Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

Αποφαση 16

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από
το πρακτικό7/2011 συνεδριάσεως του  Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης

 

Στη Σάρτη και στο κοινοτικό κατάστημα, σήμερα στις 01 Ioυλίου  2011 ημέρα τις εβδομάδος Παρασκευή    και ώρα 23:00μμ, συνήλθε το Τοπικό Συμβούλιο,
σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την  34/28-06-2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου
του Τοπικού Συμβουλίου που δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Τοπικής
Κοινότητας Σάρτης και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους του Τοπικούς
Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3852/2010, για
την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της ημερησίας διάταξης:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε
σύνολο τριών {3} μελών
βρέθηκαν παρόντα τρία{3}. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Τσελεπής
Ανέστης ,Πρόεδρος                ουδείς      

2.Λαθούρη Καλή

3. Κωτσάκης
Ιορδάνης          

            Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο
Παραλίκας Θεοδόσιος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

            Ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου,
ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αριθμός
Απόφασης16/2011. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

«Παραχώρηση
μικρής παραλίας στην Αχλάδα για την δημιουργία 3ήμερου μουσικού φεστιβάλ ».

Θέμα: 4oν.

            Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το τέταρτο  (4ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης, αναφέρει
ότι:    .

 Θέτει υπόψη του Τοπικού Συμβουλίου την υπ αριθ
176/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας με την οποία το
Δημοτικό Συμβούλιο θέλει την γνώμη του Τοπικού Συμβουλίου για την παραχώρηση
της μικρής παραλίας στην Αχλάδα για το τριήμερο από 19-21 Αυγούστου   στον
Πέππα Θωμά για την διοργάνωση 3ήμερου μουσικού φεστιβάλ.

Ύστερα από Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Τοπικό Συμβούλιο
να αποφασίσει σχετικά.

Το Τοπικό
Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβαν υπόψη τους, την εισήγηση
του Προέδρου

                                                αποφασίζουν ομόφωνα 

            Να μην παραχωρηθεί η μικρή παραλία
δίπλα στο κάμπινγκ <<ΑΧΛΑΔΑ>> στον κο Θωμά Πέπα  για 3ήμερο μουσικό  φεστιβάλ διότι θα προκαλέσει  διατάραξη κοινής ησυχίας στο γειτονικό
κάμπινγκ καθώς και στους περίοικους   .   .          

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 16/2011.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ακολούθως.

Ο Πρόεδρος                                                                              τα
μέλη

Υπογραφές                                                                                Υπογραφή                

                                                Ακριβές
απόσπασμα

                                                     Ο
Πρόεδρος