Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

Απόφαση 168

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό 13/2011 συνεδριάσεως του  Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης

Στη Νικήτη και στο πρώην  δημοτικό κατάστημα, σήμερα στις 11 Οκτωβρίου 2011 ημέρα τις εβδομάδος Τρίτη  και ώρα 19μμ, συνήλθε το  Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας, σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 46/06-10-2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της  Δημοτικής Κοινότητας  που δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους του Τοπικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της   ημερησίας διάταξης:
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο πέντε {5} μελών βρέθηκαν παρόντα  τέσσερις {4}.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Τσολίδης Αθανάσιος ,Πρόεδρος             Ζαφειρούδης Αθανάσιος
2. Μητσιάρα Σόνια
3. Γεωβανέκος Τριαντάφυλλος
4. Γεωργακούδας Λάμπρος   

    Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Καραδήμου Δήμητρα , υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
   

O κυρ Γιοβανέκος  Τριαντάφυλλος  προσήλθε  κατά το τρίτο θέμα εντός ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας, ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Καραδήμου Δήμητρα υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. 

Αριθμός Απόφασης 168/2011.
                   

<<ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ>>

Θέμα 7ο
    Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το έβδομο   (7ο) θέμα της  ημερήσιας διάταξης, αναφέρει ότι:
Θέτει υπόψη του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας την κάτωθι αίτηση  δημότη  μας προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων.

Ο  Βάγιας Νικόλαος  του Βάγια  αιτείται να συνδεθεί με το δίκτυο αποχέτευσης   κάνοντας επέκταση δικτύου  με δικά του έξοδα  καθώς επίσης  να αποκαταστήσει  το δρόμο στην αρχική του μορφή.
                              
                                               
 
Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας να αποφασίσει σχετικά.
Το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας,  μετά από διαλογική συζήτηση, έχοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου.

Αποφασίζει ομόφωνα

Ότι ο  Βάγια Νικόλαος  του  Βάγια   να συνδεθεί με το δίκτυο αποχέτευσης  κάνοντας επέκταση δικτύου  με δικά του έξοδα  καθώς επίσης  να αποκαταστήσει  το δρόμο στην αρχική του μορφή.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 168/2011.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ακολούθως.

Ο Πρόεδρος                                                                             τα μέλη
Υπογραφή    Υπογραφές
   
       
                Ακριβές απόσπασμα
      Ο Πρόεδρος

                                                         ΤΣΟΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ