Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό 18/2011 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σήμερα την 19η του μηνός Ιουλίου  του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σιθωνίας, σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αρ. 11287/14-07-2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία δόθηκε με αποδεικτικά στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σιθωνίας.
  Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί  συνόλου μελών επτά (7) παρέστησαν  έξι  (6), ήτοι:


ΠΑΡΟΝΤΕΣ :                                                      AΠΟΝTEΣ
1.   Τζίτζιος Ιωάννης                                        1. Μάντσιος Βασίλειος                                                   
2.   Κωστίκας Στυλιανός                                               
3.  Ψηλογιάννης Γεώργιος                                                 
4.  Σπανός Μιχαήλ
5.  Γιοβανούδας Βαρσάμης
6.  Δημητρός  Αστ. Δημήτριος
         
            
Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Αναγνωστάρας Ιωάννης, υπάλληλος του Δήμου Σιθωνίας για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος της Ο. Ε ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης

Αριθμός θέματος: 15ο
«ΠΕΡΙΛΗΨΗ»
«Προσθήκη και ενίσχυση κωδικών στην πάγια προκαταβολή».

Αριθμός Απόφασης: 150/2011

Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Ο. Ε. εισηγούμενος το δέκατο πέμπτο (15ο )  θέμα της ημερήσιας  διάταξης και βάση της απόφασης 192/2011 Δ.Σ εισηγήθηκε την προσθήκη κωδικών στην πάγια προκαταβολή Δημοτικών και Τοπικών  Κοινοτικών  ως εξής:
1) K.A 02.10.6264.0001 ποσού 6.000, 00€ με τίτλο «Συντήρηση-επισκευή καυστήρων Δημοτικών καταστημάτων».
2) Κ.Α 02.10.6699.0001 ποσού 3.000,00€ με τίτλο «Προμήθεια σημαιών».
3)Κ.Α 02.10.6699.0002 ποσού 3.000,00€ με τίτλο «Προμήθεια χριστουγεννιάτικων ειδών στολισμού».
4) Κ.Α 02.25.6699.0001 ποσού 6.000,00€ με τίτλο «Προμήθεια υλικών για άμεση αποκατάσταση ζημιών στα δίκτυα ύδρευσης-αποχέτευσης».
5) Κ.Α 02.15.6699.0001 ποσού 6.000,00€ με τίτλο «Προμήθεια υλικών για άμεση αποκατάσταση ζημιών στις παιδικές χαρές».
6) Κ.Α 02.15.6699.0002 ποσού 6.000,00€ με τίτλο «Προμήθεια υλικών για άμεση αποκατάσταση ζημιών στα σχολικά κτίρια».
7) Κ.Α 02.20.6662.0009 ποσού 4.750,00€ με τίτλο «Προμήθεια σιδερικών υλικών (φτυάρια ,κασμάδες, πριόνια, κλπ).
8) Κ.Α 02.25.6662.0007 ποσού 4.750,00€ με τίτλο «Προμήθεια διαφόρων υλικών».


Η Οικονομική  Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Δημάρχου και μετά από διαλογική συζήτηση


                                      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την προσθήκη των κωδικών στην πάγια προκαταβολή Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και ψηφίζει όπως παρακάτω:
1)πίστωση 6.000,00€ στον  Κ.Α 02.10.6264.0001 πάγιας προκαταβολής με τίτλο «Συντήρηση-επισκευή καυστήρων Δημοτικών καταστημάτων».
2)πίστωση 3.000,00€ στον Κ.Α 02.10.6699.0001 πάγιας προκαταβολής με τίτλο «Προμήθεια σημαιών».
3) πίστωση 3.000,00€ στον Κ.Α 02.10.6699.0002 πάγιας προκαταβολής με τίτλο «Προμήθεια χριστουγεννιάτικων ειδών στολισμού».
4) πίστωση 6.000,00€ στον Κ.Α 02.25.6699.0001 πάγιας προκαταβολής με τίτλο «Προμήθεια υλικών για άμεση αποκατάσταση ζημιών στα δίκτυα ύδρευσης-αποχέτευσης».
5) πίστωση 6.000,00€ στον Κ.Α 02.15.6699.0001 πάγιας προκαταβολής με τίτλο «Προμήθεια υλικών για άμεση αποκατάσταση ζημιών στις παιδικές χαρές».
6) πίστωση 6.000,00€ στον Κ.Α 02.15.6699.0002 πάγιας προκαταβολής με τίτλο «Προμήθεια υλικών για άμεση αποκατάσταση ζημιών στα σχολικά κτίρια».
7) πίστωση 4.750,00€ στον Κ.Α 02.20.6662.0009 πάγιας προκαταβολής με τίτλο «Προμήθεια σιδερικών υλικών (φτυάρια ,κασμάδες, πριόνια, κλπ).
8) πίστωση 4.750,00€ στον  Κ.Α 02.25.6662.0007 πάγιας προκαταβολής με τίτλο «Προμήθεια διαφόρων υλικών».


Ο κ. Γιοβανούδας Βαρσάμης δεν το ψηφίζει.
Ο κ. Δημητρός Αστ. Δημήτριος ψηφίζει τους ίδιους Κ.Α με το Δημοτικό Συμβούλιο.


Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 150/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος                         Τα μέλη
Υπογραφή                                   Υπογραφές
         Ακριβές Απόσπασμα
                 Ο Δήμαρχος