Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

 


                                                                                  
                                                                                            
            A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό 18/2011 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σήμερα την 19η του μηνός Ιουλίου  του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σιθωνίας, σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αρ. 11287/14-07-2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία δόθηκε με αποδεικτικά στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σιθωνίας.
  Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί  συνόλου μελών επτά (7) παρέστησαν  έξι  (6), ήτοι:


ΠΑΡΟΝΤΕΣ :       AΠΟΝTEΣ
1.   Τζίτζιος Ιωάννης                                                     1. Μάντσιος Βασίλειος                                                   
2.   Κωστίκας Στυλιανός                                               
3.  Ψηλογιάννης Γεώργιος                                                 
4.  Σπανός Μιχαήλ
5.  Γιοβανούδας Βαρσάμης
6.  Δημητρός  Αστ. Δημήτριος
         
      
Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Αναγνωστάρας Ιωάννης, υπάλληλος του Δήμου Σιθωνίας για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος της Ο. Ε ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης


Αριθμός θέματος: 20δ
«ΠΕΡΙΛΗΨΗ»
              «Ψήφιση πίστωσης ποσού 10.388,85€ για «Συντήρηση απορριμματοφόρου αυτοκινήτου με αριθμό ΚΗΥ 3384»». 
 
Αριθμός Απόφασης: 155δ/2011

Ο Πρόεδρος της Οικ.Ε., εισηγούμενος το    (20δ ) θέμα της εντός ημερησίας διατάξεως εισηγήθηκε ότι ο Δήμος οφείλει  στη Φ. Στάθη & ΣΙΑ Ο.Ε το ποσό των 10.388,85€ για «Συντήρηση απορριμματοφόρου αυτοκινήτου με αριθμό ΚΗΥ 3384»»σε βάρος του Κ.Α 80.8113.0029. 
 


Η Οικονομική  Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Δημάρχου και μετά από διαλογική συζήτηση

                                              ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ


  Ψηφίζει τη σχετική πίστωση ποσού 10.388,85€ «Συντήρηση απορριμματοφόρου αυτοκινήτου με αριθμό ΚΗΥ 3384»» σε βάρος του Κ.Α 80.8113.0029.  

 Ο κ. Γιοβανούδας Βαρσάμης  δεν ψηφίζει την πίστωση γιατί είναι υποχρεώσεις τις προηγούμενης διοίκησης και έπρεπε να ψηφιστούν από την προηγούμενη διοίκηση.

Ο κ. Δημητρός Αστ. Δημήτριος δεν ψηφίζει τις πιστώσεις γιατί δεν υπάρχει εισήγηση για πολλοστή φορά. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 155δ/2011.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος                         Τα μέλη
Υπογραφή                                   Υπογραφές
         Ακριβές Απόσπασμα
                 Ο Δήμαρχος