Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

 

 

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό 19/2011 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σιθωνίας.

 

Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σήμερα την 26η του μηνός Ιουλίου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σιθωνίας, σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αρ. 11591/21-07-2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία δόθηκε με αποδεικτικά στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σιθωνίας.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου μελών επτά (7) παρέστησαν έξι (6), ήτοι:

 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :                                                                              AΠΟΝTEΣ

Τζίτζιος Ιωάννης                                                      1. Γιοβανούδας Βαρσάμης

Κωστίκας Στυλιανός

Μάντσιος Βασίλειος

Λογοτριβή Ελένη

Σπανός Μιχαήλ

Δημητρός Αστ. Δημήτριος

 

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Αναγνωστάρας Ιωάννης, υπάλληλος του Δήμου Σιθωνίας για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Ο. Ε ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης

 

 

Αριθμός θέματος: 6ο

«ΠΕΡΙΛΗΨΗ»

«Ψήφιση πίστωσης ποσού 42.701,60€ για την εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 81/2011 διαταγή πληρωμής».

 

Αριθμός Απόφασης: 170/2011

 

Ο Πρόεδρος της Οικ.Ε., εισηγούμενος το έκτο (6ο ) θέμα της εντός ημερησίας διατάξεως εισηγήθηκε ότι ο Δήμος οφείλει στον Καραδήμο Κ. Δημήτριο (Δενδρύλλια-Φυτά-Σπορικά) το συνολικό ποσό 42.701,60€ (Αρ. Τιμολογίων 7/14-12-2009, 8/14-12-2010,9/26-10-2010,10/26-10-2010 &11/18-12-2010) για την εκτέλεση έργων «Τοποθέτηση χλοοτάπητα, Συντήρηση γηπέδου Τ.Δ Νικήτης &Ν. Μαρμαρά και Συντήρηση αρδευτικού δικτύου σε βάρος του Κ.Α 80.8117.0015.

Για την ανωτέρω πίστωση έχει εκδοθεί η υπ’ αριθμ. 81/2011 διαταγή πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκιδικής έχει τελεσιδικήσει και ο Δήμος υποχρεούται στην καταβολή του πόσου που αναγράφεται στην διαταγή πληρωμής.

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Δημάρχου και μετά από διαλογική συζήτηση

 

                                           ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

Ψηφίζει την σχετική πίστωση ποσού 42.701,60€ για την εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 81/2011 διαταγή πληρωμής σε βάρος του Κ.Α 80.8117.0015 .

Το σχετικό ΧΕΠ να εκδοθεί στο όνομα Καραδήμο Κ. Δημήτριο (Δενδρύλλια-Φυτά-Σπορικά).

 

Ο κ. Δημητρός Αστ. Δημήτριος δεν το ψηφίζει γιατί θεωρεί υπερβολικό το ποσό για τη συντήρηση γηπέδων.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 170/2011.

 

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

 

Ο Πρόεδρος                                                                                          Τα μέλη

Υπογραφή                                                                                              Υπογραφές

                                                    Ακριβές Απόσπασμα

                                                          Ο Δήμαρχος