Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 18/2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 9/2012 συνεδριάσεως
του  Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης

Στη Σάρτη και
στο κοινοτικό κατάστημα, σήμερα στις10-11-2012 ημέρα τις εβδομάδος Σάββατο η
και ώρα 12:00, συνήλθε το Τοπικό Συμβούλιο, σε δημόσια τακτική συνεδρίαση,
ύστερα από την 474/05-11-2012 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου του Τ.Σ. που
δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης και
επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους του Τοπικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3852/2010, για την συζήτηση και λήψη
αποφάσεων πάνω στα θέματα της ημερησίας διάταξης:

Πριν από την
έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο τριών {3} μελών βρέθηκαν παρόντα
τρία (3)

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Τσελεπής Ανέστης ,Πρόεδρος         ουδείς

2. Λαθούρη Καλή              

3. Κωτσάκης Ιορδάνης          

            Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο
Παραλίκας Θεοδόσιος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

            Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Τοπικής
Κοινότητας, ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης.

            Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της
Τοπικής  Κοινότητας, ανέφερε ότι θα
πρέπει να ληφθεί απόφαση από το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας, που αφορά
την «εκμίσθωση του κάμπινγκ Αχλάδα » και ζήτησε να χαρακτηριστεί το θέμα ως
κατεπείγον.

            Το Συμβούλιο της Τοπικής  Κοινότητας Σάρτης , ομόφωνα αποφάνθηκε για το
χαρακτηρισμό του θέματος ως κατεπείγον, καθώς και για τη συζήτηση του εκτός
ημερησίας διατάξεως.

Αριθμός
Απόφασης 18 /2012.

Θέμα: 1ο εκτός ημερήσιας διατάξεως

                                                            ΠΕΡΙΛΗΨΗ

«Εκμίσθωση
του Δημοτικού κάμπινγκ ΑΧΛΑΔΑ».

            Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το
πρώτο  (1ο) θέμα εκτός της
ημερήσιας διάταξης, αναφέρει ότι: θέτει υπόψη του Συμβουλίου της Τοπικής  Κοινότητας Σάρτης ότι πρέπει να γίνει επαναδημοπράτηση
της εκμίσθωσης του Δημοτικού κάμπινγκ Αχλάδα με τους ίδιους όρους που δημοπρατήθηκε
το 2010 και αναφέρονται στην υπ αριθ  103/2010
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας, εφόσον έχουμε έγγραφη
γνωμοδότηση θετική από τον νομικό σύμβουλο του Δήμου μας .  

            Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος
κάλεσε το Συμβούλιο Τοπικής Κοινότητας να αποφασίσει σχετικά.

            Το Συμβούλιο Τοπικής Κοινότητας,  μετά από διαλογική συζήτηση

                                                    αποφασίζει ομόφωνα

            Την επαναδημοπράτηση της εκμίσθωσης
του Δημοτικού κάμπινγκ ΑΧΛΑΔΑ με τους ίδιους όρους που δημοπρατήθηκε το 2010
εφόσον  έχουμε και  την θετική γνωμοδότηση από τον νομιμό
σύμβουλο του Δήμου μας . .          

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 18 /2012.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ακολούθως.

 

      Ο
Πρόεδρος                                                                      
Τα μέλη

       Υπογραφές                                                                      Υπογραφές

                                    

 

 

Ακριβές απόσπασμα

                                              Ο Πρόεδρος

 

 

                                     

 

                                      Τσελεπής
Αρ.Ανέστης