Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

Απόφαση 178

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 14ης /2011 Συνεδρίασης του Συμβουλίου
της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης του Δήμου Σιθωνίας

    Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 24 Νοεμβρίου 2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.00 συνήλθε το Συμβούλιο σε δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από την 86/22.11.2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του  Ν.3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
    Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος  διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης και ότι σε σύνολο 5 (πέντε)  Συμβούλων ήταν παρόντες  4  (τέσσερις)   ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Τσολίδης Αθανάσιος, Γιοβανέκος Τριαντάφυλλος, Γεωργακούδας Λάμπρος,  Ζαφειρούδης  Αθανάσιος  

ΑΠΟΝΤΕΣ: Μητσιάρα Σόνια
 

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Καραδήμου Δήμητρα υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. 

AΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: 5ο   
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 178/2011  

ΘΕΜΑ: Αίτηση των Αραπίδης Γεωργιος, Αραπίδου Ναταλία, Αραπίδης Ντένης,  Κούρας  Ιωάννης,  Ποζίδης  Λεωνίδας,  Αραπίδης  Σπάρτακος για ασφαλτόστρωση υπάρχουσας οδού εντός ρυμοτομικού σχεδίου κοντά στο γεφυράκι του Γεωργίου Μάντσιου.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Τοπικού  Συμβουλίου και εισηγήθηκε ως κατωτέρου επί του παραπάνω θέματος:

Οι κυρ. Αραπίδης Γεωργιος, Αραπίδου Ναταλία, Αραπίδης Ντένης,  Κούρας  Ιωάννης,  Ποζίδης  Λεωνίδας,  Αραπίδης  Σπάρτακος  ζητούν να γίνει η  ασφαλτόστρωση υπάρχουσας οδού εντός ρυμοτομικού σχεδίου κοντά στο γεφυράκι του Γεωργίου Μάντσιου για να μπορούν να προσεγγίζουν τα σπίτια τους γιατί με τις βροχοπτώσεις το καθιστά αδύνατον  .

   
 Και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
 
 Το Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση έχοντας υπόψη την εισήγηση   του Προέδρου και των Συμβούλων .

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Ότι για την  ασφαλτόστρωση υπάρχουσας οδού εντός ρυμοτομικού σχεδίου κοντά στο γεφυράκι του Γεωργίου Μάντσιου  πρέπει να πάρει απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σιθωνίας.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 178/2011.
Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              ΤΑ ΜΕΛΗ
(Υπογραφή)                                              (Υπογραφές)

Ακριβές Απόσπασμα
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 

      ΤΣΟΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ