Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό 19/2011 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σιθωνίας.

 

Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σήμερα την 26η του μηνός Ιουλίου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σιθωνίας, σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αρ. 11591/21-07-2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία δόθηκε με αποδεικτικά στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σιθωνίας.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου μελών επτά (7) παρέστησαν έξι (6), ήτοι:

 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :                                              AΠΟΝTEΣ

Τζίτζιος Ιωάννης                            1. Γιοβανούδας Βαρσάμης

Κωστίκας Στυλιανός

Μάντσιος Βασίλειος

Λογοτριβή Ελένη

Σπανός Μιχαήλ

Δημητρός Αστ. Δημήτριος

 

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Ιωάννης Αναγνωστάρας, υπάλληλος του Δήμου Σιθωνίας, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αριθμός Απόφασης: 168/2011

 

Αριθμός θέματος: 4ο

«ΠΕΡΙΛΗΨΗ»

 

Θέμα: «Ορισμός Δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης σε σχέση με την εφαρμογή των διατάξεων του Ν 3843/2010, το παραδεκτό της από 18.2.2011 αίτησης ακύρωσης της με αριθμ. 4/2010 οικοδομικής άδειας Πολεοδομίας Πολυγύρου και τις πολεοδομικές αρμοδιότητες του Δήμου Σιθωνίας σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν 3852/2010»

 

«Εισηγούμενος το θέμα ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής:

1. Τη με αριθμ. καταχώρησης ΑΝ59/2011 απευθυνόμενη ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης αίτηση αναστολής των Μιχαήλ Αναγνωστάρα κ.λ.π..

2. Την από 18.2.2011 αίτηση ακύρωσης των Μιχαήλ Αναγνωστάρα κ.λ.π. ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης κατά του Δήμου Σιθωνίας.

3. Την ανάγκη άμεσης αντιμετώπισης επί παρεμφερών πολεοδομικών ζητημάτων ιδιάζουσας σημασίας για το Δήμο Σιθωνίας.

 

Κατόπιν τούτων η Οικ. Ε. ομόφωνα αποφασίζει:

Κρίνεται σκόπιμη η διεξοδική ανάλυση και ερμηνεία των πολεοδομικών διατάξεων που αφορούν στην πολεοδομική τακτοποίηση ημιυπαίθριων χώρων κ.λ.π., λόγω της μεγάλης οικιστικής ανάπτυξης και υψηλής ανοικοδόμησης του Δήμου Σιθωνίας με τα προβλήματα που αυτή συνεπάγεται, σε συνδυασμό με τις πολεοδομικές αρμοδιότητες που το πρώτον ανατίθενται στους πρωτοβάθμιους Ο.Τ.Α. με το Ν 3852/2010. Παράλληλα, προς το σκοπό επαρκούς νομικής αντιμετώπισης αίτησης ακύρωσης που ασκήθηκε σε βάρος του Δήμου Σιθωνίας απαιτείται η από δικονομικής απόψεως παράθεση και υποστήριξη των θέσεων του Δήμου. Για το σκοπό αναθέτει στη Δικηγόρο Θεσσαλονίκης Παρασκευή Σεραΐδου, κάτοικο Θεσσαλονίκης, Α.Μ. Δ.Σ.Θ. 5533 να γνωμοδοτήσει εγγράφως σχετικά με τα ανωτέρω θέματα.

Παράλληλα, προσδιορίζει το ύψος της αμοιβής και των εξόδων που θα απαιτηθούν, ενόψει του ιδιαίτερου ενδιαφέροντος και της ιδιαιτερότητας του όλου θέματος και της απαιτούμενης νομικής και ουσιαστικής προετοιμασίας και νομικής εργασίας, στο συνολικό ποσό των δύο χιλιάδων ευρώ (2.000 €), το οποίο αναλογεί σε 32 ώρες νομικής απασχόλησης, που κατ’ εκτίμηση θα απαιτηθούν για την ολοκλήρωση της ανατεθείσης εργασίας, πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α..

Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Σιθωνίας, ως νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου Σιθωνίας, να υπογράψει ιδιωτικό συμφωνητικό ανάθεσης της παραπάνω εργασίας με την εντολοδόχο Δικηγόρο και να ρυθμίσει τον τρόπο καταβολής της συμφωνηθείσης αμοιβής σε δύο δόσεις, προκαταβολή και εξόφληση με την παράδοση της γνωμοδότησης.»

Ο κ. Δημητρός Αστ. Δημήτριος δεν το ψηφίζει.

Ο κ. Μάντσιος Βασίλειος αποχώρησε από την αίθουσα κατά τη συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος βάσει του Ν.3852/2010 άρθρο 75 παρ.9 όπου αναφέρεται ρητά ότι «Μέλος της επιτροπής δεν μπορεί να μετάσχει στη συζήτηση ενός θέματος εφόσον ο ίδιος ή συγγενής του έως δεύτερο βαθμό εξ αίματος ή εξ αγχιστείας έχει υλικό ή ηθικό συμφέρον».

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 168/2011.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

 

Ο Πρόεδρος                                                                    Τα μέλη

Υπογραφή                                                                     Υπογραφές

                                Ακριβές Απόσπασμα

                                      Ο Δήμαρχος