Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

Αποφαση 17

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από
το πρακτικό 8/2011 συνεδριάσεως του  Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης

 

Στη Σάρτη και στο κοινοτικό κατάστημα, σήμερα στις 8 Αυγούστου  2011 ημέρα τις εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 21:00μμ,
συνήλθε το Τοπικό Συμβούλιο, σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την  41/01-08-2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου
του Τοπικού Συμβουλίου που δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Τοπικής
Κοινότητας Σάρτης και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους του Τοπικούς
Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3852/2010, για
την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της ημερησίας διάταξης:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε
σύνολο τριών {3} μελών
βρέθηκαν παρόντα τρία{3}. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Τσελεπής
Ανέστης ,Πρόεδρος                ουδείς      

2.Λαθούρη Καλή

3. Κωτσάκης
Ιορδάνης

           

            Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο
Παραλίκας Θεοδόσιος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

            Ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου,
ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κ;ήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

Αριθμός
Απόφασης17/2011. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

«Αιτήσεις
πολιτών ».

Θέμα: 1oν.

 

            Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το δεύτερο  (1ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης, αναφέρει
ότι:

 Θέτει υπόψη του Τοπικού Συμβουλίου τις κάτωθι
αιτήσεις των δημοτών μας, για συζήτηση και λήψη απόφασης.

Συγκεκριμένα:

1)     
Την υπ’ αριθμ. 11498/19-07-2011 αίτηση του Παραλίκα
Οδυσσέα του Αλεξάνδρου, ο οποίος αιτείται παραχώρηση αιγιαλού 100 τ.μ. στη θέση
«Ψιλές Αμμούδες» εκτός οικισμού, της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης, του Δήμου
Σιθωνίας, για την τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλώστρων.

2)     
  Την υπ’ αριθμ. 12399/04-08-2011 αίτηση της
Βαμμένου Θεοδώρας του Νικολάου, η οποία αιτείται παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου
2 τ.μ., στην Τοπική Κοινότητα Σάρτης του Δήμου Σιθωνίας και συγκεκριμένα
μπροστά από τα ενοικιαζόμενα δωμάτια του «Καραχάλιου», για την τοποθέτηση
πάγκου για πώληση καλαμποκιών.

                       

Ύστερα από Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Τοπικό Συμβούλιο
να αποφασίσει σχετικά.

Το Τοπικό
Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβαν υπόψη τους, την εισήγηση
του Προέδρου

αποφασίζει
 ανά αίτηση τα εξής:

 

1)     
Για την αίτηση του Παραλίκα Οδυσσέα του Αλεξάνδρου,
αποφασίζει ομόφωνα, την παραχώρηση αιγιαλού 100 τ.μ. στη θέση «Ψιλές Αμμούδες»,
της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης,του Δήμου Σιθωνίας, για την τοποθέτηση ομπρελών
και ξαπλώστρων.

2)     
Για την αίτηση της Βαμμένου Θεοδώρας του Νικολάου, αποφασίζει
ομόφωνα, την παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου 2 τ.μ., στην Τοπική Κοινότητα Σάρτης
του Δήμου Σιθωνίας και συγκεκριμένα μπροστά από τα ενοικιαζόμενα δωμάτια του
«Καραχάλιου», για την τοποθέτηση πάγκου για πώληση καλαμποκιών

 

             

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 17/2011.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ακολούθως.

Ο Πρόεδρος                                                                              τα
μέλη

Υπογραφή                                                                                 Υπογραφές               

                                                Ακριβές
απόσπασμα

                                                     Ο
Πρόεδρος

 

 

 

                                                  Τσελεπής
Ανέστης