Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

Απόφαση 2

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από
το πρακτικό 1/2011 συνεδριάσεως του  Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης

 

Στη Σάρτη και στο κοινοτικό κατάστημα, σήμερα
στις 09 Φεβρουαρίου 2011 ημέρα τις εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 19:00μμ, συνήλθε
το Τοπικό Συμβούλιο, σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 4/4-2-2011
έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου του Τ.Σ. που δημοσιεύτηκε στον πίνακα
ανακοινώσεων της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε
όλους του Τοπικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89
του Ν. 3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της
ημερησίας διάταξης:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε
σύνολο τριών {3} μελών
βρέθηκαν παρόντα τρία{3}.

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Τσελεπής
Ανέστης ,Πρόεδρος                              ουδείς    

2.Λαθούρη Καλή

3. Κωτσάκης
Ιορδάνης

     

            Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο
Παραλίκας Θεοδόσιος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

            Ο Πρόεδρος του Τ.Σ., ύστερα από την
διαπίστωση της απαρτίας, κύρηξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

Αριθμός Απόφασης
2/2011.

 

                                                            ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

«Αιτήσεις
πολιτών ».

 

Θέμα:2ο

 

            Ο
Πρόεδρος, εισηγούμενος το δεύτερο (2ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης, αναφέρει
ότι:

  Θέτει υπόψη του Τ.Σ. τις κάτωθι
αιτήσεις των δημοτών μας προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων.

1)                           
Την αίτηση της Βατάχου Χριστίνας, σύμφωνα με την οποία
αιτείται ένα δωμάτιο για να γίνονται συμβούλια του συλλόγου εστίασης και
διασκέδασης πρώην Δήμου Τορώνης.

2)                           
Την αίτηση της LEFTEROVA MARINA, σύμφωνα με την οποία αιτείται
παραχώρηση χώρου στην Παραλία της Σάρτης δίπλα στη πιτσαρία RELAX, για εγκατάσταση ψυχαγωγικών
παιδικών παιγνίων.

 

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Τ.Σ. να αποφασίσει σχετικά
τις ανωτέρω αιτήσεις.

Το Τοπικό Συμβούλιο,
μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβαν υπόψη του, την εισήγηση του Προέδρου
και τις ανωτέρω αιτήσεις

 

Αποφασίζει
ομόφωνα

 

Ανά αίτηση τα εξής:

1)                         
Για την αίτηση της Βατάχου Χριστίνας, εγκρίνει την
παραχώρηση του βορειοανατολικού δωματίου, μόνο για τις συνεδριάσεις του
συλλόγου εστίασης και διασκέδασης πρώην Δήμου Τορώνης και μετά το τέλος της
συνεδρίασης θα παραδίδεται το κλειδί.

2)                         
Για την αίτηση της LEFTEROVA MARINA, το αναβάλει σε επόμενο
συμβούλιο, διότι πρέπει να ελεγχθεί, ότι έχει άδεια ασκήσεως ανεξάρτητης
οικονομικής δραστηριότητας στην Ελλάδα, (διότι είναι υπήκοος Τρίτης Χώρας).

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 2/2011.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ακολούθως.

Ο Πρόεδρος                                                                              τα
μέλη

Υπογραφές                                                                                Υπογραφή                

                                                Ακριβές
απόσπασμα

                                                     Ο
Πρόεδρος