Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 193/2012

                                                              ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 11ης /2012 Συνεδρίασης
του Συμβουλίου

της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης του Δήμου Σιθωνίας

 

            Στη Νικήτη και στο Δημοτικό
Κατάστημα, σήμερα την 25 Οκτωβρίου    2012
ημέρα Πέμπτη  και ώρα 7.30 συνήλθε το
Συμβούλιο σε δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από την 187/23.10.2012 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό
χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους
Δημοτικούς Συμβούλους,  σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 88 του  Ν.3852/2010,
για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δηλαδή σε σύνολο 5 (πέντε)  Συμβούλων ήταν παρόντες  5  (πέντε
)   ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Τσολίδης Αθανάσιος, Γεωργακούδας Λάμπρος, Μητσιάρα Σόνια.
 Γ
ioβανέκος Τριαντάφυλλος. Ζαφειρούδης   Αθανάσιος.

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: —————-

 

 

                                                             ΘΕΜΑΤΑ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

AΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΜΑΤΟΣ
: 8ο   

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 193/2012  

 

ΘΕΜΑ: 
Πρόταση για τον καθορισμό των θέσεων όπου επιτρέπεται η άσκηση Υπαιθρίου
Στάσιμου Εμπορίου στην   Δ,Κ,Νικήτης.

   

Ο    Πρόεδρος   εισηγούμενος το 8ο θέμα εντός  ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι

 Θέτει υπόψη των
μελών του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Νικήτης το

το υπ΄ αριθ 18912/15-10-2012 έγγραφο του Δημάρχου του
Δήμου Σιθωνίας

 υπ΄αριθμ 83 παρ.
1γ, και άρθρο 84 παρ.2 α, του Ν 3852/2010-Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Κ Καλλικράτης.

Το υπ΄αριθμ.  Παρ. 1
 α του άρθρου 14 του Ν.4038/2012
(ΦΕΚ 14/2-2-2012 τεύχος Α΄.

Καθώς και την υπ΄αριθμ. Εγκύκλιο Υπ. Αναπτυξ. Ανταγ.&
Ναυτ. Κ1- 961/3-5-2012 διευκρινήσεις για την εφαρμογή του άρθρου 14 του ν.
4038/2012

και σύμφωνα με το ν.3852/2010, αρμοδιότητες του συμβουλίου
Δημοτικής Κοινότητας (άρθρο 83,παρ1-γ)και αρμοδιότητες Συμβουλίου Τοπικής
Κοινότητας (άρθρο 84,παρ 2-α) με το οποίο ζητάει να προταθούν θέσεις όπου θα
επιτρέπεται η άσκηση Υπαιθρίου  Στάσιμου Εμπορίου
στα όρια της Τοπικής Κοινότητας μας.

Οι προτεινόμενες θέσεις είναι:

1.     
Στο λιμάνι και έξω από αυτό.

2.     
Στην παραλία της Δ.Κ.Νικήτης  εκτός από
την πλευρά του Αγ. Θεόδωρου ως τα
ψιλικά του Ψηλογιώργη

3.     
Στον κεντρικό δρόμο στο ύψος του δεύτερου
παράλληλου της παραλίας της Δ.Κ.Νικήτης.

4.     
Στον κεντρικό δρόμο της Δ.Κ.Νικήτης  απέναντι από το Κ.Ε.Π. για την λειτουργία
εμποροπανήγυρης για το τριήμερο 13-14-15-Σεπτεμβρίου.

5.     
Έξω από την λαϊκή

   Και
κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση έχοντας υπόψη την
εισήγηση   του        Προέδρου
και των Συμβούλων .

           

                                                                     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
ΟΜΟΦΩΝΑ

 Το τοπικό συμβούλιο προτείνει, οι
θέσεις στις οποίες θα
επιτρέπεται η άσκηση Υπαιθρίου  Στάσιμου Εμπορίου να είναι:

 

6.     
Στο λιμάνι και έξω από αυτό.

7.     
Στην παραλία της Δ.Κ.Νικήτης  εκτός από
την πλευρά του Αγ. Θεόδωρου ως τα
ψιλικά του Ψηλογιώργη

8.     
Στον κεντρικό δρόμο στο ύψος του δεύτερου
παράλληλου της παραλίας της Δ.Κ.Νικήτης.

9.     
Στον κεντρικό δρόμο της Δ.Κ.Νικήτης  απέναντι από το Κ.Ε.Π. για την λειτουργία
εμποροπανήγυρης για το τριήμερο 13-14-15-Σεπτεμβρίου.

10. Έξω
από την λαϊκή

 

Η απόφαση
αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 193/2012.

Έτσι συντάχθηκε το
πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

 

                                              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                  
ΤΑ ΜΕΛΗ

                                              (Υπογραφή)                                                 (Υπογραφές)

 

 

Ακριβές Απόσπασμα

Ο 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

 

ΤΣΟΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ