Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 18/2012

                                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

                          Από το πρακτικό της
αριθμ.11/2012

Συνεδρίασης του
Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Μεταγγιτσίου

Αριθμ. Απόφ.18/2012

ΘΕΜΑ:  Καντίνα της Παπαγιαννάκη Ελένης

     Στο Μεταγγίτσι και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα
στις 14 Δεκεμβρίου 2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 17.00  συγκεντρώθηκε σε συνεδρίαση το Συμβούλιο της
Τοπικής Κοινότητας Μεταγγιτσίου, μετά από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που
επιδόθηκε στον κάθε Σύμβουλο. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία,
καθότι σε σύνολο τριών μελών βρέθηκαν παρόντα τρία 

 

 

                      ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                        ΑΠΟΝΤΕΣ

1.     
Παγώνης
Τριαντάφυλλος Πρόεδρος                           Μηδέν

2.     
Ζησόπουλος
Γεώργιος

3.      Κυπαρισσάς Ιωακείμ

 

      Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης
και εισηγούμενος τα 3 θέμα της ημερήσια διάταξης είπε ότι υπάρχουν πολλές
καταγγελίες για την Παπαγιαννάκη Ελένη ότι κατασκεύασε με σίδερα και ναϋλον,
χώρο δίπλα στην Καντίνα της, στην είσοδο του χωριού και μέσα σε δρόμο, για την
εξυπηρέτηση των πελατών,   χωρίς καμία
άδεια.

       Ο Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να
αποφασίσει σχετικά                                                                                                                               
    

      Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση

                         

                                       Α Π Ο Φ
Α  Σ Ι Ζ Ε Ι  ΟΜΟΦΩΝΑ

           Να γίνει σύσταση στην Παπαγιαννάκη Ελένη
για την κατεδάφιση του χωρου που έκανε 
χωρίς καμία άδεια ,  διότι είναι στην
είσοδο του χωριού, και μέσα σε δημοτικό δρόμο.

                                                                                                                                               

                        Η απόφαση πήρε αύξοντα
αριθμό 18/2012.

Αφού τελείωσαν τα
θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω Θέμα
συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως    εξής.                              

             

                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                     ΤΑ  ΜΕΛΗ

                 (Υπογραφή)                                     (Υπογραφές)

                   

                                  

 

Ακριβές
Απόσπασμα

                                            Παγώνης
Τριαντάφυλλος