Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
               Από το πρακτικό της αριθμ 6/2011
      Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Μεταγγιτσίου
      Αριθμ. Αποφ.  16/2011

      ΘΕΜΑ.  Τεχνικό πρόγραμμα έτους 2012

        Στο Μεταγγίτσι και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα στις 13 Οκτωβρίου 2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.00 .μ.μ. συγκεντρώθηκε σε συνεδρίαση το  Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Μεταγγιτσίου, μετά από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου,  που επιδόθηκε στον κάθε Σύμβουλο, αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθότι  σε σύνολο τριών μελών βρέθηκαν παρόντα τρία.

                ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Παγώνης Τριαντάφυλλος Πρόεδρος
2. Ζησόπουλος Γεώργιος
3. Κυπαρισσάς Ιωακείμ

     Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης και εισηγούμενος το 1ον θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε ότι το Τοπικό Συμβούλιο πρέπει να προτείνει έργα για την κατάρτιση του τεχνικού προγράμματος του Δήμου για το έτος 2012.
    Ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να προτείνει έργα .
     Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, ομόφωνα προτείνει τα παρακάτω έργα για το τεχνικό πρόγραμμα έτος 2012.
                                                                                                                             1. Αντικατάσταση αμιαντοσωλήνων εξωτερικού και εσωτερικού δικτύου ύδρευσης                                                             600.000 Ευρώ
2. Κατασκευή Πλατείας                                                300.000     «  
3. Ασφαλτόστρωση δρόμων εντός οικισμού                 250.000     «
4. Αναστήλωση – Αναπαλαίωση του Νερόμυλου          600.000    «
5. Επέκταση  Φ.Ο.Π                                                       100.000    «
6. Φωτισμός κεντρικών δρόμων                                     100.000    «
7. Κατασκευή τοιχείου παλιού Νεκροταφείου                 50.000    «            
8. Πολεοδόμηση της επέκτασης οικισμού (ΓΠΣ)          700.000   Ευρώ
9. Κατασκευή κόμβων στη θέση κρωτήρι και στην είσοδο του χωριού στη θέση αποθήκη συνεταιρισμού                              250.000      «
10. Κατασκευή υπονόμων εντός οικισμού                  150.000      «
11. Ανόρυξη γεώτρησης Υδρευση                                 50.000      «
12.Κατασκευή Πλακοσκεπούς οχετού ( Βλαχοπήγαδο)100.000   «
13. Ηλεκτροδότηση γεώτρησης Δήμου Δένδρα               60.000
14. Βιολογικός καθαρισμός                                            500.000
15.Συντήρηση και επισκευή ΦΟΠ                                   50.000
16.Συντήρηση Δημ. Σχολείου                                          30.000
17.Συντήρηση δικτύου Υδρευσης                                   50.000
18.Κατασκευή Δεξαμενής Υδρευσης                             100.000
16. Συντήρηση Πηγής                                                       30.000
17. Συντήρηση Αγροτικών δρόμων                                  50.000
18. Συντήρηση Γεωτρήσεων                                             50.000
19. Είσοδος χωριού ( φωτισμός)                                       80.000   
20. Διάνοιξη ρεμάτων                                                       20.000
21. Αξιοποίηση αρχαιολογικών χώρων                          100.000
22. Συντήρηση Δημ. Καταστήματος                                30.000
23.Προμήθεια πινακίδων σήμανσης                                 20.000
24.Αξιοποίηση πηγής στο Μαυρόβριο                              30.000
25. Αξιοποίηση πηγής Προφ. Ηλία                                   30.000
26. Εξοπλισμός Δημ. Καταστήματος                                30.000
27. Διάνοιξη νέων αγροτικών δρόμων                              70.000              
28. Κρασπέδωση δρόμου ( Τσαϊρα)                                  80.000
29. Κραπέδωση δρόμου (Καρρά Πλατανούδια)             100.000
                   Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  16/2011
Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής.

           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                    ΤΑ ΜΕΛΗ
          ( Υπογραφή )                                       ( Υπογραφές )

                                Ακριβές Απόσπασμα
                         Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου