Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

Απόφαση 185

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 15ης /2011 Συνεδρίασης του Συμβουλίου
της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης του Δήμου Σιθωνίας

Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 19 Δεκαμβρίου 2011 ημέρα Δευτέρα   και ώρα 19.00 συνήλθε το Συμβούλιο σε δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από την 97/15.12.2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του  Ν.3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος  διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης και ότι σε σύνολο 5 (πέντε)  Συμβούλων ήταν παρόντες  5  (πέντε)   ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Τσολίδης Αθανάσιος, Γεωργακούδας Λάμπρος,  Ζαφειρούδης Αθανάσιος

Γιοβανέκος Τριαντάφυλλος,  Μητσιάρα Σόνια.      

ΑΠΟΝΤΕΣ: Τζίτζιος Ιωάννης.Δημητρός Δημήτριος, Παπαστεργίου Αχιλλέας. 

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Καραδήμου Δήμητρα υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. 

AΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: 5ο   
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 185/2011  

ΘΕΜΑ: Επέκταση δικτύου αποχέτευσης  εντός  σχεδίου της Δ.Κ.Νικήτης. 

Ο κυρ. Πρόεδρος εισηγούμενος το 5ο θέμα εντός ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι ο Δήμος πρέπει να αναλάβει τις εκσκαφές των δικτύων αποχέτευσης  των πολιτών που γίνονται εντός σχεδίου της Δ.Κ.Νικήτης . Ο πολίτης να πληρώνει μόνο τα τέλη σύνδεσης και τα υλικά που χρησιμοποιούνται .  

Και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση έχοντας υπόψη την εισήγηση   του   Προέδρου και των Συμβούλων .

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Να αναλάβει  ο Δήμος στις εκσκαφές  αποχέτευσης  εντός  σχεδίου  της Δ.Κ.Νικήτης του Δ.Σιθωνίας

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 185/2011.
Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              ΤΑ ΜΕΛΗ
(Υπογραφή)                                              (Υπογραφές)

Ακριβές Απόσπασμα
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΣΟΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ