Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

Απόφαση 164

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 13ης /2011 Συνεδρίασης του Συμβουλίου
της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης του Δήμου Σιθωνίας

    Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 11 Οκτωβρίου 2011 ημέρα Τρίτη  και ώρα 19.00 συνήλθε το Συμβούλιο σε δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από την 46/06.10.2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του  Ν.3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
    Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος  διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης και ότι σε σύνολο 5 (πέντε)  Συμβούλων ήταν παρόντες  4  (τέσσερις)   ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Τσολίδης Αθανάσιος, Γεωργακούδας Λάμπρος, Μητσιάρα Σόνια  

Γιοβανέκος Τριαντάφυλλος  

ΑΠΟΝΤΕΣ:  Ζαφειρούδης Αθανάσιος.   

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Καραδήμου Δήμητρα υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. 

AΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: 5ο   
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 164/2011  

ΘΕΜΑ: Κοπή δέντρων (πεύκων)στην παραλιακή οδό Νικήτης προς Αγ.Γεώργιο και προς ΑΓ.Βαρβάρα που εμποδίζουν την διάνοιξη δρόμου καθώς επίσης την κυκλοφορία αυτοκινήτων και πεζών. 

Ο κυρ. Πρόεδρος εισηγούμενος το 5ο θέμα εντός ημερήσιας διάταξης αναφέρεται στην ανάγκη  να προχωρήσει στην  κοπή δέντρων (πεύκων)στην παραλιακή οδό Νικήτης προς Αγ. Γεώργιο και προς Αγ. .Βαρβάρα που εμποδίζουν την διάνοιξη δρόμου καθώς επίσης την κυκλοφορία αυτοκινήτων και πεζών. 
   
  
 Και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
  Το Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση έχοντας υπόψη την εισήγηση   του   Προέδρου και των Συμβούλων .

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Να προχωρήσει ο Δήμος στην   κοπή δέντρων (πεύκων)στην παραλιακή οδό Νικήτης προς Αγ. Γεώργιο και προς Αγ. .Βαρβάρα που εμποδίζουν την διάνοιξη δρόμου καθώς επίσης την κυκλοφορία αυτοκινήτων και πεζών. 
    

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 164/2011.
Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              ΤΑ ΜΕΛΗ
(Υπογραφή)                                              (Υπογραφές)

Ακριβές Απόσπασμα
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 

      ΤΣΟΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ