Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό 19/2011 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σιθωνίας.

 

Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σήμερα την 26η του μηνός Ιουλίου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σιθωνίας, σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αρ. 11591/21-07-2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία δόθηκε με αποδεικτικά στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σιθωνίας.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου μελών επτά (7) παρέστησαν έξι (6), ήτοι:

 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :                                                           AΠΟΝTEΣ

Τζίτζιος Ιωάννης                              1. Γιοβανούδας Βαρσάμης

Κωστίκας Στυλιανός

Μάντσιος Βασίλειος

Λογοτριβή Ελένη

Σπανός Μιχαήλ

Δημητρός Αστ. Δημήτριος

 

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Αναγνωστάρας Ιωάννης, υπάλληλος του Δήμου Σιθωνίας για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Ο. Ε ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης

 

 

Αριθμός θέματος: 7ο

«ΠΕΡΙΛΗΨΗ»

«Ψήφιση πίστωσης ποσού 29.123,50€ για την εκτέλεση του έργου «ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Τ.Δ ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙΟΥ» εξόφληση 8ου Λογαριασμού».

 

Αριθμός Απόφασης: 171/2011

 

Ο Πρόεδρος της Οικ.Ε., εισηγούμενος το έβδομο (7ο ) θέμα της εντός ημερησίας διατάξεως εισηγήθηκε ότι ο Δήμος οφείλει στη Κ/Ξ ΓΕΩΡΓ.ΓΙΑΓΛΗΣ –ΒΑΣ.ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ το ποσό 29.123,50€ υπόλοιπο 8ου Λογαριασμού για την εκτέλεση του έργου «ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Τ.Δ ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙΟΥ»(αριθμός Τιμολογίου 9/03-06-2008) σε βάρος του Κ.Α 80.8117.0015.

 

 

 

Το υπόλοιπο ποσό των 104.730,71€ του 8ου Λογαριασμού εξοφλήθηκε με το υπ’αριθμ. 258 Α/27-06-2008.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Δημάρχου και μετά από διαλογική συζήτηση

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Ψηφίζει την σχετική πίστωση ποσού 29.123,50€ για την εκτέλεση του έργου «ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Τ.Δ ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙΟΥ» εξόφληση 8ου Λογαριασμού σε βάρος του Κ.Α 80.8117.0015 .

Το σχετικό ΧΕΠ να εκδοθεί στο όνομα Κ/Ξ ΓΕΩΡΓ.ΓΙΑΓΛΗΣ –ΒΑΣ.ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ .

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 171/2011.

 

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

 

Ο Πρόεδρος                                                                Τα μέλη

Υπογραφή                                                                 Υπογραφές

                                  Ακριβές Απόσπασμα

                                        Ο Δήμαρχος