Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ                                   

———————————————————–

 

 

 

 

                                                         
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

          Από το πρακτικό της
4/2011 της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής 

                          
Κοινότητας Αγίου Νικολάου του Δήμου Σιθωνίας 

 

 

           Στον Άγιο Νικόλαο, σήμερα  Παρασκευή 
1 Απριλίου 2011 και ώρα 8 μ.μ. στο Γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου
Νικολάου του Δήμου Σιθωνίας συνήλθε σε συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής
Κοινότητας Αγίου Νικολάου του Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την 30/29-3-2011
πρόσκληση του Προέδρου του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας , που επιδόθηκε
νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία,
δηλαδή σε σύνολο πέντε (5) βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη:

 

               ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                     
ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Παρδάλης Γεώργιος                                                                          
Κανείς

2.Δημητρός Αθανάσιος

3.Κατσαούνη Φιλιππία

4.Ευαγγελινός Αθανάσιος

5.Γιαννέλης Νικόλαος

 

Θέμα 9 «Ασφαλτόστρωση του δρόμου που οδηγεί στο Νεκροταφείο της Δημοτικής
 Κοινότητας Αγίου Νικολάου»

Αρ. Απόφ.: 19

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ.
Γρηγοριάδου Αναστασία  Δημοτική υπάλληλο.

 

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου και εισηγήθηκε ως κατωτέρω επί του παραπάνω
θέματος:

Είναι επιτακτική η ανάγκη ο Δήμος
μας να προχωρήσει στην ασφαλτόστρωση του δρόμου που οδηγεί στο Νεκροταφείο της
Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου διότι το οδόστρωμα είναι φθαρμένο και
εγκυμονεί κινδύνους για τους διερχόμενους οδηγούς αλλά και πεζούς.

Επισημαίνω ότι ο συγκεκριμένος
δρόμος είναι ένας δρόμος από τον οποίο διέρχονται καθημερινά ένας μεγάλος
αριθμός δημοτών και κυρίως άτομα μεγάλης ηλικίας.  

 

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την
εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση

 

 

                                             ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

 

Να προχωρήσει ο Δήμος άμεσα στην
ασφαλτόστρωση του δρόμου που οδηγεί στο  Νεκροταφείο
της Δημοτικής Κοινότητας  Αγίου Νικολάου.

Ο Σύμβουλος Γιαννέλης Νικόλαος
διαφωνεί ως προς την ασφαλτόστρωση του ανωτέρω δρόμου.

 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως
κατωτέρω:

 

                                        
Η παρούσα έλαβε αριθμό 19/2011

 

         Ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                        
          ΤΑ ΜΕΛΗ  

 

                                                    
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

                                                            
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

 

 

 

                                                   
ΠΑΡΔΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ