Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 17/2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το
πρακτικό 5/2013 συνεδριάσεως του  Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης

Στη Σάρτη και
στο κατάστημα της Τοπικής Κοινότητας , σήμερα στις 28-05-2013 ημέρα τις
εβδομάδος Τρίτη και ώρα  22:00 μμ συνήλθε
το Τοπικό Συμβούλιο, σε δημόσια έκτακτη συνεδρίαση, ύστερα από την  628/28-05-2013  έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου του τοπικού
συμβουλίου  >>   διότι σύμφωνα με την υπ αριθ
Δ10Β1053970/1672/062013/29-03-2013 ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών
η οποία μεταξύ των άλλων αναφέρει ότι όλες οι μεταβιβάσεις του δικαιώματος
απλής χρήσης Κοινοχρήστων χώρων είτε απευθείας είτε κατόπιν δημοπρασίας σύμφωνα
με τις διατάξεις της παρούσας θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι την 30
Ιουνίου 2013 και για τον λόγο αυτό λόγω της ανωτέρω προθεσμίας θα πρέπει να
γίνει ορθή επανάληψη όσο το δυνατόν γρηγορότερα για να ολοκληρωθεί η διαδικασία
μέσα στις προβλεπόμενες ημερομηνίες .για τον Καθορισμός χώρων για παραχώρηση
απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας για την εκμίσθωση θαλασσίων σπορ –ψυχαγωγικά
παίγνια-φουσκωτά-Λούνα παρκ εκμισθώσεις ξαπλώστρων και ομπρελών που θα
χορηγηθούν κατόπιν δημοπρασίας για το έτος 2013 στην Τοπική Κοινότητα
Σάρτης  » με θέμα ορθή επανάληψη για  τον Καθορισμό χώρων για παραχώρηση απλής
χρήσης αιγιαλού και παραλίας για την εκμίσθωση θαλασσίων σπορ –ψυχαγωγικά
παίγνια-φουσκωτά-Λούνα παρκ εκμισθώσεις ξαπλώστρων και ομπρελών που θα
χορηγηθούν κατόπιν δημοπρασίας για το έτος 2013 στην Τοπική Κοινότητα
Σάρτης  », που δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Τοπικής Κοινότητας
Σάρτης και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους του Τοπικούς Συμβούλους, σύμφωνα
με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3852/2010, για την συζήτηση και
λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της ημερησίας διάταξης:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε
σύνολο τριών {3} μελών
βρέθηκαν παρόντα τρία (3)

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Τσελεπής
Ανέστης ,Πρόεδρος 

2. Λαθούρη
Καλή              

3. Κωτσάκης
Ιορδάνης  

            Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε  o Παραλίκας Θεοδόσιος    , υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των
πρακτικών.

            Ο Πρόεδρος του τοπικού Συμβουλίου
Σάρτης , ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης.

 

Αριθμός
Απόφασης 17/2013.

                                                           
ΠΕΡΙΛΗΨΗ

         «ορθή
επανάληψη για  τον Καθορισμό χώρων για
παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας για την εκμίσθωση θαλασσίων σπορ
–ψυχαγωγικά παίγνια-φουσκωτά-Λούνα παρκ εκμισθώσεις ξαπλώστρων και ομπρελών που
θα χορηγηθούν κατόπιν δημοπρασίας για το έτος 2013 στην Τοπική Κοινότητα
Σάρτης  >>                                                                      

                                                                                                                                   

Θέμα:1ο

            Ο Πρόεδρος  εισηγούμενος  το μοναδικό θέμα αναφέρει ότι :

            ότι με την υπ αριθ 11/2013
προτάθηκαν  χώροι για παραχώρηση απλής
χρήσης αιγιαλού και παραλίας που θα χορηγηθούν κατόπιν δημοπρασίας για την
εκμίσθωση θαλασσίων σπορ –ψυχαγωγικά παίγνια-φουσκωτά-Λούνα παρκ εκμισθώσεις
ξαπλώστρων και ομπρελών που θα χορηγηθούν κατόπιν δημοπρασίας για το έτος 2013
σύμφωνα με το σκεπτικό της παρούσης .

            Για τους λόγους επειδή στον αιγιαλό στη
θέση <<Καβουρότρυπες-Πορτοκάλι>> έχει κατακλυστεί ο αιγιαλός από
καντίνα και από ξαπλώστρες και ομπρέλες πριν δημοπρατηθεί  .

            Στη θέση <<Ψιλές
αμούδες>> υπάρχουν γειτνιάζων Ξενοδοχειακές μονάδες που έχουν ξαπλώστρες
και ομπρέλες .

            Στον
αιγιαλό στη θέση <<Λαδαριό>>-και στη θέση << πλησίον γηπέδου ποδοσφαίρου
Σάρτης>> ο Πρόεδρος εισηγείται οι χώροι να μη βγουν δημοπρασία διότι
υπάρχουν γειτνιάζων ξενοδοχειακές μονάδες           

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο της Τοπικής
Κοινότητας Σάρτης  να αποφασίσει σχετικά.

            Το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας
Σάρτης , μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη , την εισήγηση  του Προέδρου

                                                            Αποφασίζει
ομόφωνα

            1ον Να γίνει ορθή επανάληψη της υπ
αριθ 11/2013 απόφαση του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης να γίνουν οι
δημοπρασίες μόνο για τα θαλάσσια σπορ και όχι για την εκμίσθωση ξαπλώστρων και
ομπρελών.

            Κατά τα λοιπά ισχύει η 11/2013
απόφαση του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης

για
την δημοπράτηση αιγιαλού για τα θαλάσσια σπορ

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 17/2013

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ακολούθως.

 

        Ο Πρόεδρος                                                 
τα μέλη

          Υπογραφή                                                 Υπογραφές             

                                               

 

 

Ακριβές απόσπασμα

                                            Ο
Πρόεδρος

 

 

 

 

                                   Τσελεπής
Αρ.Ανέστης