Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 2/2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από
το πρακτικό 1/2013 συνεδριάσεως του  Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς

 

Στη Συκιά και στο πρώην  Δημοτικό
κατάστημα, σήμερα στις 17-01-2013 ημέρα τις εβδομάδος Πέμπτη   και ώρα
13:00μμ, συνήλθε το  Συμβούλιο Δημοτικής
Κοινότητας, σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 8/11-01-2013 έγγραφο
πρόσκληση του Προέδρου της  Δημοτικής
Κοινότητας  που δημοσιεύτηκε στον πίνακα
ανακοινώσεων της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε
όλους του Τοπικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89
του Ν. 3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της
ημερησίας διάταξης:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε
σύνολο πέντε {5} μελών
βρέθηκαν παρόντα τέσσερα{4}.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Τζέλιος
Αθανάσιος ,Πρόεδρος        1.Δραγάνης Αλέξανδρος                      

2. Κοντού
Ελένη

3.Ανδρανούδης
Γεώργιος                                    

4. Πράτσα Άννα

           

            Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο
Παραλίκας Θεοδόσιος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

            Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Δημοτικής
Κοινότητας, ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κύρηξε την έναρξη της
συνεδρίασης.

 

Αριθμός
Απόφασης 2/2013.

                                                            ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

«Υποβολή
φακέλου για προέγκριση αδείας λειτουργίας καταστήματος << Σχολικού
Κυλικείου>> εντός Δημοτικού σχολείου Συκιάς με άδεια προετοιμασίας ,
παρασκευής και διάθεσης συγκεκριμένων προϊόντων στον Κύρο Αθανάσιο του Κύρου  ».

 

Θέμα: 2ο

            Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το δεύτερο (2ο)
θέμα της ημερήσιας διάταξης, αναφέρει ότι:

  Σύμφωνα με το άρθρο 80 του νέου κώδικα Δήμων
και Κοινοτήτων ( Ν. 3463/2006 ) πριν από τη χορήγηση αδείας ίδρυσης και
λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, πρέπει να χορηγείται
προέγκριση ίδρυσης, καθώς και του Ν. 3852/2010 για τη Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης, σύμφωνα
με το άρθρο 83 στις αρμοδιότητες του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας είναι
να αποφασίζει για την προέγκριση ίδρυσης ή εγκατάστασης καταστημάτων, στα όρια
της Δημοτικής Κοινότητας.

            Θέτει υπόψη του Συμβουλίου Δημοτικής
Κοινότητας  το υπ΄αριθμ710/17-01-2013 έγγραφο
του Παραλίκα Θεοδόσιου του Αλεξάνδρου, αρμόδιου υπαλλήλου, σύμφωνα με το οποίο
ο φάκελος του κάτωθι για προέγκριση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος
είναι πλήρης.

Ήτοι:

1)     
Την υπ΄αριθμ.: 710/17-01-2013 αίτηση του Κύρου Αθανάσιου
του Κύρου ο οποίος προτίθεται να λειτουργήσει κατάστημα υγειονομικού
ενδιαφέροντος «Σχολικού Κυλικείου», εντός Δημοτικού σχολείου Συκιάς με άδεια
προετοιμασίας , παρασκευής και διάθεσης συγκεκριμένων προϊόντων στη Δημοτική
Κοινότητα Συκιάς της Δημοτικής Ενότητας Τορώνης του Δήμου Σιθωνίας.

.

 

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο Δημοτικής
Κοινότητας να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο
Δημοτικής Κοινότητας,  μετά από διαλογική
συζήτηση, αφού έλαβαν υπόψη του, την εισήγηση του Προέδρου καθώς και:

1.      Τις
διατάξεις του άρθρου 80 του ΚΔΚ (Ν.3463/2006)

2.      Τις
διατάξεις του άρθρου 83 του Ν.3852/2010

3.      Την
ανωτέρω αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά

 

Αποφασίζει
ομόφωνα

 

            Εγκρίνει
τη χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος
υγειονομικού ενδιαφέροντος << Σχολικού Κυλικείου>> εντός Δημοτικού
σχολείου Συκιάς με άδεια προετοιμασίας , παρασκευής και διάθεσης συγκεκριμένων προϊόντων
στον Κύρο Αθανάσιο του Κύρου  ».

Εξουσιοδοτεί
τον Πρόεδρο, για την έκδοση (χορήγηση) προέγκριση άδειας ίδρυσης του παραπάνω
καταστήματος, κοινοποιούμενης σε φωτοαντίγραφο, στις αρμόδιες ανάλογα με τη
φύση του επαγγέλματος υπηρεσίες.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 2/2013.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ακολούθως.

 

      Ο Πρόεδρος                                                     
Τα μέλη

       Υπογραφή                                                     
Υπογραφές           

                                               

 

 

Ακριβές απόσπασμα

                                        Ο Πρόεδρος

 

 

 

 

                                  Τζέλιος Αθανάσιος