Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

                                                   
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

                          Από το πρακτικό της
αριθμ. 5/2011                                                                                                                                                                    

Συνεδρίασης του
Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Μεταγγιτσίου

Αριθμ. Απόφ. 15/2011                                                                                                                                        

 

 

ΘΕΜΑ:  Επέκταση δικτύου ‘Υδρευσης .

 

     Στο Μεταγγίτσι και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα
στις 9 Αυγούστου 2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 20.30 
συγκεντρώθηκε σε συνεδρίαση το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας
Μεταγγιτσίου, μετά από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε στον κάθε
Σύμβουλο. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθότι σε σύνολο τριών
μελών βρέθηκαν παρόντα τρία 

 

 

                      ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                           
ΑΠΟΝΤΕΣ

1.     
Παγώνης
Τριαντάφυλλος Πρόεδρος

2.     
Ζησόπουλος
Γεώργιος

3.     
Κατσαρός  Γραμμένος

 

      Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης και είπε στο δρόμο μπροστά από την οικία του Παγώνη Αλέξανδρου δεν
υπάρχει δίκτυο Ύδρευσης και πολλά σπίτια 
δεν μπορούν να συνδεθούν ,για αυτό πρότεινε την κατασκευή δικτύου
Ύδρευσης. 

 

     Ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να
αποφασίσει σχετικά.

      Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση

                        

                                       Α Π Ο Φ
Α  Σ Ι Ζ Ε Ι  ΟΜΟΦΩΝΑ

   Να 
γίνει επέκταση του δικτύου ‘Υδρευσης στο δρόμο μπροστά  στην οικία του Παγώνη Αλέξανδρου.

           

 

 

                                                                                                                                                                       
Η απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 15/2011.

Αφού τελείωσαν τα
θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω Θέμα
συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής

 

                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   ΤΑ ΜΕΛΗ

                 (Υπογραφή)                                   ( Υπογραφές)

 

                                    Ακριβές Απόσπασμα

                              Ο Πρόεδρος του
Συμβουλίου