Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 175/2012

                                                              ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 10ης /2012 Συνεδρίασης
του Συμβουλίου

της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης του Δήμου Σιθωνίας

 

            Στη Νικήτη και στο Δημοτικό
Κατάστημα, σήμερα την 27 Σεπτεμβρίου  2012 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 8.00 συνήλθε το Συμβούλιο σε δημόσια
συνεδρίαση, ύστερα από την 163/ 24-9-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της
Δημοτικής Κοινότητας, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου
και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88
του  Ν.3852/2010, για την συζήτηση και
λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δηλαδή σε σύνολο 5 (πέντε)  Συμβούλων ήταν παρόντες  5  (πέντε
)   ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Τσολίδης Αθανάσιος, Γεωργακούδας Λάμπρος, Μητσιάρα Σόνια.
 Γ
ioβανέκος Τριαντάφυλλος. Ζαφειρούδης   Αθανάσιος.

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: —————-

               

                                                             ΘΕΜΑΤΑ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

AΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΜΑΤΟΣ
: 11ο /3  

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 175/2012  

 

ΘΕΜΑ: Αίτηση της ΚΛΗΜ.ΠΟΡΦΥΡΙΔΗ ΑΒΕΤ &ΝΕ
HOTEL PORFI
για αρωγή του Δήμου σε καταστροφές λόγω έντονης βροχοπτωσης.

   

Ο   Πρόεδρος   κήρυξε
την έναρξη της συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου και εισηγήθηκε ως κατωτέρου
επί του παραπάνω θέματος 

 

Η ξενοδοχειακή μονάδα ΚΛΗΜ.ΠΟΡΦΥΡΙΔΗ ΑΒΕΤ &ΝΕ HOTEL PORFI με
αριθ. Πρωτ. 162/24-9-2012 αίτηση στην οποία αναφέρει ότι λόγω της σφοδρής
βροχόπτωσης που έλαβε χώρα το βράδι της 16-17/9/2012 η ξενοδοχειακή μονάδα
έπαθε σοβαρή ζημιά ένα μέρος του περιμετρικού  
τοιχίου  που συνορεύει με τον
δρόμο-ρέμα που οδηγεί στην παραλία, με αποτέλεσμα το τοιχίο αυτό να έχει πάρει επικίνδυνη
κλίση 70% προς το εν λόγω ρέμα και χρήζει άμεση επισκευή ώστε να μην συμβεί
κάποιο ατύχημα σε διερχόμενα άτομα ή οχήματα.

 

Και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση έχοντας υπόψη την
εισήγηση   του        Προέδρου
και των Συμβούλων .


                                                                    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 Οι τοπικοί Σύμβουλοι συμφωνούν να
αποκατασταθεί ένα τμήμα του  τοιχίο
με  έξοδα της ξενοδοχειακής μονάδας της
εταιρίας  ΚΛΗΜ. ΠΟΡΦΥΡΙΔΗ ΑΒΕΤ&ΝΕ
HOTELPORFI  που από την
βροχόπτωση της 16-17/9-2012 υπέστη 
σοβαρή ζημία με αποτέλεσμα να πάρει επικίνδυνη κλήση  70% στην Δ.Κ.Νικήτης

 

Η απόφαση
αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 175/2012.

Έτσι συντάχθηκε το
πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

 

                                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              
ΤΑ ΜΕΛΗ

   (Υπογραφή)                                           
(Υπογραφές)

 

 

Ακριβές Απόσπασμα

Ο 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

                          

                                                    ΤΣΟΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ