Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό 18/2011 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σήμερα την 19η του μηνός Ιουλίου  του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σιθωνίας, σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αρ. 11287/14-07-2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία δόθηκε με αποδεικτικά στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σιθωνίας.
  Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί  συνόλου μελών επτά (7) παρέστησαν  έξι  (6), ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :                                                     AΠΟΝTEΣ
1.   Τζίτζιος Ιωάννης                                   1. Μάντσιος Βασίλειος                                                  
2.   Κωστίκας Στυλιανός                                               
3.  Ψηλογιάννης Γεώργιος                                                 
4.  Σπανός Μιχαήλ
5.  Γιοβανούδας Βαρσάμης
6.  Δημητρός  Αστ. Δημήτριος
Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Αναγνωστάρας Ιωάννης, υπάλληλος του Δήμου Σιθωνίας για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης
Αριθμός θέματος: 17
«ΠΕΡΙΛΗΨΗ»
Έγκριση και ψήφιση πίστωσης για την εκτέλεση της εργασίας: «Καθαρισμός υδρομάστευσης Δραγουδελίου». 
 
Αριθμός Απόφασης: 152/2011

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε., εισηγούμενος το δέκατο έβδομο   (17ο) θέμα της εντός ημερησίας διατάξεως ανέφερε:
Ο Δήμος μας έχει ανάγκη εκτέλεσης της εργασίας: «Καθαρισμός υδρομάστευσης Δραγουδελίου». Η εργασία αφορά τον καθαρισμό και την αποκατάσταση της λειτουργίας της πηγής που βρίσκεται στη θέση «Σμίξη» και η οποία υδροδοτεί την Τ.Κ. Σάρτης.
Μετά από επιτόπιο έλεγχο (αυτοψία) που πραγματοποιήσαμε με τους Τεχνικούς του Δήμου μας στο χώρο της πηγής,  καταγράφηκαν οι απαιτούμενες εργασίες για την αποκατάσταση της λειτουργίας του συστήματος συγκέντρωσης, αποθήκευσης και διανομής ύδατος. Στη συνέχεια η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, συνέταξε την 20/2011 Τεχνική Μελέτη στην οποία περιγράφονται αναλύονται και κοστολογούνται οι καταγραφείσες εργασίες.
Έχοντας υπόψη μου:
α) Τις αυξημένες τρέχουσες υδρευτικές απαιτήσεις της Τ.Κ. Σάρτης που προέκυψαν εν μέσω της τουριστικής περιόδου
β) Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης  στον Κ.Α.02.25.6262.0092 του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2011, με τίτλο: «Καθαρισμός υδρομάστευσης Δραγουδελίου»
γ) Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)
δ) Τις διατάξεις του Π.Δ.28/1980
ε) Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν.3731/2008 και του άρθρου 83 του Ν.2362/1995
στ) Την υπ’ αριθμ. Π1/3305/03.11.2010 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Φ.Ε.Κ./1789/Β’/12.11.2010) και
ζ) Το γεγονός ότι η προϋπολογισθείσα δαπάνη εργασιών ανέρχεται στις δώδεκα χιλιάδες εκατόν ενενήντα πέντε ευρώ και δώδεκα λεπτά (12.195,12€), πλέον Φ.Π.Α. ή δέκα πέντε χιλιάδες ευρώ (15.000,00€), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%,
Με την υπ’ αριθμ. 160/2011 απόφαση μου έγινε η απ’ ευθείας ανάθεση εκτέλεσης των εν λόγω εργασιών στην εταιρεία Δ. & Κ. Λουκάκης Ο.Ε. Υλικά Οικοδομών – Χωματουργικές Εργασίες, Σάρτη Χαλκιδικής, ΑΦΜ 099147637 Δ.Ο.Υ. Πολυγύρου.
Με απόφαση σας, πρέπει να προβείτε στην έγκριση και ψήφιση της απαιτούμενης για την υλοποίηση των εργασιών πίστωσης συνολικού ποσού δέκα πέντε χιλιάδες ευρώ (15.000,00€), επ’ ονόματι του προαναφερόμενου αναδόχου, σε βάρος του Κ.Α.02.25.6262.0092 με τίτλο: «Καθαρισμός υδρομάστευσης Δραγουδελίου».
Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε την Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:
• Την εισήγηση του προέδρου.
• Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
• Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης, για την εκτέλεση της εργασίας: «Καθαρισμός υδρομάστευσης Δραγουδελίου», που έχει εγγραφεί στον Κ.Α.02.25.6262.0092 του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2011.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εγκρίνει και ψηφίζει πίστωση δέκα πέντε χιλιάδες ευρώ (15.000,00€), σε βάρος της πίστωσης που είναι γραμμένη στον Κ.Α. 02.25.6262.0092, του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου, Οικ. έτους 2011, επ’ ονόματι της εταιρείας Δ. & Κ. Λουκάκης Ο.Ε., Υλικά Οικοδομών – Χωματουργικές Εργασίες, Σάρτη Χαλκιδικής, ΑΦΜ 099147637 Δ.Ο.Υ. Πολυγύρου, για την εκτέλεση της εργασίας: «Καθαρισμός υδρομάστευσης Δραγουδελίου».
Ο κ. Γιοβανούδας Βαρσάμης δεν το ψηφίζει γιατί θεωρεί ότι δεν έχει γίνει έργο.
Ο κ. Δημητρός Αστ. Δημήτριος  δεν το ψηφίζει.
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό: 152/2011
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος
Υπογραφή Ακριβές Απόσπασμα
Ο Δήμαρχος Τα μέλη
Υπογραφές