Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 19/2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 9/2012 συνεδριάσεως
του  Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης

 

Στη Σάρτη και
στο κοινοτικό κατάστημα, σήμερα στις 10-11-2012 ημέρα τις εβδομάδος Σάββατο και
ώρα  12:00  συνήλθε το Τοπικό Συμβούλιο, σε δημόσια
τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 47405-11-2012 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου
του Τ.Σ. που δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης
και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους του Τοπικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3852/2010, για την συζήτηση και λήψη
αποφάσεων πάνω στα θέματα της ημερησίας διάταξης:

Πριν από την
έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο τριών {3} μελών βρέθηκαν παρόντα
δύο(2)

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Τσελεπής Ανέστης ,Πρόεδρος 

2. Λαθούρη Καλή              

3. Κωτσάκης Ιορδάνης

           

            Στη
συνεδρίαση παρευρέθηκε ο Παραλίκας Θεοδόσιος  , υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των
πρακτικών.

            Ο
Πρόεδρος του τοπικού Συμβουλίου Σάρτης , ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας,
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

Αριθμός Απόφασης 19/2012.

                                                           
ΠΕΡΙΛΗΨΗ

         « Κατάρτιση τεχνικού προγράμματος
Τοπικής Κοινότητας Σάρτης   ».

                                                                       

Θέμα:1ο

 

            Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το πρώτο (1ο)
θέμα της ημερήσιας διάταξης, αναφέρει ότι:

 
προτείνει να κατέθεσε Εισήγηση – προτάσεις  του Προέδρου για την κατάρτιση του Τεχνικού
Προγράμματος Τοπικής Κοινότητα Σάρτης

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Τ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Τοπικό
Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβαν υπόψη την εισήγηση και τις
προτάσεις  του Προέδρου

Αποφασίζει
ομόφωνα

 

Την κατάρτιση Τεχνικού
προγράμματος Τοπικής Κοινότητας Σάρτης και συγκεκριμένα:

 

1. Προμήθεια ενός
απορριμματοφόρου αυτοκινήτου

2. Προμήθεια ενός ανατρεπόμενου
αυτοκινήτου

3. Κατασκευή ενός Νηπιακού
οικήματος  και μίας αίθουσας διδασκαλίας

4. Ανόρυξη δύο νέων γεωτρήσεων

5. Πεζοδρόμηση παραλιακού δρόμου
από Βραχάκια έως οικία Γιαννάκυρη

6. Κατασκευή πάρκινγκ στο
Αντλιοστάσιο απέναντι από το Δημοτικό σχολείο και ασφαλτόστρωση και κρασπέδωση
για την ένωση των παραλιακών δρόμων.

7. Κατασκευή αντιπλημμυρικών
έργων

8. Ασφαλτόστρωση και κρασπέδωση
δρόμου από Ινμαίρ Θεόδωρου έως Μαιστράλι.

9. Κατασκευή αποδυτηρίων για τις
ανάγκες του Αθλητικού Ομίλου Σάρτης

10. Κατασκευή μπετόν για στερέωση
επικινδύνων φωτιστικών σωμάτων καθώς και προμήθεια λαμπτήρων και γλόμπων για
αντικατάσταση κατεστραμμένων.

11. Προμήθεια 100 καλλωπιστικών
φωτιστικών για να γίνει αλλαγή των ήδη κατεστραμμένων και τοποθέτηση νέων.

12. Ασφαλτόστρωση δρόμου από τον
επαρχιακό δρόμο έως το βιολογικό λόγω ότι δημιουργείται ρύπανση από σκόνη από
τα βυτιοφόρα αυτοκίνητα προς τις γειτονικές Ξενοδοχειακές μονάδες .

13. Συντήρηση βιολογικού Σάρτης .

14 Προμήθεια  και τοποθέτηση φίλτρων ύδρευσης

15. Οριοθέτηση ρεμάτων

16 .Καθαρισμός ρεμάτων 

17.αγορά ακινήτου (πρώην
Τελωνείο) για να εγκατασταθεί το ΚΑΠΗ.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 19 /2012

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ακολούθως.

 

         Ο
Πρόεδρος                                                     τα μέλη

          Υπογραφή                                                    Υπογραφές                  

           

 

 

Ακριβές απόσπασμα

                                                Ο Πρόεδρος

                                                         

 

 

 

        

                                                   
Τσελεπής Αρ.Ανέστης