Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 17/2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από
το πρακτικό 7/2012 συνεδριάσεως του  Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς

 

Στη Συκιά και στο πρώην  Δημοτικό
κατάστημα, σήμερα στις 05-06-2012 ημέρα τις εβδομάδος Tρίτη   και ώρα
21:00 μμ, συνήλθε το  Συμβούλιο Δημοτικής
Κοινότητας, σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 397/30-05-2012 έγγραφο
πρόσκληση του Προέδρου της  Δημοτικής
Κοινότητας  που δημοσιεύτηκε στον πίνακα
ανακοινώσεων της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε
όλους του Τοπικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89
του Ν. 3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της
ημερησίας διάταξης:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε
σύνολο πέντε {5} μελών
βρέθηκαν παρόντα πέντε(5)

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Τζέλιος
Αθανάσιος ,Πρόεδρος    

2.Κοντού Ελένη

3.Ανδριανούδης
Αθανάσιος

4.Δραγάνης
Αλέξανδρος  

5.Πράτσα Άννα

.

 

           

            Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο
Παραλίκας Θεοδόσιος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

            Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Δημοτικής
Κοινότητας, ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης.

            Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της
Δημοτικής Κοινότητας ανέφερε ότι πρέπει να ληφθεί απόφαση από το Συμβούλιο της
Δημοτικής Κοινότητας που αφορά την αίτηση του Σκόνδρα Αθανάσιου του Δημητρίου
για την χορήγηση αδείας μουσικής και μουσικών οργάνων στο κατάστημα του Καφέ
μπαρ με διακριτικό τίτλο ΖΙΝΟ στην Τορώνη 
της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς του Δήμου Σιθωνίας και ζήτησε να
χαρακτηριστεί το θέμα ως κατεπείγον .

            Το Συμβούλιο της Δημοτικής
Κοινότητας Συκιάς ομόφωνα αποφάνθηκε για τον χαρακτηρισμό του θέματος ως
κατεπείγον , καθώς και για την συζήτηση εκτός ημερησίας διατάξεως .

 

Αριθμός
Απόφασης 17/2012.

Θέμα 1ο
εκτός ημερ.διατάξεως

                                                            ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

         « Ανανέωση αδείας μουσικής και
μουσικών οργάνων για το έτος 2012 στο κατάστημα Καφέ Μπάρ του Σκόνδρα Αθανάσιου
με διακριτικό τίτλο ΖΙΝΟ στην Τορώνη της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς  ».

 

 

                        Ο
Πρόεδρος, εισηγούμενος το πρώτο  (1ο)
θέμα εκτός  ημερήσιας διάταξης, αναφέρει
ότι:

 
 σύμφωνα με το άρθρο 83 του Ν
3852/2010 στις Δημοτικές Κοινότητες αρμόδιο για την χορήγηση αδείας λειτουργίας
μουσικής είναι το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας

             Αμέσως μετά ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του
Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας το από 05-06-2012 έγγραφο του Παραλίκα
Θεοδοσίου του Αλεξάνδρου αρμοδίου υπαλλήλου σύμφωνα με το οποίο υποβάλλει το
φάκελο του κάτωθι για χορήγηση αδείας μουσικής και μουσικών οργάνων (ανανέωση
για το έτος 2012) καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Ήτοι:

Την από 05-06-2012   αίτηση του Σκόνδρα Αθανάσιου του Δημητρίου
οποίος αιτείται την ανανέωση αδείας λειτουργίας μουσικής στο κατάστημά του που
λειτουργεί ως Καφέ μπαρ με διακριτικό τίτλο ΖΙΝΟ στην Τορώνη της Δημοτικής Κοινότητας
Συκιάς του Δήμου Σιθωνίας .

 

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο Δημοτικής
Κοινότητας να αποφασίσει σχετικά.

            Το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας,  μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβαν υπόψη
του, την εισήγηση του Προέδρου, καθώς και

1.                                         
Τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν.3852/2010

2.                                         
Τις διατάξεις του άρθρου 80 του ΚΔΚ (Ν3463/2006)

3.                                         
Την ανωτέρω αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Αποφασίζει
ομόφωνα

        Εγκρίνει την χορήγηση ΑΔΕΙΑΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ανανέωση για το έτος 2012) στον Σκόνδρα
Αθανάσιο του Δημητρίου για το κατάστημά του Καφέ μπαρ στην Τορώνη της Δημοτικής
Κοινότητας Συκιάς του Δήμου Σιθωνίας με διακριτικό τίτλο ΖΙΝΟ με την προϋπόθεση
ότι τηρεί τα προβλεπόμενα από τον νόμο

        Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για την έκδοση
της αδείας σύμφωνα με την περιπτ.ζ της παρ.1 του άρθρου 58 του ν.3852/10 ο
Δήμαρχος είναι αρμόδιος για την χορήγηση των αδειών .             

           

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 17 /2012.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ακολούθως.

 

         Ο Πρόεδρος                                                                   τα
μέλη

          Υπογραφες                                                                  Υπογραφή

 

 

 

                

                                            Ακριβές
απόσπασμα

                                                 Ο
Πρόεδρος

 

 

 

                                         Τζέλιος Αθανάσιος