Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 20/2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από
το πρακτικό 4/2013 συνεδριάσεως του  Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς

 

Στη Συκιά και στο πρώην  Δημοτικό
κατάστημα, σήμερα στις 19-03-2013 ημέρα τις εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 13:00μμ,
συνήλθε το  Συμβούλιο Δημοτικής
Κοινότητας, σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 104/13-03-2013 έγγραφο
πρόσκληση του Προέδρου της  Δημοτικής
Κοινότητας  που δημοσιεύτηκε στον πίνακα
ανακοινώσεων της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε
όλους του Τοπικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89
του Ν. 3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της
ημερησίας διάταξης:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε
σύνολο πέντε {5} μελών
βρέθηκαν παρόντα τρία {3}.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Τζέλιος
Αθανάσιος ,Πρόεδρος        1. Δραγάνης Αλέξανδρος          

2.
Ανδρανούδης Γεώργιος                  2.
Κοντού Ελένη

3. Πράτσα Άννα                                      

 

            Στη
συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Παραλίκας Θεοδόσιος, υπάλληλος του Δήμου, για την
τήρηση των πρακτικών.

            Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Δημοτικής
Κοινότητας, ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κύρηξε την έναρξη της
συνεδρίασης.

 

Αριθμός
Απόφασης 20/2013.

                                                            ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

«Αιτήσεις
πολιτών για χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης ».

Θέμα: 4ο

            Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το τέταρτο (4ο)
θέμα της ημερήσιας διάταξης, αναφέρει ότι:

            Θέτει
υπόψη του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας 
τις κάτωθι αιτήσεις των δημοτών μας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων.

Συγκεκριμένα:

1.                          
Την υπ’ αριθμ. 777/4-12-2012 αίτηση του Γουγούλη
Σεραφείμ του Ιωάννη, ο οποίος ζητάει οικονομική ενίσχυση, διότι είναι
νεφροπαθείς, έχει ακρωτηριασμένο το πόδι του μέχρι το μηρό και δεν μπορεί να
εργαστεί για να ανταπεξέλθει οικονομικά, καθώς έχει δύο ανήλικα παιδιά.

2.                          
Την υπ’ αριθμ. 101/13-03-2013 αίτηση της Χαραλαμπίδου
Ευδοκίας του Αθανασίου, η οποία ζητάει οικονομική ενίσχυση διότι από την
καμινάδα, πήρε φωτιά η οικία της και κάηκαν η σκεπή και το ξύλινο πάτωμα
ολοσχερώς. Επισημαίνεται ότι είναι άνεργος και είναι πενταμελή οικογένεια.

 

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο Δημοτικής
Κοινότητας να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο
Δημοτικής Κοινότητας,  μετά από διαλογική
συζήτηση, αφού έλαβαν υπόψη του, την εισήγηση του Προέδρου καθώς και τις
ανωτέρω αιτήσεις

Αποφασίζει
ομόφωνα

Ανά αίτηση τα εξής:

1.      Για
την αίτηση του Γουγούλη Σεραφείμ του Ιωάννη, αποφασίζει ομόφωνα, τη χορήγηση
οικονομικής ενίσχυσης, διότι υπάρχουν μεγάλα προβλήματα υγείας και θα πρέπει να
βοηθηθεί.

2.      Για
την αίτηση της Χαραλαμπίδου Ευδοκίας του Αθανασίου, αποφασίζει ομόφωνα, τη
χορήγηση οικονομικής βοήθειας, εφόσον καταθέσει έγγραφο από την πυροσβεστική
υπηρεσία για την έκταση των ζημιών της οικίας της.

Η ανωτέρω απόφαση να προωθηθεί
στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σιθωνίας, για τη λήψη απόφασης λόγω
αρμοδιότητας.   

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 20/2013.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ακολούθως.

 

          Ο Πρόεδρος                                                 
Τα μέλη

           Υπογραφή                                                  Υπογραφές           

                                               

 

 

Ακριβές απόσπασμα

                                           Ο
Πρόεδρος

 

 

 

 

                                      Τζέλιος
Αθανάσιος