Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 2/2012

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό 1/2012 συνεδριάσεως του
Τοπικού Συμβουλίου Σάρτης

του Δήμου Σιθωνίας

Στη Σάρτη Χαλκιδικής και στο Δημοτικό
Κατάστημα της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης, σήμερα18-01-2012, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 14:00, το Τοπικό Συμβούλιο Σάρτης,
συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αριθ. 137/13-01-2012
έγγραφ πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη
της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν.3852/2010 και
δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία,
δεδομένου ότι επί  συνόλου τριών μελών
(3) παρέστησαν δύο (2), ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Τσελεπής
Ανέστης ,Πρόεδρος            1. Κωτσάκης Ιορδάνης

2.Λαθούρη Καλή

 

Στη συνεδρίαση
παρευρέθηκε και η Παπακωνσταντίνου Μαρία, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση
των πρακτικών.

            Ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου,
ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αριθμός Απόφασης:2/2012

 «ΠΕΡΙΛΗΨΗ»

Αιτήσεις πολιτών .

           

Αριθμός θέματος: 2ο

Ο
Πρόεδρος του Συμβουλίου, εισηγούμενος το δεύτερο (2ο) θέμα  της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:

            Θέτει υπόψη του Τοπικού Συμβουλίου
τις κάτωθι αιτήσεις των Δημοτών προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων :

1.     
Την υπ’ αριθμ. 135/09-01-2012 αίτηση του Χρήστου Σαραντίδη του Εμμανουήλ ο
οποίος ζητάει την εκμίσθωση χώρου 20 τμ στο οικόπεδο του Δήμου που βρίσκεται
απέναντι από την οικία του Γιαννάκυρη Νικολάου για να τον χρησιμοποιήσω για την
εγκατάσταση και λειτουργία επιχείρησης εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής.

2.     
Την υπ’ αριθμ. 138/13-01-2012 αίτηση της Τσανάκα Χριστίνας του Δημητρίου η οποία
ζητάει 30 τμ χώρο μπροστά από την Ξενοδοχειακή της μονάδα για να
χρησιμοποιηθούν για αναψυκτήριο.

            Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος
κάλεσε το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας να αποφασίσει σχετικά

            Το Συμβούλιο Τοπικής Κοινότητας μετά
από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου και τις
ανωτέρω αιτήσεις

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ανά αίτηση τα εξής :

1ον.
Για την υπ’ αριθμ. 135/09-01-2012 αίτηση του Σαραντίδη Χρήστου του Εμμανουήλ με την οποία ζητάει άδεια
Κοινοχρήστου χώρου 20 τμ στο οικόπεδο του Δήμου απέναντι από την  οικία του Γιαννάκυρη Νικολάου για την
εγκατάσταση και λειτουργία επιχείρησης εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής αποφασίζετε ομόφωνα  αρνητικά . Του παραχωρείται στο ίδιο σημείο
στον αιγιαλό και παραλία 30 τμ για την εκμίσθωση θαλασσίων μέσων αναψυχής  για μία σαιζόν .

2ον.
Για την υπ’ αριθμ. 138/13-01-2012 αίτηση της Τσανάκα Χριστίνας του Δημητρίου της παραχωρείται ομόφωνα 30 τμ μπροστά από την Ξενοδοχειακή της
μονάδα για την ανάπτυξη ξαπλώστρες και ομπρέλες για την εξυπηρέτηση των πελατών
της και όχι κατασκευή Κιόσκι.

Η απόφαση
αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 2/2012.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και
υπογράφεται ως ακολούθως.

 

                    Ο
Πρόεδρος                                                        Τα μέλη

                     Υπογραφή                                                       Υπογραφές

 

 

 

Ακριβές απόσπασμα

Ο Πρόεδρος

 

 

 


Τσελεπής Αρ.Ανέστης