Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

            A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό 18/2011 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σήμερα την 19η του μηνός Ιουλίου  του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σιθωνίας, σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αρ. 11287/14-07-2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία δόθηκε με αποδεικτικά στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σιθωνίας.
  Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί  συνόλου μελών επτά (7) παρέστησαν  έξι  (6), ήτοι:


ΠΑΡΟΝΤΕΣ :                                                  AΠΟΝTEΣ
1.   Τζίτζιος Ιωάννης                                       1. Μάντσιος Βασίλειος                                                   
2.   Κωστίκας Στυλιανός                                               
3.  Ψηλογιάννης Γεώργιος                                                 
4.  Σπανός Μιχαήλ
5.  Γιοβανούδας Βαρσάμης
6.  Δημητρός  Αστ. Δημήτριος
         
      
Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Αναγνωστάρας Ιωάννης, υπάλληλος του Δήμου Σιθωνίας για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος της Ο. Ε ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης


Αριθμός θέματος: 20α
«ΠΕΡΙΛΗΨΗ»
              «Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.845,00€ με Φ.Π.Α 23% για την ηλεκτρονική Βάση πληροφοριών «ΔήμοςΝΕΤ»». 
 
Αριθμός Απόφασης: 155α/2011

 


Ο Πρόεδρος της Οικ.Ε., εισηγούμενος το    (20α) θέμα της εντός ημερησίας διατάξεως ανέφερε ότι: χρειάζεται να ψηφιστεί πίστωση 1.845,00€ με Φ.Π.Α 23% σε βάρος του Κ.Α. 02.10.7134.0003 για την υποστήριξη προγραμμάτων Η/Υ (ηλεκτρονική Βάση πληροφοριών  ΔήμοςΝΕΤ).

Η Οικονομική  Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Δημάρχου και μετά από διαλογική συζήτηση

                                              ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει και ψηφίζει σε βάρος του Κ.Α. 02.10.7134.0003  του προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 συνολική πίστωση 1.845,00€ με Φ.Π.Α 23%  υποστήριξη προγραμμάτων Η/Υ (ηλεκτρονική Βάση πληροφοριών ΔήμοςΝΕΤ).

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 155α/2011.


Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος                         Τα μέλη
Υπογραφή                                   Υπογραφές
         Ακριβές Απόσπασμα
                 Ο Δήμαρχος