Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 176/2012

                                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

          Από το πρακτικό της 10ης/2012
της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής 

                          
Κοινότητας Νικήτης του Δήμου Σιθωνίας 

 

           Στη Νικήτη, σήμερα στις 27
Σεπτεμβρίου  2012 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 8.00μμ. στο Γραφείο της Δημοτικής
Κοινότητας Νικήτης του Δήμου Σιθωνίας συνήλθε σε συνεδρίαση το Συμβούλιο της
Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης του Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την 163/ 24-09-2012 πρόσκληση του
Προέδρου του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας , που επιδόθηκε νόμιμα με
αποδεικτικό στα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία,
δηλαδή σε σύνολο πέντε (5) βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη:

 

               ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                     
ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Τσολίδης Αθανάσιος                                                                        Κανείς

2.Ζαφειρούδης
Αθανάσιος

3.Μητσιάρα Σόνια

4. Γιοβανέκος
Τριαντάφυλλος

5. Γεωργακούδας
Λάμπρος

            

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της  συνεδρίασης 
και εισηγήθηκε  όπως παρακάτω τα
θέματα της  προ ημερήσιας διάταξης .

                                 

Αριθμός θέματος : 11ο
/4        «Χορήγηση άδειας λειτουργίας
μουσικής  (ανανέωση  για                               

Αριθμός  Απόφασης. 176 
     το έτος 2012) στον
Κατσίμερο Δημήτριο  του Αντωνίου

                                                 για
το κατάστημα καφετερία <
VERTIGO> που βρίσκετε                                                στην παραλία του
Δ.Δ.Νικήτης Δήμου Σιθωνίας.

                                                
          

Ο Πρόεδρος
εισηγούμενος το 11ο /4  θέμα της ημερήσιας  διάταξης 
ανέφερε ότι σύμφωνα με τις παραγράφους α’ και β’ του άρθρου 83 του Ν. 3852/2010
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης» το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας: α)Αποφασίζει για
την προέγκριση ίδρυσης  ή εγκατάστασης
καταστημάτων, επιχειρήσεων και λοιπών δραστηριοτήτων, σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία και β)Αποφασίζει για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας μουσικής.

 Αμέσως μετά ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του
Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας

 

α)Την αρ. πρωτ:160/20-9-2012 αίτηση
του Κατσίμερου Δημήτριου   για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής (ανανέωση
για το έτος 2012) στο κατάστημα της  καφετερία
<   VERTIGO>  που βρίσκεται στoν παραλιακό δρόμο του
Δ.Δ.Νικήτης 

β)Την αρ.πρωτ: 7304/ 8-8-2008
άδεια ίδρυσης- λειτουργίας καταστήματος

γ) Την αρ. πρωτ: 20436/20-1-2012
άδεια λειτουργίας μουσικής

δ)Την  ΚΕ /11650/25-7-2012 βεβαίωση της ΑΕΠΙ

ε) Το αρ 7012/21-9-2012
διπλότυπο είσπραξης

στ)Τα λοιπά δικαιολογητικά του
φακέλου

Στη συνέχεια ανέφερε ότι η Δ/νση
Υγείας και πρόνοιας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χαλκιδικής με το υπ’αριθμ.
10/1623/2010 έγγραφο μας κάνει γνωστό 
ότι μετά από Υγειονομική έρευνα αρμοδίων οργάνων της Υπηρεσίας (Εποπτών
Δημόσιας Υγείας) ο αναφερόμενος  μπορεί
να πάρει άδεια  όπως στο θέμα για το
κατάστημα του αφού πληρεί τους όρους του άρθρου 37 της Α1β/8577/83 Υγειονομικής
Διάταξης  με την προϋπόθεση ότι
πληρούνται οι όροι του Γ.Ο.Κ. και κάλεσε στη συνέχεια το Συμβούλιο όπως

α)Προβεί σε λεπτομερή έλεγχο των
δικαιολογητικών που συνοδεύουν την αίτηση.

β)Αποφασίσει για την έγκριση ή μη
της χορήγησης άδειας λειτουργίας μουσικής 
υπό του αιτούντος.

γ)Εξουσιοδοτήσει τον Δήμαρχο, για
την έκδοση της άδειας.

Το Συμβούλιο μετά  από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την
εισήγηση του  Προέδρου και τις διατάξεις
του Ν. 3852/2010.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

1)Εγκρίνει τη
χορήγηση ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (Ανανέωση
για το έτος 2012),
 στον  Κατσίμερο Δημήτριο του Αντωνίου στο κατάστημα
 καφετερία <VERTIGO>    που
βρίσκεται στoν
παραλιακό δρόμο του Δ.Δ.Νικήτης Δήμου Σιθωνίας 
 με την διατήρηση του δικαιώματος
της ανάκλησης της, σε περίπτωση μη εφαρμογής και καταστρατηγήσεως υγειονομικών
διατάξεων και κανονιστικών αποφάσεων του Δήμου.

2)Εξουσιοδοτεί
τον Δήμαρχο του Δήμου για την έκδοση (χορήγηση) άδειας.-

 

 

                               Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό 176/2012

        Αφού συντάχθηκε το
πρακτικό υπογράφεται όπως παρακάτω:

 

 

                              Ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                   ΤΑ ΜΕΛΗ  

                                         (Υπογραφή)                                                                     
(Υπογραφές)

                              

 

 

             ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                                     

                                                         
     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

 

                                                    
ΤΣΟΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ