Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

Απόφαση 158

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 12ης /2011 Συνεδρίασης του Συμβουλίου
της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης του Δήμου Σιθωνίας

    Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 1 Σεπτεμβρίου 2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.00 συνήλθε το Συμβούλιο σε δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από την 32/29.08.2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του  Ν.3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
    Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος  διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης και ότι σε σύνολο 5 (πέντε)  Συμβούλων ήταν παρόντες  5  (πέντε)   ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Τσολίδης Αθανάσιος, Γιοβανέκος Τριαντάφυλλος, Γεωργακούδας Λάμπρος, Μητσιάρα Σόνια , Ζαφειρούδης Αθανάσιος.   

ΑΠΟΝΤΕΣ: Κανείς 
 
Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Καραδήμου Δήμητρα υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. 

AΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: 11ο   
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 158/2011  

ΘΕΜΑ:Αστική συγκοινωνία για την εξυπηρέτηση των πολιτών της Δ.Κ.Νικήτης . 

Ο κυρ .Γεωργακούδας   εισηγούμενος το 11ο θέμα εντός ημερήσιας διάταξης αναφέρεται στην ανάγκη αστικής συγκοινωνίας για την εξυπηρέτηση των πολιτών  της Δ.Κ.Νικήτης.  
Ο κυρ. Γιοβανέκος συμφωνεί να γίνει αστική συγκοινωνία  αλλά προτείνει    να το αναλάβει  κάποιος ιδιώτης για να λειτουργεί χειμώνα καλοκαίρι.
Ο κυρ. Ζαφειρούδης αναφέρει ότι πρώτα θα πρέπει να γίνει μια οικονομική μελέτη για να δούμε από την μια το κόστος  και από την άλλη την ανταπόκριση των κατοίκων  της Δ.Κ Νικήτη.
         
 Και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
 
Το Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση έχοντας υπόψη την εισήγηση   του Προέδρου και των Συμβούλων .

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Ότι η ύπαρξη αστικής συγκοινωνίας είναι αναγκαία για την εξυπηρέτηση των πολιτών αλλά προτείνει  να την αναλάβει κάποιος ιδιώτης. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 158/2011.
Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              ΤΑ ΜΕΛΗ
(Υπογραφή)                                              (Υπογραφές)

Ακριβές Απόσπασμα
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 

      ΤΣΟΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ