Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

 

 

 

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό 21/2011 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σιθωνίας.

 

Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σήμερα την 09η του μηνός Αυγούστου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σιθωνίας, σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αρ. 12433/04-08-2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία δόθηκε με αποδεικτικά στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σιθωνίας.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου μελών επτά (7) παρέστησαν τέσσερις (4), ήτοι:

 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :                                                   AΠΟΝTEΣ

Τζίτζιος Ιωάννης                                         1.Μάντσιος Βασίλειος

Κωστίκας Στυλιανός                                    2. Γιοβανούδας Βαρσάμης

Λογοτριβή Ελένη                                       3. Δημητρός Αστ. Δημήτριος

Σπανός Μιχαήλ

 

 

 

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Αναγνωστάρας Ιωάννης, υπάλληλος του Δήμου Σιθωνίας για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Ο. Ε., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης

 

 

Αριθμός θέματος: 1ο

«ΠΕΡΙΛΗΨΗ»

«Ψήφιση πίστωσης ποσού 15.227,40€ για αναλύσεις πόσιμου νερού».

 

Αριθμός Απόφασης: 193/2011

 

Ο Πρόεδρος της Οικ.Ε., εισηγούμενος το πρώτο (1ο ) θέμα της εντός ημερησίας διατάξεως εισηγήθηκε ότι ο Δήμος οφείλει στο ΚΕ.ΠΕ.ΜΑ.Χ. Α.Ε το ποσό των 15.227,40€(Αρ. Τιμολογίου 1162/09-12-2010)για αναλύσεις πόσιμου νερού. Από το δάνειο της Δ.Ε Τορώνης υπάρχει πίστωση συνολικού ποσού 14.385,20€ για αναλύσεις πόσιμου νερού- θαλασσινών νερών και βαρέων μετάλλων ετών 2005 για τις οποίες κόπηκαν ΧΕΠ αλά ακυρώθηκαν με πράξη από τον επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου Ν. Χαλκιδικής.

Προτείνω να χρησιμοποιήσουμε το ανωτέρω ποσό για εξόφληση ανάλογης πίστωσης έτους 2010.

Η Οικ.Ε. θα πρέπει να ψηφίσει πίστωση ποσού 15.227,40€ ήτοι 14.385,20€ (από δάνειο ΔΕ Τορώνης) και 842,20€ από τα Τακτικά έσοδα του Δήμου σε βάρος του Κ.Α. 80.8117.0015. για αναλύσεις πόσιμου νερού.

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Δημάρχου και μετά από διαλογική συζήτηση

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Ψηφίζει την σχετική πίστωση ποσού σε βάρος 15.227,40€ ήτοι 14.385,20€ (από δάνειο ΔΕ Τορώνης) και 842,20€ από τα Τακτικά έσοδα του Δήμου στο ΚΕ.ΠΑ.ΜΑ.Χ. Α.Ε σε βάρος του Κ.Α. 80.8117.0015 για αναλύσεις πόσιμου νερού.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 193/2011.

 

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

 

Ο Πρόεδρος                                                                                             Τα μέλη

Υπογραφή                                                                                             Υπογραφές

                                    Ακριβές Απόσπασμα

                                                            Ο Δήμαρχος