΙγιαλού και παραλίας εκτάσεως 30 τμ στην
Τορώνη για την ανάπτυξη ξαπλώστρες και ομπρέλες

14)                      
Την υπ αριθ 413/05-06-2012 αίτηση του ΦΛΩΡΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  με την οποία ζητάει την
εκμίσθωση χώρου αΙγιαλού και παραλίας εκτάσεως 40 τμ μπροστά από το κατάστημά
του στην Τορώνη για την ανάπτυξη ξαπλώστρες και ομπρέλες.

15)                      
Την υπ αριθ 342/02-05-2012 αίτηση του ΠΕΛΕΚΑ ΑΡΓΥΡΙΟΥ
του Εμμανουήλ  με την οποία ζητάει την
εκμίσθωση χώρου  μπροστά από το κατάστημα
του με την επωνυμία <<ΚΑΦΕ ΠΑΡΑΛΙΟ>> εκτάσεως 40 τμ για ανάπτυξη
τραπεζοκαθισμάτων καθώς και αΙγιαλού και παραλίας εκτάσεως 20 τμ μπροστά από το
κατάστημά του στην Τορώνη για την ανάπτυξη ξαπλώστρες και ομπρέλες.

16)                      
Την υπ αριθ 415/25-06-2012 αίτηση της ΜΠΑΦΑ
ΑΝΔΡΙΑΝΝΑΣ   με την οποία ζητάει την
εκμίσθωση χώρου αΙγιαλού και παραλίας εκτάσεως 30 τμ μπροστά από τα
ενοικιαζόμενα δωμάτια της  για την
ανάπτυξη ξαπλώστρες και ομπρέλες.

17)                      
Την υπ αριθ 401/31-05-2012 αίτηση του ΚΟΥΚΟΥΡΟΥΜΑ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ με την οποία ζητάει την παραχώρηση 3 τμ μπροστά στο κατάστημα
Λεμονιά στην Τορώνη για πώληση Καλαμποκιού-Λουκουμάδες .

18)                      
Την υπ αριθ 377/15-05-2012 αίτηση της ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ ΑΝΝΑΣ του
Τριανταφύλλου με την οποία ζητάει 2τμ στο Π.Κουφό μπροστά στο κατάστημα
Εστιατόριο του Μωρίκα για πώληση καλαμποκιού .

19)                      
Την υπ αριθ 376/15-05-2012 αίτηση της ΠΑΠΟΥΤΣΗ ΠΑΓΩΝΑΣ
του Αθανασίου  με την οποία ζητάει 2τμ
στην Τορώνη μπροστά στην οικία του Μουστάκα για πώληση καλαμποκιού .

20)                      
Την υπ αριθ 335/30-04-2012  αίτηση του ΔΡΑΜΟΥΝΔΑΝΗ ΑΓΓΕΛΟΥ του Παύλου
υ  με την οποία ζητάει 2τμ στο Καλαμίτσι
διπλα ααπό την καφετέρια Βράχος  για
πώληση καλαμποκιού .

21)                      
Την υπ αριθ 37915-05-2012  αίτηση του ΜΑΛΑΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ του
Δημητρίου  με την οποία ζητάει 2τμ στο
Πηγαδάκι   για πώληση καλαμποκιού .

22)                      
Την υπ αριθ 386/21-05-2012 αίτηση της ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗ
του Αλεξάνδρου   με την οποία ζητάει 2τμ
στην Τορώνη απέναντι από το Παντοπωλείο του Μελίσση  για πώληση καλαμποκιού .

23)                      
Την υπ αριθ 411/05-06-2012 αίτηση της ΜΕΜΤΣΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ του Νικηφόρου με την οποία ζητάει 4τμ στη Τορώνη και 2τμ στο
Καλαμίτσι για εγκατάσταση πάγκων για πώληση βιβλίων.

24)                      
Την υπ αριθ 343/02-05-2012 αίτηση της ΚΟΤΕΣΙΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ του Μιχαήλ με την οποία ζητάει 7τμ στο Καλαμίτσι μπροστά από την
οικία της για πώληση παραδοσιακών προιόντων

25)                      
Την υπ αριθ 375/15-05-2012 αίτηση του ΜΟΥΤΟΥΔΗ  ΧΡΗΣΤΟΥ με την οποία ζητάει χώρο  5τμ στην παραλία Τορώνης για διάδοση της
Ρεφλεξολογίας .

26)                      
Την υπ αριθ 405 αίτηση του ΧΕΚΗΜΟΓΛΟΥ Αβέρκιου του
Αναστασίου με την οπία ζητάει από τον Πρόεδρο και τους Συμβούλους ςτης
Δημοτικής Κοιονότητας Συκιάς να του υποδείξουν τα όρια για την ανάπτυξη
ξαπλώστρων και ομπρελών .

27)                      
Την υπ αριθ 374/15-05-2012 αίτηση του ΠΑΡΓΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΤΟΥ Ασημή με την οποία ζητάει να τοποθετηθούν μειωτήρες ταχύτητος (σαμαράκια)
μπροστά από το κατάστημά του .

28)                      
Την υπ αριθ 325/24-04-2012 αίτηση του ΝΤΕΜΠΛΑ ΙΩΑΚΕΙΜ
με την οποία ζητάει την παραχώρηση έκτασης για δημιουργία πίστας ΜΟΤΟ-CROSS.

29)                      
Την υπ αριθ 339/30-04-2012 αίτηση του ΤΣΙΤΡΕΛΗ ΙΩΑΝΝΗ για
την τοποθέτηση σήμανσης και κώνων για να μην παρκάρουν αυτοκίνητα στον δρόμο
που πηγαίνει προς το κάμπινγκ <<ΤΣΙΤΡΕΛΗ>>.

              και ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε
το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας να αποφασίσει σχετικά.

            Το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας,  μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβαν υπόψη
του, την εισήγηση του Προέδρου και τις ανωτέρω αιτήσεις

Αποφασίζει
ομόφωνα

Ανά αίτηση τα
εξής:

1.     
 Για την υπ΄ αριθμ.
338/30-04-2012 αίτηση της OTYSOVA RENATA του ANTONIN   με την οποία
ζητάει  έγκριση για μίσθωση αιγιαλού και
παραλίας  έκτασης 144μ2 μπροστά από το
κατάστημά της με την επωνυμία <<BARAGUDA>> στην Τορώνη για την ανάπτυξη ξαπλώστρες και
ομπρέλες αποφασίζετε ομόφωνα θετικά με την προυπόθεση να υπάρχουν οριζόντιοι
και κάθετοι διάδρομοι τουλάχιστον ενός(1) μέτρου και ελεύθερη λωρίδα κατά μήκος
της ακτής τουλάχιστον δύο(2) μέτρων για την ελεύθερη κίνηση των λουομένων και
την αποφυγή των ατυχημάτων 

2.     
Για την υπ αριθ 372/15-05-2012 αίτηση του ΣΚΟΝΔΡΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του Δημητρίου με την οποία ζητάει την εκμίσθωση χώρου αΙγιαλού και
παραλίας εκτάσεως 50 τμ μπροστά από το κατάστημά του με την επωνυμία
<<ΖΙΝΟ>> στην Τορώνη για την ανάπτυξη ξαπλώστρες και ομπρέλες αποφασίζετε
ομόφωνα θετικά με την προυπόθεση να υπάρχουν οριζόντιοι και κάθετοι διάδρομοι
τουλάχιστον ενός(1) μέτρου και ελεύθερη λωρίδα κατά μήκος της ακτής τουλάχιστον
δύο(2) μέτρων για την ελεύθερη κίνηση των λουομένων και την αποφυγή των
ατυχημάτων 

3.     
Για την υπ΄αριθμ. 360/08-05-2012 αίτηση της ΔΡΙΣΤΑΡΗ
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗΣ  με  την οποία ζητάει 30μ2 στη θέση
<<ΑΓΡΙΔΙΑ>> Συκιάς  για την
ανάπτυξη ξαπλώστρες και ομπρελες  . αποφασίζετε
ομόφωνα θετικά με την προυπόθεση να υπάρχουν οριζόντιοι και κάθετοι διάδρομοι
τουλάχιστον ενός(1) μέτρου και ελεύθερη λωρίδα κατά μήκος της ακτής τουλάχιστον
δύο(2) μέτρων για την ελεύθερη κίνηση των λουομένων και την αποφυγή των
ατυχημάτων  .

4.     
Για την υπ αριθ 336/30-04-2012 αίτηση της ΜΕΛΙΣΣΗ
ΜΑΡΙΑΣ του Στυλιανού με την οποία ζητάει την εκμίσθωση Δημοτικού  χώρου 
εκτάσεως 15 τμ μπροστά από το κατάστημά της  στην Τορώνη για την ανάπτυξη
τραπεζοκαθισμάτων αποφασίζετε ομόφωνα θετικά  
.

5.     
Για την υπ αριθ 337/30-04-2012 αίτηση του ΜΕΛΙΣΣΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  του Στυλιανού με την οποία
ζητάει την εκμίσθωση Δημοτικού χώρου 
εκτάσεως 20 τμ μπροστά από το κατάστημά του  στην Τορώνη για την ανάπτυξη
τραπεζοκαθισμάτων αποφασίζετε ομόφωνα θετικά.

6.     
Για την υπ αριθ 371/15-05-2012 αίτηση του ΣΤΕΦΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
του Τριανταφύλλου με την οποία ζητάει την εκμίσθωση χώρου αΙγιαλού και παραλίας
εκτάσεως 90 τμ μπροστά από το κατάστημά του 
με την επωνυμία <<ΖΟΡΜΠΑΣ>> στο Καλαμίτσι για την ανάπτυξη
τραπεζοκαθισμάτων και ξαπλώστρες και ομπρέλες  αποφασίζετε ομόφωνα θετικά με την προυπόθεση
να υπάρχουν οριζόντιοι και κάθετοι διάδρομοι τουλάχιστον ενός(1) μέτρου και
ελεύθερη λωρίδα κατά μήκος της ακτής τουλάχιστον δύο(2) μέτρων για την ελεύθερη
κίνηση των λουομένων και την αποφυγή των ατυχημάτων  .

7.     
Για την υπ αριθ 410/05-06-2012  αίτηση του ΠΑΡΓΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του Ασημή  με την οποία ζητάει την εκμίσθωση χώρου
αΙγιαλού και παραλίας εκτάσεως 25 τμ μπροστά από το κατάστημά του  στο Καλαμίτσι για την ανάπτυξη
τραπεζοκαθισμάτων και ξαπλώστρες και ομπρέλες καθώς και για θαλάσσια σπορ αποφασίζετε
ομόφωνα θετικά με την προυπόθεση να υπάρχουν οριζόντιοι και κάθετοι διάδρομοι
τουλάχιστον ενός(1) μέτρου και ελεύθερη λωρίδα κατά μήκος της ακτής τουλάχιστον
δύο(2) μέτρων για την ελεύθερη κίνηση των λουομένων και την αποφυγή των
ατυχημάτων  .

8.     
Για την υπ αριθ 345/02-05-2012410/05-06-2012  αίτηση της ΝΙΚΟΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑΣ του Ηλία   με την οποία ζητάει την εκμίσθωση χώρου
αΙγιαλού και παραλίας εκτάσεως 50 τμ μπροστά από το κατάστημά της στο Λιναράκι
για  την ανάπτυξη  ξαπλώστρες και ομπρέλες αποφασίζετε ομόφωνα
θετικά με την προυπόθεση να υπάρχουν οριζόντιοι και κάθετοι διάδρομοι
τουλάχιστον ενός(1) μέτρου και ελεύθερη λωρίδα κατά μήκος της ακτής τουλάχιστον
δύο(2) μέτρων για την ελεύθερη κίνηση των λουομένων και την αποφυγή των
ατυχημάτων  .

9.     
Για την υπ αριθ 363/10-05-2012 αίτηση της ΛΙΩΝΗ Μ και
ΣΙΑ ΟΕ με την οποία ζητάει την εκμίσθωση 
45 τμ Κοινοτικού χώρου μπροστά από το κατάστημά της για ανάπτυξη
τραπεζοκαθισμάτων καθώς και 160 τμ αιγιαλό και παραλία μπροστά από το κατάστημά
της στο Καλαμίτσι για την ανάπτυξη 
ξαπλώστρες και ομπρέλες αποφασίζετε ομόφωνα θετικά με την προυπόθεση να
υπάρχουν οριζόντιοι και κάθετοι διάδρομοι τουλάχιστον ενός(1) μέτρου και
ελεύθερη λωρίδα κατά μήκος της ακτής τουλάχιστον δύο(2) μέτρων για την ελεύθερη
κίνηση των λουομένων και την αποφυγή των ατυχημάτων  .

10.  Για
την υπ αριθ 389/21-05-2012 αίτηση της Σεραφείμ Αναστασίας του Αστερίου με την
οποία ζητάει την εκμίσθωση χώρου αΙγιαλού και παραλίας εκτάσεως 150 τμ μπροστά
από το κατάστημά της στην περιοχή <<Τρανός ΑιΓιάνης>> για  την ανάπτυξη 
ξαπλώστρες και ομπρέλες αποφασίζετε ομόφωνα θετικά με την προυπόθεση να
υπάρχουν οριζόντιοι και κάθετοι διάδρομοι τουλάχιστον ενός(1) μέτρου και
ελεύθερη λωρίδα κατά μήκος της ακτής τουλάχιστον δύο(2) μέτρων για την ελεύθερη
κίνηση των λουομένων και την αποφυγή των ατυχημάτων

11.  Για
την υπ αριθ 329/26-04-2012 αίτηση του Γρηγορίου Παπαδόπουλου του Προδρόμου με
την οποία ζητάει άδεια χρήσεως 10 τμ εντός κάμπινγκ θάλαττα για την εκμίσθωση
θαλασσίων σπορ. αποφασίζετε ομόφωνα θετικά με την προυπόθεση να υπάρχουν
οριζόντιοι και κάθετοι διάδρομοι τουλάχιστον ενός(1) μέτρου και ελεύθερη λωρίδα
κατά μήκος της ακτής τουλάχιστον δύο(2) μέτρων για την ελεύθερη κίνηση των
λουομένων και την αποφυγή των ατυχημάτων

12.  Για
την υπ αριθ 392/25-05-2012 αίτηση του ΚΑΛΗΜΕΡΗ ΙΩΑΝΝΗ του Σταματίου με την
οποία ζητάει την εκμίσθωση χώρου αΙγιαλού και παραλίας εκτάσεως 50 τμ μπροστά
από το κατάστημά του στην Τορώνη για την ανάπτυξη ξαπλώστρες και ομπρέλες
αναβάλλεται για επόμενο συμβούλιο διότι δεν έχει καταθέσει ακόμη φάκελο για
άδεια λειτουργίας καταστήματος   

13.  Για
την υπ αριθ 412/05-06-201225-05-2012 αίτηση του ΤΣΙΤΣΙΡΙΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του
Αστερίου  με την οποία ζητάει την
εκμίσθωση χώρου αΙγιαλού και παραλίας εκτάσεως 30 τμ στην Τορώνη για την
ανάπτυξη ξαπλώστρες και ομπρέλες αναβάλλεται για επόμενο Συμβούλιο διότι
μπροστά από το κατάστημά του υπάρχει ιδιωτική οικία.

14.  Για
την υπ αριθ 413/05-06-2012 αίτηση του ΦΛΩΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ  με την οποία ζητάει την εκμίσθωση χώρου
αΙγιαλού και παραλίας εκτάσεως 40 τμ μπροστά από το κατάστημά του στην Τορώνη
για την ανάπτυξη ξαπλώστρες και ομπρέλες αποφασίζετε ομόφωνα θετικά με την
προυπόθεση να υπάρχουν οριζόντιοι και κάθετοι διάδρομοι τουλάχιστον ενός(1)
μέτρου και ελεύθερη λωρίδα κατά μήκος της ακτής τουλάχιστον δύο(2) μέτρων για
την ελεύθερη κίνηση των λουομένων και την αποφυγή των ατυχημάτων 

15.  Για
την υπ αριθ 342/02-05-2012 αίτηση του ΠΕΛΕΚΑ ΑΡΓΥΡΙΟΥ του Εμμανουήλ  με την οποία ζητάει την εκμίσθωση χώρου  μπροστά από το κατάστημα του με την επωνυμία
<<ΚΑΦΕ ΠΑΡΑΛΙΟ>> εκτάσεως 40 τμ για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων
καθώς και αΙγιαλού και παραλίας εκτάσεως 20 τμ μπροστά από το κατάστημά του
στην Τορώνη για την ανάπτυξη ξαπλώστρες και ομπρέλες αποφασίζετε ομόφωνα θετικά
με την προυπόθεση να υπάρχουν οριζόντιοι και κάθετοι διάδρομοι τουλάχιστον
ενός(1) μέτρου και ελεύθερη λωρίδα κατά μήκος της ακτής τουλάχιστον δύο(2)
μέτρων για την ελεύθερη κίνηση των λουομένων και την αποφυγή των
ατυχημάτων 

16.  Για
την υπ αριθ 415/25-06-2012 αίτηση της ΜΠΑΦΑ ΑΝΔΡΙΑΝΝΑΣ   με την οποία ζητάει την εκμίσθωση χώρου
αΙγιαλού και παραλίας εκτάσεως 30 τμ μπροστά από τα ενοικιαζόμενα δωμάτια
της  για την ανάπτυξη ξαπλώστρες και
ομπρέλες. αποφασίζετε ομόφωνα θετικά με την προυπόθεση να υπάρχουν οριζόντιοι
και κάθετοι διάδρομοι τουλάχιστον ενός(1) μέτρου και ελεύθερη λωρίδα κατά μήκος
της ακτής τουλάχιστον δύο(2) μέτρων για την ελεύθερη κίνηση των λουομένων και
την αποφυγή των ατυχημάτων 

17.  Για
την υπ αριθ 377/15-05-2012 αίτηση της Καρανικόλα Άννας του Τριανταφύλλου με την
οποία ζητάει 2τμ στο Π.Κουφό μπροστά στο κατάστημα Εστιατόριο του Μωρίκα για
πώληση καλαμποκιού αποφασίζετε ομόφωνα θετικά

18.  Για
την υπ αριθ 377/15-05-2012 αίτηση της Καρανικόλα Άννας του Τριανταφύλλου με την
οποία ζητάει 2τμ στο Π.Κουφό μπροστά στο κατάστημα Εστιατόριο του Μωρίκα για
πώληση καλαμποκιού αποφασίζετε ομόφωνα θετικά

19.  Για
την υπ αριθ 376/15-05-2012 αίτηση της ΠΑΠΟΥΤΣΗ ΠΑΓΩΝΑΣ του Αθανασίου  με την οποία ζητάει 2τμ στην Τορώνη μπροστά
στην οικία του Μουστάκα για πώληση καλαμποκιού αποφασίζετε ομόφωνα θετικά.

20.  .Για
την υπ αριθ 335/30-04-2012  αίτηση του
ΔΡΑΜΟΥΝΔΑΝΗ ΑΓΓΕΛΟΥ του Παύλου υ  με την
οποία ζητάει 2τμ στο Καλαμίτσι διπλα ααπό την καφετέρια Βράχος  για πώληση καλαμποκιού αποφασίζετε ομόφωνα
θετικά.

21.  Για
την υπ αριθ 37915-05-2012  αίτηση του
ΜΑΛΑΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ του Δημητρίου  με την
οποία ζητάει 2τμ στο Πηγαδάκι   για
πώληση καλαμποκιού αποφασίζετε ομόφωνα θετικά 
.

22.  Για
την υπ αριθ 386/21-05-2012 αίτηση της ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗ του Αλεξάνδρου   με την οποία ζητάει 2τμ στην Τορώνη απέναντι
από το Παντοπωλείο του Μελίσση  για
πώληση καλαμποκιού αποφασίζετε ομόφωνα θετικά.

23.  Για
την υπ αριθ 411/05-06-2012 αίτηση της ΜΕΜΤΣΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ του Νικηφόρου με την
οποία ζητάει 4τμ στη Τορώνη και 2τμ στο Καλαμίτσι για εγκατάσταση πάγκων για
πώληση βιβλίων αποφασίζετε ομόφωνα θετικά μόνο για τον ένα χώρο από τους δύο

24.  Για
την υπ αριθ 343/02-05-2012 αίτηση της ΚΟΤΕΣΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ του Μιχαήλ με την
οποία ζητάει 7τμ στο Καλαμίτσι μπροστά από την οικία της για πώληση
παραδοσιακών προιόντων αποφασίζετε ομόφωνα θετικά.

25.  Για
την υπ αριθ 375/15-05-2012 αίτηση του ΜΟΥΤΟΥΔΗ 
ΧΡΗΣΤΟΥ με την οποία ζητάει χώρο 
5τμ στην παραλία Τορώνης για διάδοση της Ρεφλεξολογίας αποφασίζετε
ομόφωνα θετικά

26.  Για
την υπ αριθ 405 αίτηση του ΧΕΚΗΜΟΓΛΟΥ Αβέρκιου του Αναστασίου με την οποία
ζητάει από τον Πρόεδρο και τους Συμβούλους της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς να
του υποδείξουν τα όρια για την ανάπτυξη ξαπλώστρων και ομπρελών αποφασίζετε
ομόφωνα θετικά να γίνει η αυτοψία από όλους τους Συμβούλους της Δημοτικής
Κοινότητας Συκιάς για να γίνει υπόδειξη που θα τοποθετηθούν οι ξαπλώστρες και
οι ομπρέλες..

27.  Για
την υπ αριθ 374/15-05-2012 αίτηση του ΠΑΡΓΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ Ασημή με την οποία
ζητάει να τοποθετηθούν μειωτήρες ταχύτητος (σαμαράκια) μπροστά από το κατάστημά
του αποφασίζετε ομόφωνα θετικά .

28.  Για
την υπ αριθ 325/24-04-2012 αίτηση του ΝΤΕΜΠΛΑ ΙΩΑΚΕΙΜ με την οποία ζητάει την
παραχώρηση έκτασης για δημιουργία πίστας ΜΟΤΟ-CROSS ο Πρόεδρος και οι Δημοτικοί
Σύμβουλοι δεν έχουν βρεί ακόμη κατάλληλο χώρο γι αυτό η αίτηση αναβάλλεται για
επόμενο συμβιούλιο

29.  Για
την υπ αριθ 339/30-04-2012 αίτηση του Τσιτρέλη Ιωάννη για την τοποθέτηση
σήμανσης και κώνων για να μην παρκάρουν αυτοκίνητα στον δρόμο που πηγαίνει προς
το κάμπινγκ <<ΤΣΙΤΡΕΛΗ>>, αποφασίζετε ομόφωνα θετικά .                         

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 21 /2012.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ακολούθως.

 

       Ο Πρόεδρος                                                                     τα
μέλη

       Υπογραφες                                                                     Υπογραφή

 

 

                

                                             Ακριβές
απόσπασμα

                                                 Ο
Πρόεδρος

 

 

 

 

                                         Τζέλιος Αθανάσιος