Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθμ. 7/2011                                                                                                                                                                    
Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Μεταγγιτσίου
Αριθμ. Απόφ. 17/2011                                                                                                                                       

ΘΕΜΑ:  Πρόταση για καθορισμό Θέσεων όπου επιτρέπεται η άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, στη Τοπική Κοινότητα Μεταγγιτσίου.

Στο Μεταγγίτσι και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα στις 2 Δεκεμβρίου 2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα 17.30  συγκεντρώθηκε σε συνεδρίαση το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Μεταγγιτσίου, μετά από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε στον κάθε Σύμβουλο. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθότι σε σύνολο τριών μελών βρέθηκαν παρόντα τρία 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                            ΑΠΟΝΤΕΣ
1.    Παγώνης Τριαντάφυλλος Πρόεδρος
2.    Ζησόπουλος Γεώργιος
3.    Κατσαρός  Γραμμένος

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος τα 1 θέμα της ημερήσια διάταξης αναφέρει ότι.
Θέτει υπόψη του Συμβουλίου το αριθμ 18109/4-11-2011 έγγραφο του Δημάρχου Σιθωνίας, και  τα άρθρο 83 παρ 1γ και άρθρο 84 παρ 2 του Ν.3852/2010 – Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης, με το οποίο ζητάει να προταθούν Θέσεις όπου θα επιτρέπεται η άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στα όρια της Τοπικής Κοινότητας μας

Ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση

Α Π Ο Φ Α  Σ Ι Ζ Ε Ι  ΟΜΟΦΩΝΑ
Προτείνει  
Τον χώρο στην Θέση Άσπρος Κάβος – Βαθιά.
Τον  χώρο στη θέση Προφήτης Ηλίας
Οι ανωτέρω χώροι βρίσκονται στην κτηματική περιοχή της Τοπικής Κοινότητα Μεταγγίτσίου.       

Η απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 17/2011.
Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.
Για το παραπάνω Θέμα συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως    εξής.                              
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                     ΤΑ  ΜΕΛΗ
(Υπογραφή)                                 (Υπογραφές)

Ακριβές Απόσπασμα