Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

Απόφαση 16

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

 

 

Από το Πρακτικό της 5/2011 Συνεδριάσεως του Συμβουλίου της
Δημοτικής   Κοινότητας.

 

Στον Ν.Μαρμαρά και στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας
Ν.Μαρμαρά σήμερα την 24/5/2011, ημέρα Τρίτη 
και ώρα 19.00μ.μ., συνήλθε το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας σε
δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 29/20-5-2011 πρόσκληση της Προέδρου
της Δ.Κ. που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δ.Δ. Ν.Μαρμάρα  και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους Συμβούλους,
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο
παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

 

Πριν από την συνεδρίαση η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία
δεδομένου ότι από το σύνολο των πέντε (5) μελών βρέθηκαν παρόντα

πέντε (5)

 

 

       ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                   
ΑΠΟΝΤΕΣ

 

1.Καπλάνης Γεώργιος

2.Μαρτζιβάνου Μαρία                                           
————————-                                     

3.Πέσιος Θωμάς

4.Φερενίδου Πολυξένη                                        ο
οποίοι δεν προσήλθαν

5.Σταυροπούλου Στυλιανή                                  αν  και νόμιμα κλήθηκαν

 

 

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Χρήστος Γκιζγκής υπάλληλος του Δήμου
για την τήρηση των πρακτικών.

 

ΘΕΜΑ 3Ο    Προέγκριση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
καταστήματος <ΜΠΟΥΓΑΤΣΑ – ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ> του Τσαντεκίδη Στανισλάβου.

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 16/2011

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
ανέφερε ότι: Ο Τσαντεκίδης Στανισλάβου του Γεωργίου  με την αριθμ.πρωτ. 6669/17-5-11 αίτηση του
ζητά τη χορήγηση προέγκρισης άδειας λειτουργίας καταστήματος «ΜΠΟΥΓΑΤΣΑ –
ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ» στη Δ.Κ. Ν. Μαρμαρά.  Ο σχετικός
φάκελος έχει συμπληρωθεί με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που προβλέπονται
από το άρθο 80 του Ν.3463/2006  για την
προέγκριση του αιτήματος και περιλαμβάνει:

 

 

1. Θεωρημένο αντίγραφο της 17/407 βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης.

 

2. Τοπογραφικό διάγραμμα κάλυψης.

 

3. Το σχετικό παράβολο.

 

Και έθεσε υπόψη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας τον φάκελο του
αιτούντα για προέλεγχο του αιτήματος σύμφωνα με το οποίο «λαμβάνονται υπόψη
ζητήματα που αφορούν τις χρήσεις γης, την προστασία του φυσικού, πολιτιστικού
και αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος, την 
προστασία του αιγιαλού και της παραλίας, των δασικών περιοχών, των
αρχαιολογικών και ιστορικών τόπων, καθώς και την αισθητική φυσιογνωμία και τις
εν γένει λειτουργίες της πόλης», όπως αυτά ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία
και από τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που τίθενται στις τοπικές
κανονιστικές διατάξεις των οικείων δημοτικών και κοινοτικών αρχών.

 

Το Συμβούλιο έχοντας υπόψη την εισηγητική του Προέδρου του Συμβουλίου
και μετά από διαλογική συζήτηση.

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Εγκρίνει την ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
καταστήματος       < ΜΠΟΥΓΑΤΣΑ –
ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ >  στη Δ.Κ. Ν. Μαρμαρά
στον Τσαντεκίδη Στανισλάβου του Γεωργίου.

 

Αφού συντάχτηκε και διαβάστηκε το παρόν
πρακτικό, υπογράφεται ως κατωτέρω:

 

 

           Ο 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                            ΤΑ  ΜΕΛΗ

        (Τ.Σ.) 
ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                   
ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

 

 

 

 

 

 

Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

 

 

 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ