Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

Απόφαση 181

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 15ης /2011 Συνεδρίασης του Συμβουλίου
της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης του Δήμου Σιθωνίας

    Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 19 Δεκεμβρίου 2011 ημέρα Δευτέρα   και ώρα 19.00 συνήλθε το Συμβούλιο σε δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από την 97/15.12.2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του  Ν.3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
    Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος  διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης και ότι σε σύνολο 5 (πέντε)  Συμβούλων ήταν παρόντες  5  (πέντε)   ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Τσολίδης Αθανάσιος, Γεωργακούδας Λάμπρος  Ζαφειρούδης Αθανάσιος

Γιοβανέκος Τριαντάφυλλος  Μητσιάρα Σόνια      

ΑΠΟΝΤΕΣ:   Τζίτζιος Ιωάννης Δημητρός Δημήτριος Παπαστεργίου Αχιλλέας.

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Καραδήμου Δήμητρα υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. 

                                   
                                  

AΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: 1ο   
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 181/2011  

ΘΕΜΑ: Πρόταση για καθορισμό θέσεων όπου επιτρέπεται η άσκηση Υπαιθρίου Στάσιμου Εμπορίου στην Τοπική Κοινότητα Νικήτης.

Ο κυρ. Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα εντός ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι:
Θέτει υπόψη των μελών του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Νικήτης το υπ’ αριθμ. 18109/04-11-2011 έγγραφο του Δημάρχου του Δήμου Σιθωνίας  καθώς και το άθρο 83 παρ.1γ και το άρθρο 84 παρ.2α του Ν3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης με το οποίο ζητάει να προταθούν θέσεις όπου θα επιτρέπεται η άσκηση Υπαίθριου Στάσιμου Εμπορίου στα όρια της Τοπικής Κοινότητας μας.
Οι προτεινόμενες θέσεις είναι:
1.    Στο λιμάνι και έξω από αυτό.
2.    Στην παραλία της Δ.Κ.Νικήτης εκτός από την πλευρά του Αγ. Θεόδωρου  ως τα ψιλικά  του Ψηλογιώργη.
3.    Στον κεντρικό δρόμο στο ύψος του δεύτερου παράλληλου της παραλίας της Δ.Κ.Νικήτης.
4.    Στον κεντρικό δρόμο της Δ.Κ.Νικήτης απέναντι από το Κ.Ε.Π.για την λειτουργία εμποροπανήγυρης για το τριήμερο 13-14-15-Σεπτεμβρίου.
5.    Έξω από την λαϊκή αγορά.      

Και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση έχοντας υπόψη την εισήγηση   του     Προέδρου και των Συμβούλων .

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
Ο κυρ. Ζαφειρούδης  απέχει από την ψηφοφορία του θέματος αυτού γιατί οι αποφάσεις της Δ.Κ.Νικήτης δεν υλοποιούνται από  το Δημοτικό Συμβούλιο και τον Δήμαρχο  του Δήμου Σιθωνίας.
Επίσης και ο κυρ Γεωργακούδας  απέχει από την ψηφοφορία για τον ίδιο λόγω.
Ο κυρ. Γιβανέκος  συμφωνεί μόνο με τις θέσεις στο λιμάνι και έξω από αυτό
 καθώς επίσης και στον κεντρικό δρόμο απέναντι από το Κ.Ε.Π για το τριήμερο 13-14-15 Σεπτεμβρίου.     
Και η  κυρ.Μητσιάρα συμφωνεί με όλες τις θέσεις εκτός από αυτή έξω από την λαϊκή.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 181/2011.
Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              ΤΑ ΜΕΛΗ
(Υπογραφή)                                              (Υπογραφές)

Ακριβές Απόσπασμα
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 

      ΤΣΟΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ