Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 16/2013

 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από
το πρακτικό 3/2013 συνεδριάσεως του  Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς

 

Στη Συκιά και στο πρώην  Δημοτικό
κατάστημα, σήμερα στις 12-03-2013 ημέρα τις εβδομάδος Tρίτη   και ώρα
14:00μμ, συνήλθε το  Συμβούλιο Δημοτικής
Κοινότητας, σε δημόσια έκτακτη συνεδρίαση, ύστερα από την 102/12-03-2013 έγγραφο
πρόσκληση του Προέδρου της  Δημοτικής
Κοινότητας  που δημοσιεύτηκε στον πίνακα
ανακοινώσεων της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε
όλους του Τοπικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89
του Ν. 3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της
ημερησίας διάταξης:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε
σύνολο πέντε {5} μελών
βρέθηκαν παρόντα τέσσερα{4}.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Τζέλιος
Αθανάσιος ,Πρόεδρος         1.Κοντού
Ελένη

2.Ανδρανούδης
Γεώργιος                                    

3.Δραγάνης
Αλέξανδρος

4.Πράτσα Άννα

 

           

            Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο
Παραλίκας Θεοδόσιος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

            Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Δημοτικής
Κοινότητας, ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης.

 

Αριθμός
Απόφασης 16 /2013.

                                                            ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

<<Παρουσιολόγιο γιατρών στο Π.Ι
Συκιάς και εξυπηρέτηση των κατοίκων στην Δημοτική ενότητα Τορώνης   >>

 

            Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το πρώτο (1ο)
θέμα της ημερήσιας διάταξης, αναφέρει ότι:

            Για άλλη μια φορά ο
τόπος μας , η περιοχή μας  , οι 4.500
ψυχές που ζουν μόνιμα στην περιοχή μας καθώς και οι χιλιάδες επισκέπτες
αντιμετωπίζονται ως πολίτες Β΄ διαλογής 
χωρίς δικαιώματα αλλά μόνο με υποχρεώσεις (αν και προσφέρουν αδρά στην
εθνική οικονομία)

Δυστυχώς τα
προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στον τομέα της περίθαλψης και παροχής Υπηρεσίας
στον ευαίσθητο τομέα της υγείας διογκώνονται συνεχώς και είναι τραγικά τα
γεγονότα που συμβαίνουν . Άνθρωποι κείτονται στο δρόμο από ατυχήματα χωρίς
καμία βοήθεια , ασθενείς να μεταφέρονται με ΙΧ αν προλάβουν, μανάδες να εκλλειπαρούν
για βοήθεια παιδιά στο έλεος του θεού γιατί δυστυχώς βρέθηκαν σε μία δύσκολη
και απομακρυσμένη περιοχή και μεις εδώ να δίνουμε  ένα διαρκεί αγώνα να περισώσουμε ότι μπορούμε
να διεκδικήσουμε ότι καλύτερο και βέβαια συναισθανόμενοι και τις δυσκολίες της
Πατρίδας

Συνεχίζοντας
ο Πρόεδρος αναφέρει από την Παρασκευή 8 Μαρτίου έως Τετάρτη 14 Μαρτίου πάλι ο
τόπος μας έχει μείνει χωρίς γιατρό ενώ οι θέσεις των  καλύπτονταν από δύο γιατρούς. Τι έγινε
ξαφνικά που είναι οι γιατροί που με τόση προσπάθεια εμείς με αγώνα εξασφαλίσαμε
στην περιοχή μας ?

            Η κοροιδία πρέπει να σταματήσει και
γιατί  δεν μπορεί  να λέμε πάντα η πολιτεία φταίει και επειδή το
οφείλουμε και στους κατοίκους μας και στους επισκέπτες μα αλλά κυρίως στα πάνω
από 1.000 παιδιά που έχει η περιοχή μας .

Δεν είναι
δυνατό και δεν έχει δικαίωμα κανείς μα κανείς να τα αφήνει στο έλεος του θεού.

Σε ένα τόπο
που το Κ.Υ απέχει μία ώρα έσχατο μέσο ελπίδα μας μια και χιλιάδες έγγραφα και
παρεμβάσεις έχουν γίνει στους αρμόδιους φορείς είναι να σταλούν σχετικά έγγραφα
στον

κο Εισαγγελέα
και να κινηθούν διαδικασίες κατά παντός υπευθύνου εφόσον προκύψουν ευθύνες .

            Το Συμβούλιο της Δημοτικής
Κοινότητας Συκιάς έπειτα από διαλογική συζήτηση αποφασίζει ομόφωνα και διαμαρτύρεται
έντονα για την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί για άλλη μια φορά στην Δημοτική
ενότητα Τορώνης και ζητά από την Διευθύντρια του Κέντρου Υγείας Αγίου Νικολάου
οι γιατροί οι οποίοι καλύπτουν τις θέσεις στο Π.Ι Συκιάς σύμφωνα με τον
διαγωνισμό του Υπουργείου να υπηρετούν εδώ ως και η απόφαση διορισμού τους ουτως
ώστε να μην μένει ακάλυπτος ο μόνιμος πληθυσμός μας (μεταξύ αυτών 1.000 παιδιά
που υπάρχουν στα σχολεία και χιλιάδες επισκέπτες της περιοχής) ζητά να
εξαντληθεί κάθε περιθώριο και να λαμβάνεται μέριμνα όπως τούτο γίνεται όλα τα
χρόνια να υπάρχει κάλυψη της περιοχής μας και τα Σαββατοκύριακα

            Το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας
Συκιάς εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο να κάνει κάθε ενέργεια που σκοπό έχει την μη
περεταίρω υποβάθμιση της παρεχομένης υπηρεσίας στον τομέα της Υγείας στην
περιοχή και να στραφεί εφόσον προκύπτουν ευθύνες κατά παντός υπευθύνου για την
τραγική κατάσταση που δημιουργείται  .

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 16/2013.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ακολούθως.

 

        Ο
Πρόεδρος                                  
                   Τα μέλη

         
Υπογραφή                                                    
Υπογραφές                   

                                               

 

 

Ακριβές απόσπασμα

                                          Ο Πρόεδρος

 

 

 

 

                                    Τζέλιος Αθανάσιος