Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 155/2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 9ης /2012 Συνεδρίασης
του Συμβουλίου

της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης του Δήμου Σιθωνίας

 

            Στη Νικήτη και στο Δημοτικό
Κατάστημα, σήμερα την 9 Αυγουστου    2012 ημέρα
Πέμπτη  και ώρα 8:00 συνήλθε το Συμβούλιο
σε δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από την 147 / 6-8-2012 έγγραφη πρόσκληση του
Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο
ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους Δημοτικούς
Συμβούλους,  σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 88 του  Ν.3852/2010, για την
συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δηλαδή σε σύνολο 5 (πέντε)  Συμβούλων ήταν παρόντες  5  (πέντε
)   ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Τσολίδης Αθανάσιος, Γεωργακούδας Λάμπρος,  Ζαφειρούδης Αθανάσιος . Μητσιάρα
Σόνια, Γιοβανέκος Τριαντάφυλλος.  

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: Κανείς.

 

                                                           ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

AΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΜΑΤΟΣ
:  9/ 6ο   

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 155/2012  

 

ΘΕΜΑ: Αίτηση του Λεμονή  Σουνά  του Δημητρίου για το πρόβλημα που
αντιμετωπίζει η περιοχή ( Πικροσύκια) λόγω του μεγάλου αριθμού κουνουπιών.    

 

Ο Πρόεδρος  κήρυξε
την έναρξη της συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου και εισηγήθηκε ως κατωτέρου
επί του παραπάνω θέματος.

 

Ο  παραπάνω  αναφερόμενος 
με την  αριθ.πρωτ.130 / 3-8-2012
με την οποία ζητάει να επιληφθεί η Δήμος Σιθωνίας το πρόβλημα που αντιμετωπίζει
η περιοχή ( Πικροσύκια) λόγου του μεγάλου αριθμού κουνουπιών, που θεωρεί ότι
επιτείνεται από την ύπαρξη του βιολογικού καθαρισμού σε ακτίνα 700m απόσταση, άλλα και της
έντονης δυσοσμίας ιδιαίτερα κατά τις νυχτερινές ώρες που δημιουργεί
αναπνευστικά προβλήματα.

 

Και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση έχοντας υπόψη την
εισήγηση   του        Προέδρου και των Συμβούλων .

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 Οι τοπικοί σύμβουλοι δεν μπορούν
να επιληφθούν το θέμα με τα κουνούπια γιατί υπεύθυνη είναι η Περιφέρεια.  

 

Η απόφαση
αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 155/2012.

Έτσι συντάχθηκε το
πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                             
ΤΑ ΜΕΛΗ

(Υπογραφή)                                             
(Υπογραφές)

 

 

Ακριβές Απόσπασμα

Ο 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

                                                   ΤΣΟΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ