Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 194/2012

                                                                ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 11ης /2012 Συνεδρίασης
του Συμβουλίου

της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης του Δήμου Σιθωνίας

 

            Στη Νικήτη και στο Δημοτικό
Κατάστημα, σήμερα την 25 Οκτωβρίου    2012
ημέρα Πέμπτη  και ώρα 7.30 συνήλθε το
Συμβούλιο σε δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από την 187/23.10.2012 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό
χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους
Δημοτικούς Συμβούλους,  σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 88 του  Ν.3852/2010,
για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δηλαδή σε σύνολο 5 (πέντε)  Συμβούλων ήταν παρόντες  5  (πέντε
)   ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Τσολίδης Αθανάσιος, Γεωργακούδας Λάμπρος, Μητσιάρα Σόνια.
 Γ
ioβανέκος Τριαντάφυλλος. Ζαφειρούδης   Αθανάσιος.

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: —————-

 

                                                                 ΘΕΜΑΤΑ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

AΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΜΑΤΟΣ
: 9ο   

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 194/2012  

 

ΘΕΜΑ: 
Πρόταση για τον καθορισμό του αριθμού των προς διάθεση νέων
επαγγελματικών αδειών λαϊκών αγορών ή κάλυψη εφισταμένων κενών για το έτος 2012
στην   Δ,Κ,Νικήτης.

   

Ο    Πρόεδρος   εισηγούμενος το 9ο θέμα εντός  ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι

 Θέτει υπόψη των
μελών του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Νικήτης το υπ΄αριθμ.Γ/ΟΙΚ/2597 από
7-9-2012 έγγραφο της Δ/νσης Ανάπτυξης Χαλκιδικής, Τμήμα Εμπορίου-Τουρισμού

 το υπ΄αριθμ
πρακτικό Νο 9 της Γνωμοδοτικής Επιτροπής για θέματα Λαϊκών

Αγορών καθώς και το υπ΄αριθ 16461/20-9-2012 έγγραφο του
Δημάρχου  με το οποίο ζητάει από το
Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης να προτείνει για τον καθορισμό
του  αριθμού  των προς διάθεση νέων επαγγελματικών αδειών
λαϊκών αγορών ή κάλυψη εφισταμένων κενών για το έτος 2012  στην Κοινότητά μας.

 

  Και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει
σχετικά.

Το Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση έχοντας υπόψη την
εισήγηση   του        Προέδρου
και των Συμβούλων .

 

                   
                                              ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Οι Τοπικοί Σύμβουλοι συμφωνούν  να
μην δοθούν νέες επαγγελματικές άδεις
καθώς επίσης  δεν υπάρχουν κενές για την
λαϊκή αγορά   της  Δ.Κ.Νικήτης.

 

Η απόφαση
αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 194/2012.

Έτσι συντάχθηκε το
πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

 

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                        
ΤΑ ΜΕΛΗ

     (Υπογραφή)                                                    
(Υπογραφές)

 

 

Ακριβές Απόσπασμα

Ο 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

 

ΤΣΟΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ