Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

 

 

 

 

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό 21/2011 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σιθωνίας.

 

Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σήμερα την 09η του μηνός Αυγούστου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σιθωνίας, σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αρ. 12433/04-08-2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία δόθηκε με αποδεικτικά στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σιθωνίας.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου μελών επτά (7) παρέστησαν τέσσερις (4), ήτοι:

 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :                                                             AΠΟΝTEΣ

Τζίτζιος Ιωάννης                                   1.Μάντσιος Βασίλειος

Κωστίκας Στυλιανός                              2. Γιοβανούδας Βαρσάμης

Λογοτριβή Ελένη                                     3. Δημητρός Αστ. Δημήτριος

Σπανός Μιχαήλ

 

 

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Αναγνωστάρας Ιωάννης, υπάλληλος του Δήμου Σιθωνίας για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Ο. Ε ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίαση

 

 

Αριθμός θέματος: 11ο

«ΠΕΡΙΛΗΨΗ

«Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια χυτοσιδηρών εξαρτημάτων ».

 

Αριθμός Απόφασης: 203/2011

 

Ο Πρόεδρος της Οικ.Ε., εισηγούμενος το εντέκατο (11ο) θέμα της εντός ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:

Στον τρέχοντα προϋπολογισμό του Δήμου και υπό Κ.Α 25.6662.0044 έχει εγγραφεί πίστωση 45.000,00€ για την προμήθεια χυτοσιδηρών εξαρτημάτων.

Προτείνω την εκτέλεση της ανωτέρου προμήθειας με απευθείας ανάθεση στον προμηθευτή «Αρβανίτης Αρδεύσεις».

 

 

A/A

Περιγραφή είδους

Τ.Μ.

ΠΟΣΟT.

ΔΑΠΑΝΗ

1

Ζυμπώ Φ63 μονά

45

13,6

612

2

Ζυμπώ Φ75 μονά

11

14,3

157,3

3

Ζυμπώ Φ80 αμιάντου

5

18

90

4

Ζυμπώ Φ90 μονά

35

17

595

5

Ζυμπώ Φ100 αμιάντου

5

26,1

130,5

6

Ζυμπώ Φ110 μονά

35

21,2

742

7

Ζυμπώ Φ125 διπλά

37

39

1443

8

Ζυμπώ Φ160 διπλά

25

53,4

1335

9

Κολάρα Φ 160

7

38,88

272,16

10

Κολάρα Φ 200

5

45,4

227

11

Κολάρα Φ 125

5

18

90

12

Σέλλες Φ63 πλαστικές

5

2

10

13

Σέλλες Φ90 πλαστικές

5

3,5

17,5

14

Κολάρα -Σέλλες Φ80 αμιάντου

5

9,5

47,5

15

Ζυμπώ Φ140 διπλά

18

44,5

801

16

Ζυμπώ Φ225 διπλά

10

94

940

17

Ζυμπώ Φ63 διπλά

10

22

220

18

Ζυμπώ Φ90 διπλά

10

27

270

19

Ζυμπώ Φ140 μονά

10

26,8

268

20

Λάστιχα ζυμπώ Φ90

20

0,52

10,4

21

Λάστιχα ζυμπώ Φ63

20

0,52

10,4

22

Λάστιχα ζυμπώ Φ110

20

0,64

12,8

23

Λάστιχα ζυμπώ Φ125

20

0,76

15,2

24

Λάστιχα ζυμπώ Φ140

20

0,82

16,4

25

Λάστιχα ζυμπώ Φ160

20

1

20

26

Λάστιχα ζυμπώ Φ225

10

2,7

27

27

Γωνίες κολλητές Φ140

6

37

222

28

Γωνίες κολλητές ανοιχτές Φ140

2

34

68

29

Βάνες κολλητές πλ. Φ140

3

160

480

30

Ζυμπώ μακρυά Φ355

6

200

1200

31

Τάπες Φ90 χυτές

2

12

24

32

Τάπες Φ63 χυτές

4

6,8

27,2

33

Βάνες Φ110 φλαντζωτές

2

123

246

34

Βάνες Φ63 φλαντζωτές

2

85

170

35

Βάνες Φ90 φλαντζωτές

2

95

190

36

Βάνες ορυχάλκινες Φ75

2

27,2

54,4

37

Βάνες ορυχάλκινες Φ63

2

12,3

24,6

38

Ζυμπώ Φ250 μακρυά κομπλέ

10

102

1020

39

Βάνα Φ90 φλαντζωτή

1

80

80

 

 

 

 

 

 

Σύνολο

 

1515,44

12186,36

 

Φ.Π.Α. 23%

 

 

2802,86

 

Συνολική Δαπάνη

 

 

14989,22

 

 

 

 

 

Συνολικά η δαπάνη θα φτάσει 12.186,36€ συν ΦΠΑ 23% 2.802,86€, σύνολο με ΦΠΑ 14.989,22€.

 

Και κάλεσε την Ο.Ε να αποφασίσει σχετικά

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν. 3852/2010, το Π.Δ.229/99(ΦΕΚ 194/Α/99) που τροποποιεί και συμπληρώνει την παρ.1 του αρ.15 του Π.Δ.171/87. το άρθρο 17 παρ.2 του Ν.2539/97, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 9 παρ.9 του Ν. 2623/98 και μετά από διαλογική συζήτηση

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Εγκρίνει την εκτέλεση της προμήθειας χυτοσιδηρών εξαρτημάτων, όπως αυτή περιγράφεται στην παρακάτω τεχνική περιγραφή, ήτοι :

A/A

Περιγραφή είδους

Τ.Μ.

ΠΟΣΟT.

ΔΑΠΑΝΗ

1

Ζυμπώ Φ63 μονά

45

13,6

612

2

Ζυμπώ Φ75 μονά

11

14,3

157,3

3

Ζυμπώ Φ80 αμιάντου

5

18

90

4

Ζυμπώ Φ90 μονά

35

17

595

5

Ζυμπώ Φ100 αμιάντου

5

26,1

130,5

6

Ζυμπώ Φ110 μονά

35

21,2

742

7

Ζυμπώ Φ125 διπλά

37

39

1443

8

Ζυμπώ Φ160 διπλά

25

53,4

1335

9

Κολάρα Φ 160

7

38,88

272,16

10

Κολάρα Φ 200

5

45,4

227

11

Κολάρα Φ 125

5

18

90

12

Σέλλες Φ63 πλαστικές

5

2

10

13

Σέλλες Φ90 πλαστικές

5

3,5

17,5

14

Κολάρα -Σέλλες Φ80 αμιάντου

5

9,5

47,5

15

Ζυμπώ Φ140 διπλά

18

44,5

801

16

Ζυμπώ Φ225 διπλά

10

94

940

17

Ζυμπώ Φ63 διπλά

10

22

220

18

Ζυμπώ Φ90 διπλά

10

27

270

19

Ζυμπώ Φ140 μονά

10

26,8

268

20

Λάστιχα ζυμπώ Φ90

20

0,52

10,4

21

Λάστιχα ζυμπώ Φ63

20

0,52

10,4

22

Λάστιχα ζυμπώ Φ110

20

0,64

12,8

23

Λάστιχα ζυμπώ Φ125

20

0,76

15,2

24

Λάστιχα ζυμπώ Φ140

20

0,82

16,4

25

Λάστιχα ζυμπώ Φ160

20

1

20

26

Λάστιχα ζυμπώ Φ225

10

2,7

27

27

Γωνίες κολλητές Φ140

6

37

222

28

Γωνίες κολλητές ανοιχτές Φ140

2

34

68

29

Βάνες κολλητές πλ. Φ140

3

160

480

30

Ζυμπώ μακρυά Φ355

6

200

1200

31

Τάπες Φ90 χυτές

2

12

24

32

Τάπες Φ63 χυτές

4

6,8

27,2

33

Βάνες Φ110 φλαντζωτές

2

123

246

34

Βάνες Φ63 φλαντζωτές

2

85

170

35

Βάνες Φ90 φλαντζωτές

2

95

190

36

Βάνες ορυχάλκινες Φ75

2

27,2

54,4

37

Βάνες ορυχάλκινες Φ63

2

12,3

24,6

38

Ζυμπώ Φ250 μακρυά κομπλέ

10

102

1020

39

Βάνα Φ90 φλαντζωτή

1

80

80

 

 

 

 

 

 

Σύνολο

 

1515,44

12186,36

 

Φ.Π.Α. 23%

 

 

2802,86

 

Συνολική Δαπάνη

 

 

14989,22

Συνολικά η δαπάνη θα φτάσει 12.186,36€ συν ΦΠΑ 23% 2.802,86€, σύνολο με ΦΠΑ 14.989,22€.

Για την εκτέλεση της προμήθειας ψηφίζει πίστωση 14.989,22€ σε βάρος του Κ.Α. 25.6662.0044.

Αναθέτει με απ’ ευθείας ανάθεση στον προμηθευτή «Αρβανίτης Αρδεύσεις».

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 203/2011.

 

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

 

 

 

Ο Πρόεδρος                                                                  Τα μέλη

Υπογραφή                                                                        Υπογραφές

                         Ακριβές Απόσπασμα

                                            Ο Δήμαρχος