Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 16/2012

                                                           ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

                          Από το πρακτικό της
αριθμ.1
1/2012

Συνεδρίασης του
Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Μεταγγιτσίου

Αριθμ. Απόφ.16/2012

ΘΕΜΑ:  Περί εντάξεως στο πρόγραμμα Δακοκτονίας έτους
2013

 

     Στο Μεταγγίτσι και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα
στις 14 Δεκεμβρίου 2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 17.00  συγκεντρώθηκε σε συνεδρίαση το Συμβούλιο της
Τοπικής Κοινότητας Μεταγγιτσίου, μετά από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που
επιδόθηκε στον κάθε Σύμβουλο. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία,
καθότι σε σύνολο τριών μελών βρέθηκαν παρόντα τρία 

 

                      ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                           
ΑΠΟΝΤΕΣ

1.     
Παγώνης Τριαντάφυλλος
Πρόεδρος                              Μηδέν

2.     
Ζησόπουλος
Γεώργιος

3.      Κυπαρισσάς Ιωακείμ

 

      Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης και εισηγούμενος τα 1 θέμα της ημερήσια διάταξης αναφέρει ότι, με
το αριθμ 05/16542/27-11-2012 έγγραφο από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας  της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής,
ζητήθηκε απόφαση του Τ.Σ. Μεταγγιτσίου περί της εντάξεως στο πρόγραμμα
Δακοκτονίας

      

     Ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να
αποφασίσει σχετικά.

      Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση

                        

                                    Α Π Ο Φ
Α  Σ Ι Ζ Ε Ι  ΟΜΟΦΩΝΑ

           Ζητάει την ένταξη της Τοπικής Κοινότητας
Μεταγγιτσίου Δήμου Σιθωνίας, στο πρόγραμμα Δακοκτονίας έτους 2013.

         Αποδέχεται την πληρωμή εισφοράς
δακοκτονίας σε ποσοστό 2%  ( Α.Ν
112/1967, όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 1402/1983 )

                                                                                                                                           
    

                        Η απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 16/2012.

Αφού τελείωσαν τα
θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω Θέμα
συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως    εξής.                              

                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                     ΤΑ  ΜΕΛΗ

                 (Υπογραφή)                                    (Υπογραφές)

                   

                                  

Ακριβές
Απόσπασμα

                                 Παγώνης Τριαντάφυλλος