Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 178/2012

                                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 10ης /2012 Συνεδρίασης
του Συμβουλίου

της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης του Δήμου Σιθωνίας

 

            Στη Νικήτη και στο Δημοτικό
Κατάστημα, σήμερα την 27 Σεπτεμβρίου  2012 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 8.00 συνήλθε το Συμβούλιο σε δημόσια
συνεδρίαση, ύστερα από την 163/ 24-9-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της
Δημοτικής Κοινότητας, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου
και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88
του  Ν.3852/2010, για την συζήτηση και
λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δηλαδή σε σύνολο 5 (πέντε)  Συμβούλων ήταν παρόντες  5  (πέντε
)   ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Τσολίδης Αθανάσιος, Γεωργακούδας Λάμπρος, Μητσιάρα Σόνια.
 Γ
ioβανέκος Τριαντάφυλλος. Ζαφειρούδης   Αθανάσιος.

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: —————-

                                                                 ΘΕΜΑΤΑ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

AΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΜΑΤΟΣ
: 11ο /6

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 178/2012  

 

ΘΕΜΑ: Αίτηση του ΑΛΒΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗ για
ενημέρωση ως προς την διάνοιξη του δρόμου μπροστά από την οικία του στην
Δ.Κ.Νικήτης.

   

Ο   Πρόεδρος   κήρυξε
την έναρξη της συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου και εισηγήθηκε ως κατωτέρου
επί του παραπάνω θέματος 

 

Ο κύριος Αλβανός Ιωάννης με την αριθ. Πρωτ.154/7-9-2012
αίτησή του ζητάει να παραβρίσκεται κατά την διάνοιξη του δρόμου που θα
πραγματοποιήσει ο Δήμος μπροστά από την οικία του η οποία βρίσκεται επί
της  οδού Αθανασίου Διάκου δίπλα από τον  φούρνο του κυρ. Βασίλη στην παραλία της
Δ.Κ.Νικήτης.

 

Και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση έχοντας υπόψη την
εισήγηση   του        Προέδρου
και των Συμβούλων .

                                                                     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 Οι τοπικοί Σύμβουλοι συμφωνούν να
παραβρίσκεται ο κύριος Αλβανός Ιωάννης κατά την διάνοιξη του δρόμου μπροστά από
την οικία του που βρίσκεται επί της οδού Αθανασίου Διάκου δίπλα από τον φούρνο
του Βασίλη στην παραλία της Δ.Κ.Νικήτης.

 

Η απόφαση
αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 178/2012.

Έτσι συντάχθηκε το
πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                         
ΤΑ ΜΕΛΗ

                                               (Υπογραφή)                                                      
(Υπογραφές)

 

 

Ακριβές Απόσπασμα

  Ο 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

   ΤΣΟΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ