Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

 

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό 19/2011 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σήμερα την 26η του μηνός Ιουλίου  του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σιθωνίας, σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αρ. 11591/21-07-2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία δόθηκε με αποδεικτικά στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σιθωνίας.
  Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί  συνόλου μελών επτά (7) παρέστησαν  έξι  (6), ήτοι:


ΠΑΡΟΝΤΕΣ :                                                              AΠΟΝTEΣ
1.   Τζίτζιος Ιωάννης                                             1. Γιοβανούδας Βαρσάμης
2.  Κωστίκας Στυλιανός                                               
3.   Μάντσιος Βασίλειος                                                   
4.  Λογοτριβή Ελένη                                                 
5.  Σπανός Μιχαήλ
6.  Δημητρός  Αστ. Δημήτριος
         
      
Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Αναγνωστάρας Ιωάννης, υπάλληλος του Δήμου Σιθωνίας για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος της Ο. Ε ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης


Αριθμός θέματος: 8ο
«ΠΕΡΙΛΗΨΗ»
              «Ψήφιση πίστωσης ποσού 6.913,90€ για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση αγροτικών δρόμων Τ.Δ Αγίου Νικολάου»». 
 
Αριθμός Απόφασης: 163/2011

Ο Πρόεδρος της Οικ.Ε., εισηγούμενος το όγδοο (8ο ) θέμα της εκτός ημερησίας διατάξεως εισηγήθηκε ότι ο Δήμος οφείλει στην Βαγιωνά Αγγελική   το ποσό  6.913,90€  για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση αγροτικών δρόμων Τ.Δ Αγίου Νικολάου»(αριθμός Τιμολογίου 167/30-08-2010) σε βάρος του Κ.Α 80.8117.0015. 

 


Η Οικονομική  Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Δημάρχου και μετά από διαλογική συζήτηση

                                     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψηφίζει την σχετική πίστωση  ποσού 6.913,90€ για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση αγροτικών δρόμων Τ.Δ Αγίου Νικολάου» σε βάρος του Κ.Α 80.8117.0015 .
Το  σχετικό ΧΕΠ να εκδοθεί στο όνομα Βαγιωνά Αγγελική.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 163/2011.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος                         Τα μέλη
Υπογραφή                                   Υπογραφές
         Ακριβές Απόσπασμα
                 Ο Δήμαρχος