Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 150/2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 9ης /2012 Συνεδρίασης
του Συμβουλίου

της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης του Δήμου Σιθωνίας

 

            Στη Νικήτη και στο Δημοτικό
Κατάστημα, σήμερα την 9 Αυγουστου    2012 ημέρα
Πέμπτη  και ώρα 8:00 συνήλθε το Συμβούλιο
σε δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από την 147 / 6-8-2012 έγγραφη πρόσκληση του
Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο
ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους Δημοτικούς
Συμβούλους,  σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 88 του  Ν.3852/2010, για την
συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δηλαδή σε σύνολο 5 (πέντε)  Συμβούλων ήταν παρόντες  5  (πέντε
)   ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Τσολίδης Αθανάσιος, Γεωργακούδας Λάμπρος,  Ζαφειρούδης Αθανάσιος . Μητσιάρα
Σόνια, Γιοβανέκος Τριαντάφυλλος.  

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: Κανείς.

 

                                                          ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

AΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΜΑΤΟΣ
:  9/ 1ο   

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 150/2012  

 

ΘΕΜΑ: Αίτηση των: Σαραφιανού  και Αστέριου Αλέγρα για έγκριση περιορισμένης
πρόσβασης ΙΧΕ διαμέσου του πάρκου στο Ο.Τ 66 σε ιδιωτική θέση στάθμευσης.

 

Ο Πρόεδρος  κήρυξε
την έναρξη της συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου και εισηγήθηκε ως κατωτέρου
επί του παραπάνω θέματος.

 

Οι  παραπάνω
αναφερόμενοι με την  αριθ.πρωτ.141 και
140/6-8-2012 αντίστοιχα με την οποία ζητάνε έγκριση περιορισμένης
πρόσβασης  ΙΧΕ διαμέσου του πάρκου στο
Ο.Τ 66 σε ιδιωτική θέση στάθμευσης ,η οποία προβλέφθηκε  στην υπ. Αρ.374/94 άδεια οικοδομής
συγκροτήματος κατοικιών σε οικόπεδο κληρονόμων  Αστ. Ψηλογιώργη .

 

Και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση έχοντας υπόψη την
εισήγηση   του        Προέδρου
και των Συμβούλων .

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 Οι Τοπικοί Σύμβουλοι μετά από την
ενημέρωση του κυρ Δημητρού Δημήτριου πολιτικό μηχανικό και αντιδήμαρχο έργων
του Δήμου Σιθωνίας συμφωνούν με την ως κάτω αναφορά:

 

 Το ότι προβλέφθηκε  από την οικοδομική άδεια να υπάρχουν θέσεις
στάθμευσης μέσα από   πάρκο είναι λάθος
του Μελετητή της οικοδομικής άδειας και όχι των Μελετητών του ρυμοτομικού
σχεδίου. Άρα ότι αναφέρεται στην  (βκαι γ) παράγραφο  είναι ως μη γενόμενο.  Αυτά   που αναφέρεται στην (δ) παράγραφο έγιναν
παράνομα αφού προφανώς δεν ζητήθηκε η γνώμη της τότε Κοινότητας στην οποία
ανήκει  πλέον   το
πάρκο αφού είχε τεθεί από τον ιδιώτη σε κοινή χρήση. Ο κυρ Δεληθανάσης έχει
αποδώσει σε κοινή χρήση το τμήμα ιδιοκτησίας του με το 11274/6-12-1992
συμβόλαιο άρα είναι  αναληθεί   αυτό   
που    αναφέρονται      στην (ε)παράγραφο.
Όλα αυτά τα χρόνια που το Πάρκο  που όπως
έχουν  δηλώσει, το έχουν  φτιάξει οι κύριοι,  δεν έχει πρόσβαση οδική για τα οχήματα τους,
ούτε σε ασθενοφόρα, πυροσβεστικά κ.τ.λ. πράγμα που ζητάνε  τώρα.   

 

Η απόφαση
αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 150/2012.

Έτσι συντάχθηκε το
πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                             
ΤΑ ΜΕΛΗ

(Υπογραφή)                                             
(Υπογραφές)

 

 

Ακριβές Απόσπασμα

Ο 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

 ΤΣΟΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ