Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

 

 

 

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό 21/2011 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σιθωνίας.

 

Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σήμερα την 09η του μηνός Αυγούστου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σιθωνίας, σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αρ. 12433/04-08-2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία δόθηκε με αποδεικτικά στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σιθωνίας.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου μελών επτά (7) παρέστησαν τέσσερις (4), ήτοι:

 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :                                                                   AΠΟΝTEΣ

Τζίτζιος Ιωάννης                                    1.Μάντσιος Βασίλειος

Κωστίκας Στυλιανός                               2. Γιοβανούδας Βαρσάμης

Λογοτριβή Ελένη                                      3. Δημητρός Αστ. Δημήτριος

Σπανός Μιχαήλ

 

 

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Αναγνωστάρας Ιωάννης, υπάλληλος του Δήμου Σιθωνίας για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Ο. Ε ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίαση

 

 

Αριθμός θέματος: 13ο

«ΠΕΡΙΛΗΨΗ

«Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ.) ».

 

Αριθμός Απόφασης: 205/2011

 

Ο Πρόεδρος της Οικ.Ε., εισηγούμενος το δέκατο τρίτο (13ο) θέμα της εντός ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:

Στον τρέχοντα προϋπολογισμό του Δήμου και υπό Κ.Α 02.25.6633 έχει εγγραφεί πίστωση 4.231,50€ για την προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ.).

Προτείνω την εκτέλεση της ανωτέρου προμήθειας με απευθείας ανάθεση στον προμηθευτή Συμεών Π. Καραγκιόζης «Χημικά».

 

 

 

 

A/A

Περιγραφή είδους

Τ.Μ.

ΠΟΣΟT.

ΔΑΠΑΝΗ

1

Υποχλωριώδες νάτριο

0,39

8800

3432

 

 

 

 

 

 

Σύνολο

 

8800

3432

 

Φ.Π.Α. 23%

 

 

789,36

 

Συνολική Δαπάνη

 

 

4221,36

 

Συνολικά η δαπάνη θα φτάσει 3.432,00€ συν ΦΠΑ 23% 789,36€, σύνολο με ΦΠΑ 4.221,36€.

 

Και κάλεσε την Ο.Ε να αποφασίσει σχετικά

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν. 3852/2010, το Π.Δ.229/99(ΦΕΚ 194/Α/99) που τροποποιεί και συμπληρώνει την παρ.1 του αρ.15 του Π.Δ.171/87. το άρθρο 17 παρ.2 του Ν.2539/97, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 9 παρ.9 του Ν. 2623/98 και μετά από διαλογική συζήτηση

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την εκτέλεση της προμήθειας χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ.),όπως αυτή περιγράφεται στην παρακάτω τεχνική περιγραφή, ήτοι :

A/A

Περιγραφή είδους

Τ.Μ.

ΠΟΣΟT.

ΔΑΠΑΝΗ

1

Υποχλωριώδες νάτριο

0,39

8800

3432

 

 

 

 

 

 

Σύνολο

 

8800

3432

 

Φ.Π.Α. 23%

 

 

789,36

 

Συνολική Δαπάνη

 

 

4221,36

Συνολικά η δαπάνη θα φτάσει 3.432,00€ συν ΦΠΑ 23% 789,36€, σύνολο με ΦΠΑ 4.221,36€.

Για την εκτέλεση της προμήθειας ψηφίζει πίστωση 4.221,36€ σε βάρος του Κ.Α. 02.25.6633.

Αναθέτει με απ’ ευθείας ανάθεση στον προμηθευτή Συμεών Π. Καραγκιόζης «Χημικά».

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 205/2011.

 

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

 

 

 

Ο Πρόεδρος                                                                      Τα μέλη

Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

                                      Ακριβές Απόσπασμα

                                                     Ο Δήμαρχος