Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

Αποφαση 18

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό 9/2011 συνεδριάσεως του  Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης

Στη Σάρτη και στο κοινοτικό κατάστημα, σήμερα στις 10 Οκτωβρίου 2011 ημέρα τις εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 20:00μμ, συνήλθε το Τοπικό Συμβούλιο, σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 05/10/2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου του Τ.Σ. που δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους του Τοπικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της ημερησίας διάταξης:
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο τριών {3} μελών βρέθηκαν παρόντα τρία{3}.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Τσελεπής Ανέστης ,Πρόεδρος              ουδείς     
2.Λαθούρη Καλή
3. Κωτσάκης Ιορδάνης
   
    Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Παπακωνσταντίνου Μαρία, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
    Ο Πρόεδρος του Τ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αριθμός Απόφασης 18/2011.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ

« Κατάρτιση Τεχνικού προγράμματος Τοπικής Κοινότητας Σάρτης έτους 2012».

Θέμα:1ο
 
    Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το πρώτο (1ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης, αναφέρει ότι:
  προτείνει να κατέθεσε Εισήγηση – προτάσεις  του Προέδρου για την κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος Τοπικής Κοινότητα Σάρτης
Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Τ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.
Το Τοπικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβαν υπόψη την εισήγηση και τις προτάσεις  του Προέδρου
Αποφασίζει ομόφωνα

Την κατάρτιση Τεχνικού προγράμματος Τοπικής Κοινότητας Σάρτης και συγκεκριμένα:

1. Προμήθεια ενός απορριμματοφόρου αυτοκινήτου
2. Προμήθεια ενός ανατρεπόμενου αυτοκινήτου
3. Κατασκευή ενός Νηπιαγωγείου και μίας αίθουσας διδασκαλίας
4. Ανόρυξη δύο νέων γεωτρήσεων
5. Πεζοδρόμηση παραλιακού δρόμου από Βραχάκια έως οικία Γιαννάκυρη
6. Κατασκευή πάρκινγκ στο Αντλιοστάσιο απέναντι από το Δημοτικό σχολείο και ασφαλτόστρωση και κρασπέδωση για την ένωση των παραλιακών δρόμων.
7. Κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων
8. Ασφαλτόστρωση και κρασπέδωση δρόμου από Ινμαίρ Θεόδωρου έως Μαιστράλι.
9. Κατασκευή αποδυτηρίων για τις ανάγκες του Αθλητικού Ομίλου Σάρτης
10. Κατασκευή μπετόν για στερέωση επικινδύνων φωτιστικών σωμάτων καθώς και προμήθεια λαμπτήρων και γλόμπων για αντικατάσταση κατεστραμμένων.
11. Προμήθεια 100 καλλωπιστικών φωτιστικών για να γίνει αλλαγή των ήδη κατεστραμμένων και τοποθέτηση νέων.
12. Ασφαλτόστρωση δρόμου από τον επαρχιακό δρόμο έως το βιολογικό λόγω ότι δημιουργείται ρύπανση από σκόνη από τα βυτιοφόρα αυτοκίνητα προς τις γειτονικές Ξενοδοχειακές μονάδες .
13. Συντήρηση βιολογικού Σάρτης .
14 Προμήθεια  και τοποθέτηση φίλτρων ύδρευσης
15. Οριοθέτηση ρεμάτων
16 .Καθαρισμός ρεμάτων 
17.αγορά ακινήτου (πρώην Τελωνείο) για να εγκατασταθεί το ΚΑΠΗ.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 18 /2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ακολούθως.
Ο Πρόεδρος    τα μέλη
Υπογραφές    Υπογραφή       
                Ακριβές απόσπασμα
      Ο Πρόεδρος