Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

Απόφαση 160

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 13ης /2011 Συνεδρίασης του Συμβουλίου
της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης του Δήμου Σιθωνίας

    Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 11 Οκτωβρίου 2011 ημέρα Τρίτη  και ώρα 19.00 συνήλθε το Συμβούλιο σε δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από την 46/06.10.2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του  Ν.3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
    Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος  διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης και ότι σε σύνολο 5 (πέντε)  Συμβούλων ήταν παρόντες  3  (τρις )   ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Τσολίδης Αθανάσιος, Γεωργακούδας Λάμπρος, Μητσιάρα Σόνια  

ΑΠΟΝΤΕΣ: Γιοβανέκος Τριαντάφυλλος   Ζαφειρούδης Αθανάσιος.   
 

Ο σύμβουλος Γιοβανέκος  Τριαντάφυλλος  προσήλθε κατά τη συζήτηση του 3ο θέματος εντός ημερήσιας διάταξης

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Καραδήμου Δήμητρα υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. 

AΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: 1ο   
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 160/2011  

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου.  

  
 Ο πρόεδρος αναφερόμενος στο 1Ο θέμα εντός ημερήσιας διάταξης  για την τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου έχοντας υπόψη τις ως κάτω  αίτησεις
των:Κιουρτζή  Ελένη, Βάσιου  Άννα, Heinemann Kristin, Heinemann Sabine με αριθ. Πρωτ. 13945/31-8-2011 με την οποία επιθυμούν  την διάνοιξη εσωτερικού δρόμου  στο Ο.Τ.42 του ρυμοτομικού σχεδίου Αγ. Γεωργίου προκειμένου να διευκολυνθεί η δόμηση των οικοπέδων τους, που σήμερα είναι αδύνατη.
 Καθώς επίσης και των: Ραμανδάνη  Βασιλική, Κασσανδρινού   Χρήστου, Κασσανδρινού Μιχαήλ, Κασσανδρινού Ιωάννη, Νίκου Παγώνα,  Φουντούκη  Νικήτα με αριθ.πρωτ 44/6-10-2011 με την οποία επιθυμούν  την τροποποίηση του σχεδίου, αναφορικά με απαλοιφή του χαρακτηρισμού ως ΑΓΟΡΑ στο Ο.Τ 53,και τη παράλληλη διόρθωση της οικοδομικής γραμμής προς εναρμόνιση με τα άλλα Ο.Τ του ρυμοτομικού σχεδίου, και καλεί το συμβούλιο να αποφασίσει.

  Το Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση έχοντας υπόψη την εισήγηση   του Προέδρου και των Συμβούλων .

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 Να γνωμοδοτήσει το Δημοτικό Συμβούλιο  για την διάνοιξη εσωτερικού
 δρόμου στο Ο.Τ.42 του ρυμοτομικού σχεδίου Αγ. Γεωργίου προκειμένου να διευκολυνθεί η δόμηση των οικοπέδων των αιτούντων που σήμερα είναι αδύνατη, καθώς επίσης και του σχεδίου Παραλίας Νικήτης αναφορικά με απαλοιφή του χαρακτηρισμού ως ΑΓΟΡΑ στο Ο.Τ.53 και τη παράλληλη διόρθωση της οικοδομικής γραμμής προς εναρμόνιση με τα άλλα Ο.Τ του ρυμοτομικού σχεδίου.
 
   

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 160/2011.
Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              ΤΑ ΜΕΛΗ
(Υπογραφή)                                              (Υπογραφές)

Ακριβές Απόσπασμα
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 

      ΤΣΟΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ