Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

                                          A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό 1/2011 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σιθωνίας.

  Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σήμερα την 11η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σιθωνίας, σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αρ. 125/07-01-2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία δόθηκε με αποδεικτικά στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σιθωνίας.
      Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί  συνόλου μελών επτά (7) παρέστησαν  άπαντες (7), ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :                                                                          AΠΟΝTEΣ
1.   Τζίτζιος Ιωάννης                                                                  ———
2.  Κωστίκας Στυλιανός
3.  Λογοτριβή Ελένη
4.  Μάντσιος Βασίλειος   
5.  Σπανός Μιχαήλ
6.  Γιοβανούδας Βαρσάμης
7.  Δημητρός Δημήτριος του Ασ.
         
Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Κωτσίδη Αικατερίνη, υπάλληλος του Δήμου Σιθωνίας για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος της Οικ.Ε., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αριθμός θέματος: 2ο
«ΠΕΡΙΛΗΨΗ»
«Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός του τρόπου ανάθεσης της προμήθειας: «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών Δήμου Σιθωνίας για το Α’ τρίμηνο του έτους 2011» και καθορισμός των όρων του Διαγωνισμού».
  
Αριθμός Απόφασης: 2/2011

Ο Πρόεδρος της Οικ.Ε., εισηγούμενος το δεύτερο (2ο) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:
 Σας γνωρίζω ότι την Παρασκευή 14 Ιανουαρίου έτους 2011 είναι προγραμματισμένη η διεξαγωγή διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων, που είχε προκηρυχθεί από την απερχόμενη Δημοτική Αρχή του πρώην Δήμου Τορώνης. Επειδή όμως ο προαναφερόμενος διαγωνισμός αντίκειται στις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», πρέπει να ματαιωθεί και να επαναπροκηρυχτεί η προμήθεια σύμφωνα με τις ισχύουσες σήμερα διατάξεις.
 Όπως γνωρίζεται με την παρ. 2 του άρθρου 267 του Ν.3852/2010, που αφορούν τις μεταβατικές διατάξεις οικονομικής διαχείρισης των συνενούμενων δήμων, μέχρι την κατάρτιση και ψήφιση του προϋπολογισμού του νέου Δήμου και πάντως όχι αργότερα από τις 31/03/2011, παρέχεται η δυνατότητα ο προϋπολογισμός του Δήμου να εκτελεστεί ως δωδεκατημόρια του προϋπολογισμού του 2010.
Όσον αφορά την προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών, η προαναφερόμενη διάταξη πρακτικά σημαίνει τα εξής:
Α. Στον Κ.Α. του προϋπολογισμού έτους 2010, του παλαιού Δήμου Σιθωνίας, που αφορά την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών, υπήρχε εγγεγραμμένη πίστωση ποσού διακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (250.000€).
Β. Στους Κ.Α. του προϋπολογισμού έτους 2010 του παλαιού Δήμου Τορώνης, που αφορούν την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών, υπήρχε συνολική εγγεγραμμένη πίστωση ποσού εκατόν σαράντα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (140.500€).
 Συνεπώς το σύνολο των σχετικών με την προαναφερόμενη προμήθεια ΚΑ είναι τριακόσιες ενενήντα χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (390.500€) και άρα κάθε δωδεκατημόριο ανέρχεται σε τριάντα δύο χιλιάδες πεντακόσια σαράντα ένα ευρώ και εξήντα επτά λεπτά (32.541,67€).
Εάν λοιπόν ο Δήμος μας εξαντλήσει ολόκληρο το πρώτο τρίμηνο του 2011, χωρίς να καταρτίσει προϋπολογισμό (που είναι και το ανώτατο όριο) θα μπορεί να διαθέσει συνολικά πιστώσεις ύψους 3*32.541,67€=97.625,01€. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι για να καλυφθούν οι ανάγκες του Α τριμήνου του έτους 2011, μπορούμε να προβούμε στην δημοπράτηση προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών, ποσού έως 97.625,01 €.
 Με την υπ’ αριθμ.: 1/2011  μελέτη, συντάχθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και το σχέδιο διακήρυξης, για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών Δήμου Σιθωνίας για το Α τρίμηνο του 2011. Η προμήθεια αυτή, προϋπολογισμού δαπάνης ενενήντα επτά χιλιάδες εξακόσια είκοσι δύο ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά (97.622,75€), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%, θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (Αριθ. Αποφ. Υπ. Εσωτ. 11389/08.03.1993), του Ν. 3463/2006 και του Ν.3852/2010.
 Στην παρ. 1 του άρθρου 3 του ΕΚΠΟΤΑ, ορίζονται τα εξής: «Η διακήρυξη του διαγωνισμού, εκδίδεται από τον δήμαρχο ή πρόεδρο της κοινότητας, ο δε τρόπος εκτέλεσης και οι όροι αυτού καθορίζονται με απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής ή του κοινοτικού συμβουλίου, με βάση σχέδιο που συντάσσει η αναφερόμενη στην παρ. 4 του άρθρου 4 του παρόντος υπηρεσία και ελέγχονται από άποψη νομιμότητας από τον νομάρχη, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του δημοτικού και κοινοτικού κώδικα 9Δ.Κ.Κ.).».
 Επιπλέον, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 4 του ιδίου κανονισμού, πριν από την δημοσίευση της διακήρυξης πρέπει να εγκριθούν οι τεχνικές προδιαγραφές, με απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής.
 Τέλος, όπως γνωρίζετε η αδυναμία προμήθειας καυσίμων έχει ήδη δημιουργήσει πληθώρα σοβαρών προβλημάτων στη λειτουργία του Δήμου. Η κίνηση του στόλου των οχημάτων του Δήμου είναι προβληματική και ήδη έχουν εμφανιστεί τα πρώτα προβλήματα στη λειτουργία και συντήρηση τους, με ότι αυτό συνεπάγεται. Επιπλέον, η θέρμανση των Δημοτικών κτιρίων, εν μέσω της τρέχουσας χειμερινής περιόδου, απαιτεί την κατανάλωση μεγάλων ποσοτήτων πετρελαίου θέρμανσης.
 Αναλογιζόμενος τα προαναφερόμενα, θεωρώ επιτακτική ανάγκη την όσο το δυνατόν γρηγορότερη ανάδειξη προμηθευτή καυσίμων και λιπαντικών και για το λόγο αυτό προτείνω τον περιορισμό των ημερών δημοσίευσης της διακήρυξης σε 10 ημέρες, σύμφωνα με τις  προβλέψεις του άρθρου 10 παρ. 1, του ΕΚΠΟΤΑ στο οποίο αναφέρεται ότι: «Σε περίπτωση κατά την οποία επείγοντες λόγοι καθιστούν την προθεσμία των 20 ημερών δημοσίευσης της διακήρυξης, ανεφάρμοστη, τότε η προθεσμία αυτή μπορεί να περιοριστεί με απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής ή του κοινοτικού συμβουλίου , μέχρι δέκα ημέρες».
Συνοψίζοντας και έχοντας υπόψη τα προαναφερόμενα προτείνω:
Α. Τον καθορισμό του τρόπου ανάθεσης εκτέλεσης της προμήθειας με την διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού.
Β. Την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, σύμφωνα με την  υπ’ αριθ. 1/2011 μελέτη της αρμόδιας υπηρεσίας.
Γ. Τον καθορισμό των όρων ανοικτού διαγωνισμού, σύμφωνα με το σχέδιο της διακήρυξης της παραπάνω μελέτης, η οποία θα αποτελέσει αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης που θα λάβουμε.
Δ. Τον περιορισμό της προθεσμίας των είκοσι (20) ημερών δημοσίευσης της διακήρυξης, σε δέκα (10) ημέρες, λόγω του τεράστιου προβλήματος έλλειψης καυσίμων που αντιμετωπίζει ο Δήμος μας.
 Ο προϋπολογισμός δαπάνης της προμήθειας είναι ενενήντα επτά χιλιάδες εξακόσια είκοσι δύο ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά (97.622,75 €), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23% και θα καλυφθεί από ίδιους πόρους, σε εφαρμογή των προβλέψεων της παρ. 2 του άρθρου 267 του Ν.3852/2010.
 Ύστερα από τα ανωτέρω κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
 Η Οικονομική Επιτροπή, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου και τις ανωτέρω διατάξεις,

Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία

Α) Εγκρίνει την «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών Δήμου Σιθωνίας για το Α’ τρίμηνο του έτους 2011», προϋπολογισμού δαπάνης ενενήντα επτά χιλιάδες εξακόσια είκοσι δύο ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά (97.622,75€), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%.
Β) Καθορίζει τον τρόπο ανάθεσης εκτέλεσης της ανωτέρω προμήθειας με την διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού.
Γ. Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές, σύμφωνα με την  υπ’ αριθ. 1/2011 μελέτη της αρμόδιας υπηρεσίας.
Δ. Καθορίζει του όρους  ανοικτού διαγωνισμού, σύμφωνα με το σχέδιο της διακήρυξης της παραπάνω μελέτης, η οποία θα αποτελέσει αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης που θα λάβουμε.
Ε. Περιορίζει την προθεσμία των είκοσι (20) ημερών δημοσίευσης της διακήρυξης, σε δέκα (10) ημέρες. λόγω του τεράστιου προβλήματος έλλειψης καυσίμων που αντιμετωπίζει ο Δήμος μας.
Υπέρ είναι τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής: 1) Τζίτζιος Ιωάννης, 2) Κωστίκας Στυλιανός, 3) Λογοτριβή Ελένη, 4) Μάντσιος Βασίλειος, 5) Σπανός Μιχαήλ.
Κατά είναι τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής: 1) Γιοβανούδας Βαρσάμης, ο οποίος δεν ψηφίζει διότι δεν του δόθηκε η αρ. 1/2011 μελέτη και δεν την εγκρίνει χωρίς να την έχει διαβάσει. Επίσης η πίστωση που αναφέρεται πρέπει να εγκριθεί από Δημοτικό Συμβούλιο.
2) Δημητρός Δημήτριος, ο οποίος δεν ψηφίζει διότι δεν πήρε έγκαιρα την εισήγηση και τη μελέτη.
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 2/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο Πρόεδρος                         Τα μέλη
Υπογραφή                                   Υπογραφές
         Ακριβές Απόσπασμα
                 Ο Δήμαρχος