Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ                                   

———————————————————–

 

 

 

 

                                                          ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

          Από το πρακτικό της 2/2011
της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής  

                           Κοινότητας Αγίου Νικολάου του Δήμου
Σιθωνίας  

 

 

           Στον Άγιο Νικόλαο, σήμερα Δευτέρα 14
Φεβρουαρίου 2011 και ώρα 7 μ.μ. στο Γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου
Νικολάου του Δήμου Σιθωνίας συνήλθε σε συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής
Κοινότητας Αγίου Νικολάου του Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την 4/8-2-2011
πρόσκληση του Προέδρου του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας , που επιδόθηκε
νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία,
δηλαδή σε σύνολο πέντε (5) βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη:

 

               ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                     
ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Παρδάλης Γεώργιος                                                                          
Κανείς

2.Δημητρός Αθανάσιος

3.Κατσαούνη Φιλιππία

4.Ευαγγελινός Αθανάσιος

5.Γιαννέλης Νικόλαος

 

 

Θέμα 1ο «Παράνομη επιχωμάτωση ρέματος»

Αρ. Απόφ.: 2

 

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ.
Γρηγοριάδου Αναστασία  Δημοτική υπάλληλο.

 

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου και εισηγήθηκε ως κατωτέρω επί του παραπάνω
θέματος:

 

Οι Αφοί Τσιακμάκη καθώς και ο κ.
Χαβαδέλος Άγγελος με την από 11/1/2011 αίτηση τους μας ζητούν να επιληφθούμε
για την παράνομη επιχωμάτωση του ρέματος στη θέση Παπίδελος της Δ/Κ Αγ.
Νικολάου που έχει σαν αποτέλεσμα την μετατόπιση της κοίτης του προς τις όμορες
ιδιοκτησίες και με σοβαρές συνέπειες σε περίπτωση πλημμύρας.

Για τους παραπάνω λόγους πρέπει
άμεσα να καθαριστεί το ρέμα από τα φερτά υλικά με μηχανήματα του Δήμου Σιθωνίας
αλλά και να ειδοποιηθούν εγγράφως όλοι οι σχετιζόμενοι επαγγελματίες
(φορτηγατζήδες) ώστε να μην εναποθέτουν τα φερτά υλικά στο επικείμενο σημείο και
να προταθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο ως χώρος εναπόθεσης η παλαιά χωματερή του
Αγίου Νικολάου.      

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την
εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση     

 

 

 

                                             
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Να καθαριστεί άμεσα το ρέμα στη
θέση Παπίδηλος από τα φερτά υλικά με μηχανήματα του Δήμου Σιθωνίας και να
ειδοποιηθούν εγγράφως όλοι οι σχετιζόμενοι επαγγελματίες (φορτηγατζήδες) ώστε
να μην εναποθέτουν τα φερτά υλικά στο επικείμενο σημείο και να προταθεί στο
Δημοτικό Συμβούλιο ως χώρος εναπόθεσης η παλαιά χωματερή του Αγίου
Νικολάου.     

 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως
κατωτέρω:

 

 

 

            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                      
                            ΤΑ
ΜΕΛΗ  

 

                                                    
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

                                                            
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

 

 

 

                                                   
ΠΑΡΔΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ